open menu menú
Advocacia Barcelona
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Secretaria de Junta de Govern | Premis, Beques i Subvencions

ANIMA EL TEU RESPONSABLE DE SECRETARIA A PRESENTAR-SE A AQUEST PREMI! Convocatòria de la primera edició del Premi al Secretariat Jurídic “Memorial Esteve Ferrer i Garriga”

El premi té caràcter anual i està destinat a guardonar els millors treballs o memòries que versin sobre la funció de les secretàries i secretaris jurídics, o bé sobre les eines o iniciatives encaminades a millorar o facilitar la tasca de secretariat jurídic, o les condicions de les persones que la desenvolupen.  La data límit de presentació de treballs o memòries a concurs serà el 13 d’abril de 2023

11/04/2023

El Curs de Secretariat Jurídic de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB), sota la direcció de l’advocada M. Rosa Panadès, ha format, des de 1975,   generacions de secretàries i secretaris jurídics en coneixements i valors ètics i professionals.

Aquesta tasca ha estat desenvolupada amb la col·laboració d’un ampli equip docent multidisciplinar i compromès amb l’excel·lència, del qual va formar part el recordat company Esteve Ferrer i Garriga, advocat, mestre de català, escriptor i espòs de M. Rosa Panadés.

En homenatge a la valuosa aportació del Curs de Secretariat Jurídic a la vida col·legial i professional de l’advocacia de Barcelona i en reconeixement a la figura de les secretàries i secretaris jurídics com a persones col·laboradores imprescindibles dels despatxos professionals i sovint vincle de relació entre aquests i el Col·legi, la Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona ha volgut instituir un Premi al Secretariat Jurídic que portarà el nom de “Memorial Esteve Ferrer i Garriga”.

Igualment la Junta de Govern de l’ICAB ha convocat la primera edició d’aquest Premi, que es regirà per les BASES següents:

PREMI AL SECRETARIAT JURÍDIC “MEMORIAL ESTEVE FERRER I GARRIGA”

1.- Persones participants. Podran optar al premi les secretàries i secretaris jurídics que treballin en despatxos d’advocats i advocades de la demarcació de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, així com també les i els exalumnes del Curs de Secretariat Jurídic de l’ICAB, llevat de les persones treballadores i persones col·laboradores de l’ICAB.

2.- Modalitat del Premi i tema dels treballs a concurs. El premi té caràcter anual i està destinat a guardonar els millors treballs o memòries que versin sobre la funció de les secretàries i secretaris jurídics, o bé sobre les eines o iniciatives encaminades a millorar o facilitar la tasca de secretariat jurídic, o les condicions de les persones que la desenvolupen.

Especialment, el present guardó vol posar en valor aquells treballs o memòries que ressaltin la figura de la secretària o secretari jurídic com a persona col·laboradora essencial dels i de les professionals de l’advocacia.

Igualment, es valoraran les aportacions relatives a la contribució de les secretàries i secretaris jurídics a l’adaptació dels despatxos professionals als reptes derivats de les tecnologies de la informació i la comunicació.

3.- Característiques dels treballs. Les característiques dels treballs o memòries presentats a concurs hauran de ser les següents:

 1. Han de ser originals, inèdits i escrits en llengua catalana o castellana, assumint els autors/es la responsabilitat de complir aquests requisits.
 2. Podran ser titularitat d’un/a autor/a o de dos co-autors/es.
 3. El format dels treballs haurà de ser DIN A4 (210 x 297mm.), a doble espai, per una sola cara i amb les pàgines degudament numerades.

El premi està dotat amb 1.500 euros i un diploma de reconeixement.

Cada persona participant només podrà presentar al concurs un únic treball o memòria.

4.- Lloc de presentació. Les persones interessades hauran de presentar al registre de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (carrer Mallorca, 283, 08037 Barcelona, horari de 9h a 20 h)  o per correu electrònic a secretariadejunta@icab.cat, dins del termini establert, la corresponent sol·licitud normalitzada publicada juntament amb les Bases de cada convocatòria, adreçada a la Junta de Govern acompanyada del treball o memòria amb què concorrin en el concurs.

