menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Comissió de Normativa | Comissió Normativa | Novetats Jurídiques / Jurisprudència

Decret Llei 5/2022, de 17 de maig, de mesures urgents per contribuir a pal·liar els efectes del conflicte bèl·lic d'Ucraïna a Catalunya i l'actualització de determinades mesures adoptades durant la pandèmia de la COVID-19

Publicat al DOGC del 18 de maig de 2022.

27/06/2022

El Decret llei respon a tres necessitats extraordinàries i urgents: la crisi generada per les conseqüències socials i econòmiques derivades de la invasió russa d’Ucraïna, la necessitat d’adaptar la regulació de les mesures relatives a la COVID-19 a l’evolució de la pandèmia i l’emergència derivada del canvi climàtic.

En primer lloc, i per pal·liar els efectes negatius de la crisi energètica ocasionada pel conflicte i l’emergència derivada del canvi climàtic, es modifica la normativa per accelerar l’assoliment dels objectius de generació renovable, distribuïda i participada per la ciutadania. La principal modificació és la tramitació d’urgència dels permisos d’instal·lacions d’energies renovables de fins a 5 MW, de manera que els terminis de tramitació es redueixin a la meitat.

S’incorporen tres modificacions en el procés de tramitació d’instal·lacions d’energies renovables. En primer lloc, es determina la declaració d’urgència, per raons d’interès públic, dels procediments d’autorització de projectes d’energies renovables de fins a 5 MW de potència connectats a la xarxa elèctrica de distribució de tensió igual o inferior a 25 kV. D’aquesta manera, els terminis de la tramitació administrativa aplicables a aquest tipus d’instal·lacions es redueixen a la meitat. La necessitat de garantir la seguretat energètica de Catalunya, l’estabilització del rebut elèctric de famílies i empreses i la garantia del subministrament elèctric fonamenten l’interès públic en aquesta mesura.

En segon lloc, també es preveu que, quan s’iniciïn procediments administratius en matèria de conflictes de connexió a la xarxa elèctrica de tensió igual o inferior a 25 kV de projectes de potència igual o inferior a 5 MW, l’òrgan competent en matèria d’energia podrà adoptar les mesures provisionals que consideri necessàries per garantir que la connexió s’efectuï en el temps més breu possible, sempre que existeixin elements de judici suficients i d’acord amb els principis de proporcionalitat, efectivitat i menor onerositat. Aquesta mesura ha de facilitar que tots els projectes d’energies renovables de dimensió mitjana i petita puguin evacuar l’energia produïda a la xarxa elèctrica de proximitat, afavorint així la producció local, l’apropament de la generació al consum i l’autosuficiència energètica connectada en xarxa entre municipis.

La darrera modificació preveu que l’òrgan competent en matèria d’energia emeti l’autorització administrativa per a la construcció d’un parc eòlic o fotovoltaic —i la declaració d’utilitat pública, quan s’hagi sol·licitat — encara que no s’hagi aprovat el projecte d’actuació específica en sòl no urbanitzable. D’aquesta manera, i sens perjudici de la necessitat d’obtenir aquesta aprovació urbanística, es pretén facilitar el compliment de les fites administratives establertes en el Reial decret 23/2020, i garantir que els projectes d’energies renovables no perdin el dret d’accés i connexió ni els avals i quedin arxivats.

En altre ordre de coses es prenen determinades mesures de protecció social

Pel que fa a l’acolliment familiar, el Decret llei afegeix dos nous supòsits per  percebre la prestació per a l’acollida de menors tutelats. Així, aquells infants i adolescents que es trobin sota la mesura cautelar de guarda provisional en família extensa o aliena i la guarda protectora mitjançant l’acolliment, podran percebre aquesta prestació econòmica. La mesura està pensada amb caràcter general i, de forma concreta, per a les famílies que acullen temporalment nens i nenes que han fugit del conflicte a Ucraïna i no tenen referents familiars a Catalunya.

En l’àmbit de l’habitatge, el Govern també ha previst la inclusió explícita de les persones refugiades com a possibles beneficiàries del programa de cessió d’habitatges a l’administració. Alhora, fa possible ampliar l’oferta d’habitatges disponibles per a persones refugiades amb un enfocament que superi la temporalitat inherent als centres de primera acollida, per aportar solucions residencials més estables, que facilitin el desenvolupament adequat de projectes de vida arrelats al territori i a la societat d’acollida, on les persones refugiades puguin desenvolupar-se adequadament en els àmbits laboral, educatiu i sanitari mentre no es donin les condicions adequades per a la seva tornada al país d’on s’han vist forçades a fugir.

