menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Penal | Processal | Màsters | Màster

Màster en Advocacia Penal ICAB 2022-2023 FORMAT ON-LINE

Inici: 18 d'octubre de 2022. Videoconferències en directe per ZOOM

Objectius:

 • Proporcionar metodologia, eines i recursos eminentment pràctics per tal de poder defensar els interessos dels justiciables en l’exercici de la professió
 • Simular judicis per millorar les habilitats tècniques
 • Ampliar la xarxa de networking
 • Conèixer de primera mà els millors i punters professionals en molts àmbits, com ara docents, magistrats, fiscals, advocats/des especialistes, tots ells avalats per la seva trajectòria i que et trobaràs al llarg de la teva vida professional
 • Entrada en el món penal, tant a nivell professional/ tècnic i personal. Avança uns anys en la teva carrera!
 • Aprendre a dissenyar estratègies de defensa tècnica i jurídica 

Comitè Científic:

 • Cristina Rodríguez Orriols. Advocada
 • Juan Carlos Zayas Sadaba. Advocat
 • Marc Molins Raich. Advocat
 • Carlos Echavarri Paniagua. Advocat
 • Jorge Navarro Massip. Advocat
 • Esther Palmés Bosch. Advocada
 • Miguel Capuz Soler. Advocat

Programa:

MÒDUL I-  ELS PROCESSOS PENALS. DRETS I GARANTIES CONSTITUCIONALS AMB INCIDÈNCIA EN EL PROCÉS, PRÀCTICA PROCESSAL.

Sessions 1, 2 i 3: Dies 18, 20 i 27.10.2022
Principis generals del Dret penal; garanties processals; drets fonamentals.
Doctrina del Tribunal Europeu de Drets Humans i Tribunal Constitucional
Ponent: Marc Molins Raich, Advocat

Sessió 4: Dia 25.10.2022
La detenció i la presó preventiva. Habeas corpus.
Ponent: Esther Palmés Bosch, Advocada

Sessió 5: Dia 03.11.2022
Tècniques d’investigació policial. Equips conjunts d’investigació, cadena de custòdia, etc.
Ponent: Pau Valls i Escolà, Sergent Mosso d'Esquadra

Sessions 6,7,8 i 9: Dies 8, 10, 15 i 17.11.2022
Drets constitucionals en relació amb l’activitat investigadora i probatòria. Principi de proporcionalitat, necessitat i menor lesivitat.
Ponents: Esther Palmés, Advocada, Carlos Echavarri, Advocat i Mª Carmen García, Jutgessa

Sessió 10: Divendres 18.11.2022, de 15 a 18 hores 
Prova il·lícita. Prova prohibida. Connexió d'antijuricitat. Art. 11.1 L.O.P.J.  Nul·litat dels actes judicials. Règim i tramitació. Arts. 238 i ss L.O.P.J. 
Ponent: José L. Ramírez Ortiz, Magistrat Audiència Provincial de Sevilla

Sessions 11, 12 i 13: Dies 22, 24 i 29.11.2022
Procediment Abreujat. 
Ponent: Inés Portabella Cornet, Advocada

Sessió 14: Dia 1.12.2022 
SESSIÓ PRÀCTICA I. 
Ponent: Constantino Adell Artiga, Advocat

Sessió 15: Dia 13.12.2022
Delictes lleus.
Judici Ràpid.
Ponent: Miriam de Rosa Palacio, Magistrada d'Instrucció núm. 10 de Barcelona

Sessió 16: Dia 15.12.2022 
El Sumari.
Ponent: Jordi Oliveras Badia, Advocat

Sessions 17 i 18: 20.12.22 i 10.01.23
Procediment del Jurat. 
Ponent: Juan Carlos Zayas Sadaba, Advocat

Sessió 19: Dia 12.01.23 
SESSIÓ PRÀCTICA II. Simulació de la compareixença de presó i el simulacre del judici
Ponent: Constantino Adell Artiga, Advocat