En el supòsit de presentar la documentació per registre s’acompanyarà un exemplar en format electrònic de tota la documentació abans esmentada.

5.- Termini de presentació. La data límit de presentació de treballs o memòries a concurs serà el 13 d’abril de 2023. Per a aquells treballs o memòries enviats per correu certificat, la data del mata-segells determinarà l’acceptació o no de l’enviament.

6.- Jurat. La Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona nomenarà al Jurat del Premi, que estarà format per tres dels seus membres, per un/a representant del Departament de Formació de l’ICAB i per la senyora M. Rosa Panadès o la persona en qui ella delegui.

El jurat té la facultat d’atorgar el premi ex aequo. En aquest cas la dotació econòmica serà compartida pels dos treballs o memòries premiats.

Igualment, el jurat es reserva el dret d’adjudicar el premi a un treball o memòria publicat dins de l’any immediatament anterior a la convocatòria del guardó que s’ho mereixi, encara que no s’hagi presentat al premi.

D’altra banda, el jurat, que podrà declarar desert el premi, es reserva el dret de fer menció especial, sense drets econòmics, d’algun dels treballs o memòries no premiats, que per la seva qualitat i interès se’n facin mereixedors.

La decisió del jurat, que serà inapel·lable, serà notificada per escrit o per correu electrònic a les persones interessades  i se’n farà publicitat, desprès d’haver recavat la seva expressa conformitat per a l’acceptació del premi, de les seves bases i de la informació proporcionada en matèria de protecció de dades personals, per mitjà dels mitjans de comunicació corporatius de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.

Si no es presentés cap persona al concurs, o la Junta de Govern decidís que cap concursant és mereixedor/a del premi, l’import del premi es podrà afegir al de l’any següent o distribuir-se en els anys successius.

Els treballs no premiats podran ser recuperats pels seus autors/es en el termini de tres mesos a partir de la concessió del premi, adreçant un correu electrònic a l’efecte a la direcció secretariadejunta@icab.cat.

7.- Lliurament del Premi. El lliurament del premi s’efectuarà durant una de les sessions solemnes dels actes organitzats per l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona per commemorar la Festivitat de Sant Raimon de Penyafort o en un acte col·legial especial organitzat amb aquesta finalitat.

8.- Cessió dels drets d’explotació.  La presentació dels treballs o memòries a concurs implica la cessió dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació per tal que les obres puguin ser mostrades públicament o formar part d’un catàleg o publicació i en les condicions que s’exposen seguidament.

En el cas que el treball o memòria guardonat no hagi estat publicat anteriorment, l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona es reserva els drets d’una primera edició en forma d’opuscle de llibre o de publicació en una revista. La retribució per la cessió de drets d’autor d’aquesta primera edició estarà inclosa en l’import del Premi.

Passats tres mesos després de l’atorgament del Premi sense que el Col·legi hagi iniciat la publicació, s’entendrà que renuncia a aquesta.

En el supòsit que el treball o memòria guardonat no sigui publicat pel Col·legi, però sí per un altre editor/a - abans o després de la decisió del Premi -, els guanyadors/es hauran de demanar expressament la inclusió en totes aquelles edicions posteriors a l’atorgament del Premi d’una referència a que l’obra ha estat guardonada amb el Premi “Memorial Esteve Ferrer i Garriga”.

9.- Imports del Premi. L’import del premi atorgat estarà subjecte a les retencions establertes per la legislació vigent.

10.- Exoneració de responsabilitat. La persona concursant eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat a l’entitat convocant del concurs davant de qualsevol demanda o reclamació efectuada per part de terceres persones derivada d’un eventual incompliment d’aquestes Bases, i en especial, sobre vulneració de drets de propietat intel·lectual relacionada amb el treball o memòria presentat a concurs.

11.- Acceptació de les Bases. La participació en aquest premi implica l’acceptació íntegra i voluntària de les seves bases, incloent la informació annexada en matèria de protecció de dades.

La Junta de Govern resoldrà qualsevol aspecte no previst en aquestes que es pugui plantejar.

