menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Comissió de Normativa | Comissió Normativa | Novetats Jurídiques / Jurisprudència

Reial Decret Llei 14/2021, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública

Publicat en el BOE del 6/7/2021

19/07/2021

Entrada en vigor: 08.07.2021

Modifica el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (TREBEP) aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre (art.10, i s’afegeix un apartat 3 a l'article 11 i una nova disposició addicional 17ª).

Es regula, d'una banda, el procés d'estabilització del funcionari interí. Per una altra, es realitza una reforma parcial de el sistema de selecció al personal temporal fixat pel text refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic

Aquestes regulacions pretenen reforçar el caràcter temporal de la figura de el personal interí; aclarir els procediments d'accés a la condició de personal interí; objectivar les causes de cessament d'aquest personal i implantar un règim de responsabilitats que constitueixi un mecanisme proporcionat, eficaç i dissuasiu de futurs incompliments que, a més, permeti aclarir qualsevol buit o dubte interpretatiu que l'actual regulació hagi pogut generar.

La reforma s'aplica únicament al sector d'administració general, atorgant-se el termini d'un any per a l'adaptació de la legislació específica per al personal docent i estatutari dels serveis de salut.

Els aspectes més innovadors de la nova regulació són els següents:

  • la previsió que transcorreguts 3 anys des del nomenament de personal funcionari interí, es produirà la fi de la relació d'interinitat i la vacant només podrà ser ocupada per personal funcionari de carrera, llevat que el corresponent procés selectiu quedi desert, en el cas es podrà efectuar un altre nomenament de personal funcionari interí.
  • la previsió d'exigència de responsabilitats en cas d'incompliment de les mesures introduïdes en l'article 10 del TREBEP, qualificant-se com nul de ple dret tot acte, pacte, acord o disposició reglamentària, així com les mesures que s'adoptin en el seu compliment o desenvolupament quin contingut directament o indirectament suposi l'incompliment per part de l'Administració dels terminis màxims de permanència com a personal temporal.
  • la previsió de compensacions per a personal funcionari i personal laboral. Així, un incompliment per les administracions dels terminis màxims de permanència derivarà en una compensació econòmica per al personal funcionari interí afectat (20 dies de les seves retribucions fixes per any de servei, prorratejant per mesos els períodes de temps inferiors a un any, fins a un màxim de 12 mensualitats). El dret a aquesta compensació neix a partir de la data de la cessació efectiva, que no podrà percebre en cas que la finalització de la relació de servei sigui per causes disciplinàries o renúncia voluntària.
  • l'enduriment de les previsions legals quant a la durada màxima del nomenament de personal interí per vacant, com a mesura preventiva per evitar un ús abusiu d'aquesta figura per exercir funcions de caràcter permanent o estructural. Així, les places vacants ocupades per personal funcionari interí hauran de necessàriament ser objecte de cobertura mitjançant qualsevol dels mecanismes de provisió o mobilitat que preveu la normativa de cada Administració pública, prioritzant la cobertura reglada per personal funcionari de carrera. Si no es compleix, transcorreguts 3 anys des del nomenament es produirà el cessament de personal funcionari interí i la vacant només podrà ser ocupada per personal funcionari de carrera, llevat que el corresponent procés selectiu quedi desert, en aquest cas es podrà efectuar un altre nomenament de personal funcionari interí.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-11233

[LLEIS APROVADES. CORTS GENERALS]

Contacte

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×