Sessió 20: Divendres 13.01.23, de 15 a 18 hores
Recursos contra les resolucions interlocutòries i contra la sentència. Prova en segona instància. Jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans.
Ponent: Albert Pons Vives, Advocat

Sessió 21: Dia 17.01.22
El recurs de Cassació. 
Ponent: Miguel Capuz Soler. Advocat

Sessió 22:  19.01.23
Recurs d’empara. Incident de nul·litat de l'art. 44 de la L.O.T.C i 241 de la L.O.P.J. 
Ponent: Miguel Capuz Soler, Advocat

Sessió 23: Dia 24.1.2023 
L’execució penal: Substitució i suspensió de les penes privatives de llibertat; execució de penes no privatives de llibertat. Indult.
Ponent: José Antonio Rodríguez Sáez, Magistrat de l'Audiència Provincial de Barcelona

Sessió 24: Dia 26.1.2023
La Justícia de Menors. 
Ponent: Carme Guil Román, Magistrada de l'Audiència Provincial de Barcelona

Sessió 25: Dia 31.1.2023
El Jutjat de Vigilància penitenciària.
Ponent: Mireia Balaguer Bataller. Advocada

Sessions 26 i 27- Dies 2.2.2023 i 07.02.23
Cooperació internacional al procés penal:
Organismes de cooperació policial i judicial: Europol, Interpol, Eurojust
Procediment d’Extradició
Llei 23/2014 de 20 de novembre: reconeixement mutu de resolucions judicials
Prova transnacional: Intervencions telefòniques; Declaracions testificals; pericials (sol·licitud de prova; pràctica; validesa.).
Cooperació en confiscació de bens: comís; embargament
Ponent: Andres Eduardo Salcedo Velasco. Magistrat de la Secció 9a de la Audiència Provincial de Barcelona

Sessió 28: 09.02.23
Tribunal Europeu.

Prova Oral I Dilluns 13.2.2023 a les 18 hores.

MÒDUL II- REGLES GENERALS DEL LLIBRE I DEL CODI PENAL I LA SEVA APLICACIÓ PRÀCTICA: DELICTES, PERSONES RESPONSABLES, PENAS I ALTRES CONSEQUÈNCIES DE LA INFRACCIÓ PENAL. 

Sessió 29 i 30- Dies 14.2.2023 i 16.02.23 
Persona Jurídica com a subjecte actiu i passiu del delicte.
Estatut de la persona jurídica
Compliance program.
Ponent: Jorge Navarro Massip, Advocat

Sessió 32- Divendres 17.2.2023, de 15 a 18 hores
Delictes imprudents. Imputació objectiva. Dol eventual i culpa conscient. Imprudència greu i imprudència lleu.
Ponent: Ramón García Albero. Catedràtic Dret Penal. Universitat de Lleida.

Sessió 31: Dia 21.2.2023 
Concepte Jurídic de Delicte.  Delictes d’acció i d’omissió. Comissió per omissió. Delictes de mera activitat i de resultat. Delictes de pròpia mà i delictes propis i impropis. 
Ponent: Víctor Gómez Martín. Catedràtic de Dret penal de la Universitat de Barcelona

Sessió 33- Dies 23.2.2023 
Extinció de la responsabilitat criminal. Prescripció del delicte i de la pena. Antecedents penals i la seva cancel·lació.
Ponent: José L. Rosillo Cascante. Advocat

Sessió 34- Dia 28.2.2023
Responsabilitat civil “ex delicte” (arts. 116 i ss C.P).
Ponent: José María Fuster-Fabra. Advocat

Sessions 35 i 36- Dies 2.3.2023 i 07.03.23
Eximents de la responsabilitat criminal. Circumstàncies atenuants i  agreujants. Circumstància mixta de parentesc.
Ponent: Juan Carlos Hortal Ibarra. Professor Facultat de Dret Universitat de Barcelona

