menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Secretaria de Junta de Govern | Premis, Beques i Subvencions

Convocat el Premi Duran i Bas 2021

Per a col·legiats i col·legiades de l’ICAB que hagin obtingut el seu títol de llicenciat o graduat en Dret en l’any de la convocatòria o en els tres anteriors. El Premi està destinat a ajudar a la realització d’un treball sobre un tema de Dret privat. La data límit de presentació serà l’1 de desembre de 2021.

24/11/2021

Bases del Premi Duran i Bas per a noves promocions 2021

1.    El Premi està dotat amb 3.000 €.

2.   Podran optar al Premi els col·legiats i col·legiades de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona que hagin obtingut el seu títol de llicenciat o graduat en Dret en l’any de la convocatòria o en els tres anteriors.

3.    El Premi està destinat a ajudar a la realització d’un treball sobre un tema de Dret privat.

4.    Les persones interessades hauran de presentar a la Secretaria de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (carrer Mallorca, 283, 08037 Barcelona) dins del termini establert, la corresponent sol·licitud normalitzada adreçada a la Junta de Govern acompanyada de la documentació següent:

  • El títol del tema escollit per la persona concursant i un índex ben detallat del desenvolupament del tema proposat amb indicació de l’extensió prevista.
  • La bibliografia que pensen utilitzar per a la seva realització.
  • El calendari d’execució del treball i mètode que pensen utilitzar per a la realització d’aquest.
  • El “curriculum vitae”, en què constin els estudis realitzats, els diplomes obtinguts i els treballs de l’especialitat publicats o inèdits. La Junta de Govern podrà exigir certificats dels estudis i diplomes dels treballs.

Igualment, s’acompanyarà un exemplar en format electrònic de tota la documentació abans esmentada.

5.    La data límit de presentació serà l’1 de desembre de 2021. Per a aquells treballs enviats per correu certificat, la data del mata-segells determinarà l’acceptació o no de l’enviament.

6.    No podrà presentar-se al Premi Duran i Bas el concursant que participi en un altre Premi jurídic convocat per la Corporació durant 2021.

7.    El Jurat del Premi serà la Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.

8.  La Junta de Govern designarà una Comissió Dictaminadora integrada per tres o cinc membres, encarregada d’examinar la documentació aportada per la persona concursant i valorar-la a l’efecte de la concessió de la borsa de treball. La Comissió tindrà en compte la qualitat del treball promès per cadascun dels i les concursants, les garanties de la seva realització i l’interès i l’actualitat del tema que cadascun proposi desenvolupar, sense que tingui que donar preferència a un o un altre criteri.

La Comissió podrà fer els suggeriments que estimi convenients per millorar el treball, els quals seran comunicats a la persona interessada per tenir la seva acceptació o observacions.

9.    Vist l’informe de la Comissió, la Junta de Govern decidirà lliurement l’adjudicació del Premi i ho comunicarà a la persona guanyadora perquè, en el termini que li sigui indicat, signi amb el Col·legi l’oportú conveni. La Junta de Govern, que podrà declarar desert el Premi, es reserva el dret de fer menció especial d’algun dels projectes no premiats que, per la seva qualitat, se’n facin dignes.

10.   La Junta de Govern designarà, al mateix temps, una persona especialitzada en el tema del treball perquè en controli l’execució i orienti al o la concursant durant la realització d’aquest, i que informarà periòdicament a la Secretaria del Col·legi sobre el seu desenvolupament, especialment abans del venciment de cadascun dels terminis assenyalats per al lliurament de l’import del Premi.

11.    El conveni que haurà de subscriure el beneficiari del Premi, contindrà les clàusules següents:

a)    L’obligació de realitzar el treball en els terminis establerts.
b)    Subjecció al control de l’assessor/a designat/da per la Junta de Govern.
c)   Els terminis en què el Col·legi lliurarà l’import del Premi, sempre que al venciment d’aquests el beneficiari hagi realitzat la part del treball a què es va comprometre en el calendari presentat.

12.    Els retards justificats seran tinguts en compte per a la pròrroga del calendari, prèvia sol·licitud de la persona beneficiària avalada per l’assessor/a, però no autoritzaran el pagament dels terminis corresponents del Premi fins que no s’hagi realitzat la part del treball convingut. S’exceptuen els casos extraordinaris que autoritzi expressament la Junta de Govern. La persona beneficiària que es retardi en la realització del treball, sense una justificació adequada, perdrà el seu dret al Premi i haurà de tornar al Col·legi la part d’aquest que ja hagi rebut.

13.    Un cop finalitzat el treball el/la concursant el lliurarà al Col·legi en duplicat exemplar  i també en format electrònic, juntament amb l’informe final de l’assessor/a, que jutjarà la qualitat del treball als efectes d’ésser publicat i podrà recomanar la forma i el lloc.

14.    El Col·legi es reserva els drets d’una primera edició en forma d’opuscle de llibre o de publicació en una revista. Un cop passats sis mesos després del lliurament del treball sense que el Col·legi hagi iniciat la publicació s’entendrà que renuncia a aquesta.

15.   Si no es presentés cap persona al concurs o la Junta de Govern decidís que cap persona concursant és mereixedor del Premi, l’import del Premi es podrà afegir al de l’any següent o distribuir-se en els anys successius.

16.    El nom del guanyador/a del Premi es farà públic durant una de les sessions solemnes organitzades per l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona per commemorar la Festivitat de Sant Raimon de Penyafort 2022 o en el marc d’un altre acte col·legial.

17. La participació en aquest Premi suposa la plena acceptació de les presents bases.

INFORMACIÓ EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES I POLÍTICA DE PRIVADESA (Veure document 'Bases del Premi' en format PDF)

Documents

Contacte

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×