En aquest sentit, es modifiquen diversos preceptes del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge, per tal de reforçar els instruments de captació d’habitatges per part de les administracions públiques. També es modifiquen i incorporen diversos preceptes de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, que afecten els requisits per a la consideració d’habitatge buit, a la mediació social en els lloguers d’habitatges, als habitatges d’inserció i als programes socials d’habitatges. Amb aquestes modificacions, les administracions podran mobilitzar els habitatges abandonats de les zones rurals en procés de pèrdua de població per atendre situacions d’emergència habitacional.

Finalment, a conseqüència de la crisi social derivada de la pandèmia i el conflicte bèl·lic, s’ha aguditzat la inflació i s’ha disparat l’IPC. Tenint en compte aquests canvis socioeconòmics, es considera urgent i del tot necessària la modificació dels percentatges de l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) establerts per garantir el reconeixement de família monoparental a les famílies amb més càrregues. És per això que el Decret llei modifica els percentatges de l’IRSC aplicables al llindar de la pensió d’aliments per a la consideració de família monoparental, per tal que més famílies s’hi puguin acollir.

També es modifica el còmput d’ingressos dels beneficiaris de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC). De manera extraordinària i durant els mesos que l’Estat mantingui l’increment del 15% de l’Ingrés Mínim Vital (IMV), per donar resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna, aquest increment no computarà com a ingrés i no es deduirà de l’RGC.

Pel que fa al  moment actual d’evolució de la pandèmia, i atesa la relaxació de les mesures per prevenir contagis i la tendència a la normalitat en el funcionament dels centres de la xarxa de serveis socials, es revisen i actualitzen algunes de les actuacions en aquest àmbit. En aquest sentit,  el Decret llei deroga les previsions relatives al pagament de costos addicionals, a la reserva de places lliures i al pagament dels serveis amb la finalitat de garantir-ne la sostenibilitat mentre no es puguin prestar de forma presencial. Així mateix, en el cas que sigui necessari i a proposta del Departament de Drets Socials, es podran establir noves mesures en els serveis residencials i imports a abonar en compliment d’aquestes mesures.

A més, s’adopten mesures sanitàries. Per reduir les conseqüències sanitàries de les diferents onades de la pandèmia de la COVID-19, s'ha fet necessari anar adoptant mesures excepcionals en l’àmbit de la salut. L’actual situació epidemiològica (amb la majoria de la població  immunitzada i variants circulants menys virulentes) ha permès modificar les diferents mesures aprovades per a la contenció i el control del SARS-CoV-

Per això, en aquests moments, no hi ha mesures de control de caràcter poblacional, sinó només l’ús de la mascareta en determinats espais com el  transport públic, els establiments sanitaris, les residències de gent gran, les farmàcies i els taxis.

En aquest context, algunes de les mesures organitzatives adoptades per reforçar les estructures assistencials i de salut pública per fer front a la pandèmia mantenen la seva vigència o poden ser reactivades quan siguin necessàries, com ara la posada a disposició de serveis sanitaris privats; les mesures específiques relatives als sistemes de pagament dels serveis; la flexibilització procedimental per a la compatibilitat d’activitats públiques sanitàries; l’obligació de les funeràries de comunicar determinades dades de les persones difuntes o l’obligació per als centres socials residencials de comunicació de dades identificatives i de contacte del personal propi i extern que hi treballa o col·labora, als efectes de mesures de control.

També s’adopten mesures en l’àmbit de la protecció civil. Per facilitar l’atenció, especialment als ajuntaments,  de les persones refugiades arribades a Catalunya després de fugir de la guerra d’Ucraïna, es proposa la modificació de la Llei 4/1997 de protecció civil per tal que les obligacions d’autoprotecció no s’apliquin a les instal·lacions i als espais temporals que es destinin a l’atenció a població afectada per una emergència. Si no es fes l’excepció, que no implica en cap cas un augment de cap risc, el procés trigaria entre 6 i 12 mesos des de la posada en funcionament de l’activitat fins a tenir el vistiplau.

També es modifica la Llei per incloure la crisi migratòria com a causa d’activació dels plans municipals i per tal que el gravamen de protecció civil es pugui destinar per part de les indústries gravades a accions d’atenció a les persones refugiades.

Per últim, amb l’entrada en vigor del Decret llei ja no seran aplicables les mesures que facultaven els arrendataris de locals comercials tancats o amb l'ús limitat per les mesures contra la COVID-19 poder renegociar el preu dels lloguers. L’arrendatari podia demanar a l'arrendadori una modificació equitativa de les condicions del contracte. I, per als casos on les parts no poguessin arribar a un acord, s'aplicava una reducció del 50% del preu del lloguer.

[LLEIS APROVADES. PARLAMENT DE CATALUNYA]

 

 

 

 

 

 

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×