Sessió 37 i 38- Dies 09.03.23 i Divendres 10.03.23, de 15 a 18 hores
Iter criminis. Autoria i  participació. L’encobriment. El dol sobre el delicte previ. Formes d’encobriment. Límit de la pena imposable. Encobriment i accessorietat i excusa absolutòria. 
Ponent: Alberto Varona Jiménez. Doctor en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona i Magistrat

Sessió 39: Dia 14.3.2023
Mètrica Penal: penes. Regles d’aplicació de les penes.
Ponent: Tomàs Salàs Darrocha. Magistrat Jutjat Penal 22 de Barcelona. Delegat de la Jurisdicció Penal

Sessió 40: Dia 16.3.2023
Pericial informàtica. 
Ponent: Rafael López Rivera. Pèrit Judicial Informàtic amb TIP 103 ACPJT

Sessió 41- Dia 21.3.2023
La Pericial. ADN a la investigació criminal.
Ponent: Àlex Barros, Mosso 
La Pericial.
Ponent: Bernat Tiffon, Psicòleg 

Sessió 42: Dia 23.3.2023 
Delictes informàtics.
Ponent: Andreu Van den Eynde. Advocat 

Sessió 43: Dia 28.3.2023  
Sessió Pràctica: autoria i participació.
Ponent: Jenifer Lahoz, Advocada. 

Prova Oral II: Dilluns 27.3.2023 a les 18 hores.

MÒDUL III- DELICTES CONTRA LES PERSONES I ELS DRETS I LLIBERTAT INDIVIDUALS (VIDA, INTEGRITAT FÍSICA, LLIBERTAT, INTIMITAT I HONOR).

Sessió 44- Dia 30.3.2023
Homicidi i les seves formes. 
1. L’homicidi dolós. Relació de causalitat. Estudi de les diferents teories causals i de la seva aplicació jurisprudencial. Prova del dol. Especial referència a la prova pericial mèdica. L’autòpsia. 
2. L’homicidi imprudent. Diferència i límits entre el dol eventual i la culpa conscient. Imprudència greu i lleu. Especial consideració de l’homicidi comès utilitzant vehicle a motor. Homicidi comès per imprudència professional. 
3. Inducció i cooperació al suïcidi. Especial referència a l’eutanàsia. 
4. Assassinat. Supressió de l’assassinat “stricto sensu”. L’homicidi agreujat: traïdoria,  preu, recompensa o promesa,  acarnissament. L’hiperagreujament de l’art. 140 C.P. 
5. L’avortament.  Sistema de terminis versus el d’indicacions vigent.
Ponent: Maria Dolores Balibrea Perez. ExMagistrada de la Secció Sisena de l'Audiència Provincial de Barcelona  

Sessions 45 i 46 Dies  11.4.2023 i 13.04.23
Delictes contra la integritat física. 
1. Lesions doloses. Menyscapte de la salut física i psíquica. Estudi jurisprudencial dels conceptes primera assistència facultativa i tractament mèdic o quirúrgic. Subtipus atenuat de l’art. 147.2 C.P. Lesions agreujades en atenció al risc provocat o resultat produït. 
2. Lesions imprudents. Imprudència greu i imprudència professional. 
3. La renyina tumultuària. Reciprocitat de l’esdeveniment; pluralitat de persones; el resultat de perill. 
4. Problemàtica del consentiment en les lesions (art. 155 C.P). 
5. Delictes relatius a la manipulació genètica. Cobertura normativa de les tècniques de genètica humana en l’ ordenament jurídic espanyol.  
Ponent: Josep Grau Gassó. Magistrat Sessió 3a de l'Audiència Provincial de Barcelona

