menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Comissió de Normativa | Comissió Normativa | Novetats Jurídiques / Jurisprudència

DECRET LLEI 16/2021, de 13 de juliol, d'aprovació de mesures urgents d'ordenament del joc de loteria reservat a la Generalitat de Catalunya

Publicat en el DOGC del 15/7/2021

20/09/2021

Entrada en vigor: 16.07.2021

Es determina que Loteries de Catalunya, SAU sigui l'entitat que té encomanada l'organització i la gestió del joc de loteria, per compte de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb els Estatuts que la regeixen i la resta de legislació d'aplicació, tot establint la impossibilitat de transmissions o altres operacions societàries que poguessin permetre l'entrada de capital privat en la societat.

A més, es regulen els aspectes essencials relatius a la gestió dels ingressos públics de titularitat de l'Administració de la Generalitat que s'obtenen de la comercialització de jocs. S'hi inclouen determinades previsions relatives a la destinació dels ingressos públics obtinguts per la comercialització de la loteria

S’adequa el règim de comercialització i de distribució de la loteria a la forma jurídica de societat mercantil de Loteries de Catalunya, SAU, regulant les relacions jurídiques amb els subjectes de la seva xarxa comercial i les persones jurídiques col·laboradores en la distribució de la loteria col·lectiva, que ara s'organitzaran a través de contractes, amb ple respecte als principis que regeixen la contractació pública d'aplicació a la societat, tot preservant els drets dels titulars de les autoritzacions per comercialitzar loteria que hagin estat atorgades per l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat.

També s’introdueixen mesures organitzatives a fi d'interpretar les referències que la normativa sectorial del joc de loteria vigent efectua a l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat i als seus òrgans de govern, a partir de l'entrada en vigor d'aquest Decret llei.

Es preveuen aspectes de dret transitori quant als drets dels titulars de les autoritzacions per comercialitzar loteria que hagin estat atorgades per l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes i el règim jurídic transitori d'aplicació als títols que esdevinguin vigents per opció dels seus titulars. També, s’estableix el règim transitori dels jocs de loteria en funcionament, tenint en compte la simplificació dels instruments jurídics per comercialitzar les loteries, i s’estableix el règim transitori de determinats aspectes relatius a aspectes econòmics de la nova societat.

Es deroga la Llei 5/1986, de 17 d'abril, de creació de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, el Decret 108/2012, de 2 d'octubre, d'organització, estructura i funcionament de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, així com les disposicions necessàries del Reglament de comercialització dels jocs de loteria organitzats i gestionats per l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes, aprovat pel Decret 339/2011, de 17 de maig, i del Decret 116/220, de 6 d'octubre, del Reglament de la loteria col·lectiva i de modificació de diversos decrets en matèria de joc, tenint en compte la impossibilitat que Loteries de Catalunya, SAU atorgui autoritzacions administratives als subjectes que integren la seva xarxa comercial i a les persones jurídiques col·laboradores que distribueixin loteria col·lectiva, atesa la seva naturalesa d'entitat mercantil.

També es preveu la derogació diferida dels preceptes dels reglaments específics dels jocs de loteria que esdevinguin inaplicables amb motiu de l'atorgament d'autoritzacions administratives que puguin modificar els jocs de loteria en funcionament.

D’altra banda, es modifica la Llei 15/1984, de 20 de març, del joc, atès que aquest text legal no contenia cap disposició específica respecte del règim del joc de les loteries reservat a la Generalitat de Catalunya. Així, es reserva a Loteries de Catalunya, SAU l'organització i la gestió de la loteria, per compte de la Generalitat, es preveu la regulació mitjançant una ordre dels aspectes essencials del joc de la loteria, així com la simplificació dels instruments jurídics necessaris per comercialitzar les loteries, amb vocació homogeneïtzadora amb el règim jurídic d'aplicació als operadors del mercat de loteries d'àmbit estatal.

Es modifica el Catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya i els criteris aplicables a la seva planificació, aprovats pel Decret 240/2004, de 30 de març, tenint en compte la naturalesa jurídica d'instrument planificador del Catàleg de jocs, i per tal que reculli l'atribució a Loteries de Catalunya, SAU de l'organització i gestió de la loteria reservada a la Generalitat de Catalunya. També es modifica el Reglament de la loteria col·lectiva aprovat pel Decret 116/2020, de 6 d'octubre, ateses les singularitats de la distribució d'aquest joc de loteria i, que encara no s'ha iniciat la seva comercialització. I es fan les habilitacions necessàries per al desplegament de les previsions d'aquest Decret llei.

[LLEIS APROVADES PARLAMENT DE CATALUNYA]

Contacte

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×