Barcelona, gener de 2023 

INFORMACIÓ EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES I POLÍTICA DE PRIVADESA
Informació bàsica sobre Protecció de Dades
Responsable
Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona
CIF: Q-0863003-J
Contactedpd@icab.cat
 
Finalitat
Gestió de les activitats, serveis o premis organitzats per l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, així com la comunicació d’informació sobre aquests.
Legitimació
Les bases de convocatòria del  premi; la Llei 2/1974 de 13 de febrer, sobre col·legis professionals, la Llei 7/2016, de 31 de maig, d’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals;  els Estatuts de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.
Destinataris
Només les necessàries per a l’execució de la convocatòria del premi  i en compliment d’obligacions legals.
Drets
Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica en la informació addicional de la política de protecció de dades.
 
Informació addicional
 
Per més informació sobre la política de protecció de dades pot consultar  la informació addicional següent.
INFORMACIÓ ADDICIONAL  DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES
Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?
Identitat:  Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona
CIF: Q-0863003-J
Adreça postal:  Carrer Mallorca, núm. 283, 08037 Barcelona
Telèfon: 93 496 18 80
Contacte dpd@icab.cat
Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
L’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona tracta la informació que ens faciliteu per la gestió i execució del  premi convocat i enviar informació sobre els nostres serveis i activitats o premis convocats que no estiguin directament relacionats amb el  premi convocat, en cas que així ens autoritzeu. 
Per quant temps conservarem les seves dades?
Aquestes dades es conserven fins el compliment de les obligacions derivades de l’execució de la convocatòria, fins que s’oposi al tractament o revoqui el consentiment per les altres finalitats,  excepte les dades que siguin necessàries per donar compliment a les obligacions legals i estatutàries, com els terminis de prescripció per possibles responsabilitats legals en base al tractament realitzat.
Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució del premi convocat.
La base legal per enviar via postal i electrònica informació sobre els serveis, activitats o premis convocats de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona que no estiguin directament relacionats amb el premi convocat  és el consentiment.
Les categories de dades que es tracten són:
Dades d'identificació,  codis o claus d'identificació, imatges, adreça postal o electrònica i dades econòmiques, financeres i formatives.
Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona està tractant dades personals que li concerneixen, o no.
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.
 • En determinades circumstàncies, les persones interessades podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, les persones interessades podran oposar-se al tractament de les seves dades.  L’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Els interessats i interessades podran sol·licitar la portabilitat de les seves dades en suport automatitzat a un altre responsable en els supòsits de tractaments que permet el RGPD.
 • Al moment de la cancel·lació de les dades, únicament les conservarem bloquejades en compliment d'obligacions legals.
Les dades que ha facilitat es tractaran per l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona d’acord amb les finalitats descrites en aquest document, i en aquest sentit se l’informa que podrà exercir, els seus drets d’accés, rectificació o supressió, o la limitació al seu tractament, i a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de la dades o revocar el seu consentiment  a la següent adreça de correu electrònic dpd@icab.cat, sens perjudici del seu dret  a presentar una reclamació davant una autoritat de control, tal com l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, al carrer Rosselló 214, Esc. A, 1r 1a, 08008 Barcelona, i telèfon 935527800. En tot cas, podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que l’esmentada retirada afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment abans d’aquesta. 

Contacte

Comparteix

També et pot interessar

 • Titulars

  Diputats/des de Guàrdia ICAB

  Podeu consultar el calendari dels Diputats de Guàrdia del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) de cada mes, actualitzat, a la pàgina web col·legial. El trobareu a EL COL·LEGI>CONEIX EL COL·LEGI>Diputats/des de Guàrdia.
 • Biblioteca | Novetats Jurídiques / Jurisprudència | Premis, Beques i Subvencions

  Subvencions, premis i beques del 6 al 12 de juliol del 2024

  La Biblioteca de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) recopila cada setmana els premis, beques i subvencions que poden resultar d'interès per a les persones col·legiades.
 • Biblioteca | Novetats Jurídiques / Jurisprudència | Premis, Beques i Subvencions

  Subvencions, premis i beques del 29 de juny al 5 de juliol del 2024

  La Biblioteca de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) recopila cada setmana els premis, beques i subvencions que poden resultar d'interès per a les persones col·legiades.

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

 • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
 • Habilitar la personalització de la pàgina web.
 • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×