Sessió 47 i 48- Dies Divendres 14.4.2023, de 15 a 18 hores i 18.04.23  
Delictes contra la llibertat i indemnitat sexual.
1. Agressions, abusos i assetjament sexual. L’ús de la violència i intimidació. Precisions sobre “l’accés carnal” i sobre  “la introducció de membres corporals o objectes”. Problemàtica de l’aplicació de la circumstància de prevaler-se el responsable d’una relació o situació de superioritat, com agreujant específica de l’art. 180.1.4 del C.P. i com forma d’obtenir el consentiment de l’art. 181. 3 C.P. 
2. Agressió i abús a menors de 13 anys (183 i 183 bis)
3. L’assetjament sexual; delicte de resultat.
4. Exhibicionisme, difusió i venda o exhibició de material pornogràfica davant i entre menors o incapaços. 
5. Prostitució i corrupció de menors.
6. Especial referència a la declaració de la víctima, menor d’edat.
Ponent: Juan Carlos Zayas Sadaba. Advocat

Sessions 49 i 50- Dies  20 i 25.4.2023  
Delictes contra la llibertat i contra la integritat moral.
1. Detencions il·legals i segrestos. La conducta típica: tancar o detenir. Detenció il·legal versus coaccions i prostitució. El subjecte actiu col·lectiu i la figura del mediador. Justificació: internament de malalts mentals i dret de correcció. Subtipus agreujants i atenuats. Especial referència al segrest i límits amb el robatori amb intimidació  i dret de correcció. Subtipus agreujants i atenuats. Especial referència al segrest i límits amb el robatori amb intimidació i amb els delictes de terrorisme. Detencions il·legals comeses per autoritats i funcionaris públics. 
2. Amenaces. Caracterització del mal comminat. Relació amb altres figures típiques –detenció il·legal, coaccions, atemptat-; delicte lleu d’amenaces. Les amenaces condicionals: competència del Tribunal del Jurat.
3.  Coaccions. Estudi jurisprudencial del mitjà comissiu: la violència. La clàusula “sense estar legítimament autoritzat”. Falta de coaccions. Assetjament.
4. Les conductes de mobbing.
5. Delicte contra la integritat moral. Anàlisis dels conceptes tracte degradant i menyscapte greu de la integritat moral.
6. Tortures. Element subjectiu de l’injust (fins perseguits amb la conducta). Justificació i exculpació. Clàusula concursal de l’art. 177 C.P. Referència a la conducta prevista en l’art. 533 C.P.
Ponent: Vanesa Riva Anies. Magistrada de l'Audiència Provincial de Barcelona

Sessió 51- Dia 27.4.2023
Delictes contra la intimitat, el dret a la pròpia imatge i la inviolabilitat del domicili.
1. Descobriment i revelació de secrets: apoderament subreptici de documents o efectes personals; el control audiovisual clandestí i el control il·lícit de senyals de comunicació; protecció penal de la “privacy”. 
Tipus agreujat d’autoritats i funcionaris públics. 
2. Infracció dels deures de sigil professional.
3. Requisit de procedibilitat i excepcions. 
4. Violació del domicili, domicili de persones jurídiques i establiments oberts al públic. 
Ponent: Fermín Morales Prats. Advocat

Sessió 52- Dia 02.5.2023 
Delictes contra l’honor.
1. Calumnies. La imputació d’un delicte. Part subjectiva i el seu  doble abast: coneixement de la falsedat  o temerari menyspreu cap a la veritat. Superació de l’exigència d’un especial “animus calumniandi”.
2. Injuries. Criteri delimitador de las injuries delictives: injuries greus. Les injuries que consisteixen en la imputació de fets. La lesió de la dignitat de la persona (nucli de l’honor) menyscapte la seva fama (honor extern) o atemptat contra la seva autoestima (honor intern). El tipus subjectiu: inexigència d’un element subjectiu de l’injust. 
3. Qüestions comuns a ambdues conductes delictives. Conflicte de drets fonamentals: llibertat d’expressió i informació i honor; L’ “exceptio veritatis”; La publicitat de la calumnia o injuria; Requisits de procedibilitat i perdó de l’ofès; Protecció civil de l’honor, Llei 1/1982, de 5 de maig.
Ponent: Fermín Morales Prats. Advocat

