menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Administratiu | Curs | Secció de Dret Administratiu

Curs ON-LINE de Dret Urbanístic

Secció de Dret Administratiu de l'ICAB

02/02/21 Els sistema normatiu urbanístic. El marc legal estatal i autonòmic. Els principis generals de l’actuació urbanística i la funció social de la propietat. L’organització administrativa de la funció urbanística a Catalunya.
Enric Lambies Ortin. Director de Coordinació amb l’Àrea Metropolitana i Seguiment d’Acords Institucionals de l’Ajuntament de Barcelona

04/02/21 Règim urbanístic del sòl (I). La determinació del règim urbanístic del sòl: les situacions del sòl, la classificació i la qualificació urbanístiques. Els sistemes i les zones. L’aprofitament urbanístic.
Enric Lambies Ortin. Director de Coordinació amb l’Àrea Metropolitana i Seguiment d’Acords Institucionals de l’Ajuntament de Barcelona

09/02/21 Règim urbanístic del sòl (II). El contingut del dret de propietat del sòl. Facultats dels propietaris de sòl: el dret a promoure i a participar en la transformació del sòl. Drets i deures dels propietaris de sòl urbà i de sòl urbanitzable.
Gemma Segura López. Advocada.

11/02/21 Règim urbanístic del sòl (III). El règim del sòl no urbanitzable. Usos i construccions admissibles en sòl no urbanitzable. Procediments d’autorització.
Carles Pareja Lozano. Advocat.

16/02/21 Planejament urbanístic (I). El sistema de planejament urbanístic. Els plans d’ordenació del territori i els plans urbanístics. Les directrius de planejament. La naturalesa jurídica dels plans urbanístics. Els límits legals a la potestat de planejament urbanístic i el control judicial de la discrecionalitat del planificador.
Pablo Molina Alegre. Advocat (pendent de confirmar)

18/02/21 Planejament urbanístic (II). Instruments de planejament general: els plans directors urbanístics, els plans d’ordenació urbanística municipal i els programes d’actuació urbanística municipal. Els plans urbanístics derivats: els plans parcials urbanístics, els plans de millora urbana, els plans especials urbanístics. Els catàlegs i els projectes d’urbanització.
Carolina Mirapeix Martínez. Advocada.

23/02/21 Planejament urbanístic (III). La formulació i tramitació del planejament urbanístic. Planejament i participació ciutadana. La publicitat dels plans. Modificació i revisió del planejament urbanístic. Els convenis urbanístics.
Gemma Segura López. Advocada.

25/02/21 Ordenació urbanística i medi ambient. Avaluació ambiental del planejament urbanístic. 
Isabel Caro-Patón Carmona. Advocada.

02/03/21 L’execució del planejament urbanístic (I). Concepte. Gestió urbanística integrada i gestió urbanística aïllada. Els polígons d’actuació. Els sistemes d’actuació urbanística. El sistema de reparcel·lació: la distribució equitativa de beneficis i càrregues. Les modalitats del sistema de reparcel·lació: compensació bàsica, compensació per concertació, cooperació. Les juntes de compensació.
Glòria Bardají Pascual. Advocada.

04/03/21 L’execució del planejament urbanístic (II). El projecte de reparcel·lació. Anàlisi d’un supòsit pràctic.
Elvira Fernández Lozano. Advocada.

09/03/21 L’execució del planejament urbanístic (III). Les expropiacions urbanístiques. Supòsits legitimadors: expropiació com a sistema d'execució del planejament, com a instrument per a l’execució dels sistemes urbanístics. Altres supòsits. La tramitació de l’expropiació urbanística: actuacions aïllades, procediment de taxació conjunta, expropiacions per ministeri de la llei. L’ocupació directa.
Joan Domingo i Pujol. Coordinador Supervisió Jurídica. Direcció d’Assessoria Jurídica INCASOL

11/03/21 Criteris de valoració en les diferents situacions de sòl: sòl rural i sòl urbanitzat. Valoració de les construccions, edificacions i instal·lacions.
Pere González Nebreda. Arquitecte DALF.

16/03/21 Llicències urbanístiques. El control preventiu de l’activitat d’edificació i ús del sòl. Tècniques d’intervenció: llicència urbanística, declaració responsable i comunicació prèvia. La llicència urbanística municipal: naturalesa jurídica i classes. El procediment de concessió de les llicències i els supòsits de silenci negatiu i positiu. La caducitat de les llicencies. La revocació i anul·lació de les llicències.
Cristina Gómez Nebrera. Advocada

18/03/21 El deure de conservació i de rehabilitació dels immobles. Les actuacions de conservació, millora i regeneració urbana. L’ordre d’execució d’obres de conservació i rehabilitació. La declaració de ruïna.
Pablo Feu Fontaiña. Advocat

23/03/21 Urbanisme i habitatge. El dret a l’habitatge. Les reserves d’habitatge de protecció pública. El sistema d’habitatge dotacional públic. Els patrimonis municipals de sòl i d’habitatge. Drets de tanteig i retracte. Instruments per al compliment de l’obligació d’edificar. El dret de reallotjament de les persones afectades per actuacions urbanístiques.
Judith Gifreu Font. Professora titular Dret Administratiu

25/03/21 Protecció de la legalitat urbanística. Les mesures de restauració de la realitat física alterada i de l'ordre jurídic vulnerat. Procediment de restauració. Caducitat i prescripció de l’acció. La responsabilitat pels danys i els perjudicis derivats de les infraccions urbanístiques. Les infraccions urbanístiques. Les persones responsables. Les sancions. La competència sancionadora. La prescripció de les infraccions i de les sancions.
Eva Giménez Corrons. Advocada.

30/03/21  NO HI HA CLASSE

06/04/21 Responsabilitat patrimonial en l’àmbit urbanístic. Supòsits indemnitzatoris. Responsabilitat per alteració del planejament. Les vinculacions singulars. Responsabilitat per anul·lació de llicències urbanístiques.
Carles Pareja Lozano. Advocat.

08/04/21 Urbanisme i Registre de la propietat
Rafael Arnáiz Ramos. Registrador de la propietat del Registre de la Propietat núm. 7 de Barcelona.

13/04/21 Les activitats i l’urbanisme: obres vinculades a la implantació d’activitats. Incidència de la normativa sectorial sobre les llicències i comunicacions.
Xavier Silvestre Castejon. Lletrat consistorial de la Direcció de Serveis Jurídics de l’Ajuntament de Barcelona.

15/04/21 Aspectes fiscals del dret urbanístic
Josep Guiu Badia. Advocat.

Preus

DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB Edat mes de 65 anysGratuït 0,00€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des menys de 3 anys 142,00€ 106,50€
DescripcióImportImport amb descompte*
Persones Associades 142,00€ 106,50€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des menys de 5 anys 213,00€ 159,75€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des mes de 5 anys 355,00€ 266,25€
DescripcióImport
No Col·legiats/des ICAB 532,00€

(*) Els col·legiats/des que tinguin contractat el Servei de formació i documentació tindran un descompte del 25% sobre el preu que s'aplicarà automàticament en el moment de formalitzar-se la reserva.

Inscriu-te
Administratiu | Curs | Secció de Dret Administratiu

Curs ON-LINE de Dret Urbanístic

Informació general

  • 02/02/2021 - 15/04/2021
  • Dimarts i dijous de 13 a 15 hores
  • De pagament

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×