Sessió 53- Dia 4.5.2023 
Violència domèstica i de gènere. Trencament de mesura cautelar i trencament de condemna. 
Delictes contra els drets i deures familiars. Referència a la normativa de gènere i la seva influència en els aspectes penals d’aquest tipus de delictes. 
Ponent: Aniol Frigola Martínez. Fiscal 

Sessió 54- Dia 9.5.2023 
Sessió Pràctica VIDO.
Ponent: Gabriela Boldó Prats. Consultora especialitzada en estratègia jurídica i Membre de la junta directiva i comissionada a Barcelona de l'Institut de Salut Mental de la Advocacia. Ex-Jutgessa substituta.

MÒDUL IV- PROTECCIÓ PENAL DEL PATRIMONI. INFRACCIONS CONTRA L’HISENDA PÚBLICA I CONTRA ELS DRETS DELS TREBALLADORS.               

Sessions 55 i 56-  11.05.2023 i Divendres 12.5.2023, de 15 a 18 hores
Delictes contra el patrimoni. Delictes d’apoderament.
1. Furt. Consumació i temptativa.  Furts qualificats.  
2. Robatori amb força. Circumstàncies de l’art. 238 C.P. Especial consideració de l’ús de claus falses. Tipus qualificats del robatori amb força.
3. Robatori amb violència o intimidació. Consumació i participació. Violència sobrevinguda a la subtracció. Robatori amb ús d’armes o instruments perillosos. 
4. El robatori i furt d’ús de vehicle.
5. La protecció penal dels immobles; la usurpació.
6. L’excusa absolutòria  de l’art. 268 C.P. 
Ponent: Javier Rodrigálvarez Biel. Advocat

Sessió 57 i 58- Dies 16 i 18.5.2023
De les defraudacions. 
1. Estafa. Pressupostos típics. La modalitat d’estafa mitjançant manipulació informàtica. Circumstàncies d’agreujament. Especial consideració del contracte simulat. El negoci civil criminalitzat. 
2. Apropiació indeguda. Títols idonis per donar vida a aquesta tipicitat. Apropiació indeguda i estafa. Apropiació indeguda i administració deslleial. L’apropiació de cosa perduda o d’ amo desconegut. 
3. L’administració deslleial. 
Ponents: Emilio Zegrí i Alessio Castellano, Advocats

Sessió 59- Dia 23.5.2023 
Propietat Intel·lectual i Industrial. 
1. L’obra literària, artística o científica segons la L.P.I. Subjectes protegits; víctima i perjudicat. Conductes típiques: reproducció, plagi, distribució, comunicació pública, importació, exportació i emmagatzemant. La manca d’autorització i el tipus subjectiu. Conseqüències accessòries. 
2. Patents i models d’utilitat. Pressupostos típics: inscripció registral i absència de consentiment del titular. Marca i nom comercial. 
Ponent: Lluis Batlló Buxó-Dulce. Advocat

Sessió 60 i 61- Dies 25 i 30.5.2023
Insolvències punibles. 
1. Alçament de béns. Ampliació de la seva descripció legal. Consumació del delicte. L’especial protecció de les obligacions “ex delicte”. Referència a la responsabilitat civil derivada d’aquestes infraccions. 
2. Afavoriment de creditors. La responsabilitat de qui autoritza actes de disposició il·lícits. 
3. Concurs delictiu. Convergència de dos sistemes jurídics: el mercantil i el penal. La insolvència dolosa com tipus central. Els delictes singulars relacionats. 
4. Falsedats comptables als procediments concursals. 
Ponent: Francisco Bañeres, Fiscal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya/ Pedro Ariche, Tinent Fiscal de la Fiscalía Superior de Catalunya

Sessió 62: Dia 01.06.2023 
Delictes societaris.
1. Subjecte actiu: “administrador de dret i de fet”. 
2. Falsejar els comptes anuals o altres documents que haurien  de reflectir la situació jurídica o econòmica de l’entitat. Perjudici econòmic. 
3. La imposició d’acords abusius. Acord lesiu i majoria fictícia. 
4. Disposicions comunes dels arts. 296 i 297 C.P.
Ponent: Ramón Ragués Vallès. Catedràtic Dret Penal de la Universitat Pompeu Fabra
 
Sessió 63- Dia 06.6.2023 
Delictes contra Hisenda Pública i  la Seguretat Social.
1. Delicte fiscal. Estructura i conducta típica. Resultat. Tipus agreujats. Regularització tributaria i efectes penals. Especial referència a la prescripció del delicte fiscal. 
2. Frau a la Seguretat Social. La quantia defraudada com element del tipus: regles específiques per a la seva determinació i càlcul. 
3. Frau de Subvencions. 
4. L’incompliment de les obligacions comptables i el seu falsejament. 
Ponent: Ramón Ragués Vallès. Catedràtic Dret Penal de la Universitat Pompeu Fabra

Sessió 64- 08.06.2023
Falsedats.
1. Falsificació de moneda i d’efectes timbrats. Targes de crèdit. Especial referència a la competència de l’Audiència Nacional.      
2. Falsedats documentals. Concepte de document. Modalitats falsàries: falsedat material i falsedat ideològica. Document públic, oficial o mercantil. Falsificació comesa per particular en document privat. 
3. L’ús de documents falsos. 
4. La usurpació de funcions públiques i intrusisme.
Ponent: Andres Maluenda Martínez. Advocat

Sessió 65- Divendres 09.06.23, de 15 a 18 hores
Receptació i blanqueig de capitals. Decomís. 
Ponent: Andres Maluenda Martínez. Advocat

Sessió 66- Dia 13.6.2023 
Delictes contra els  drets dels treballadors.
1. Lesions i homicidis per imprudència laboral.
2. Delictes en matèria de condicions laborals. Seguretat i higiene a la feina. 
3. Immigració i treballadors estrangers. 
4. Discriminació laboral, llibertat sindical i dret a la vaga.
Ponent: Francisco González Maillo. Magistrat Jutge del Jutjat d'Instrucció nº 11 de Barcelona

MÒDUL V- ORDENACIÓ DEL TERRITORI i MEDI AMBIENT. CONDUCTES QUE ATEMPTAN CONTRA LA SEGURITAT COL·LECTIVA. 

Sessió 67- Dia 15.6.2023 
Delictes contra els recursos naturals i  el medi ambient. 
1. El delicte ecològic. Llei penal en blanc. 
2. La transcendència de l’autorització administrativa. 
3. Delicte ecològic i “ne bis in idem”.
4. Especial referència a la contaminació acústica. 
5. Circumstàncies agreujants de l’art. 326 C.P.
6. Conseqüències accessòries. 
7. Responsabilitat penal dels funcionaris públics en matèria mediambiental. 
Delictes contra l’ordenació del territori. 
1. Delimitació de la intervenció penal i administrativa. 
2. Subjectes actius. Construcció no autoritzada i edificació no autoritzable. Classes de sòl. 
3. Prevaricació urbanística. 
Ponent: Juan Antonio Loste Madoz. Advocat

Sessió 68- Dia 20.6.2023 
Les organitzacions i grups criminals i terroristes. Conceptes, conductes típiques i penalitat. El seu tractament jurisprudencial.

Sessió 69- Dia 22.6.2023 
Delictes contra la salut pública.
1. Elaboració i subministrament de substàncies nocives per a la salut o productes químics que puguin causar estralls. Medicaments i productes alimentaris. 
-Despatx o subministrament de substàncies nocives, arts. 359 i 360 C.P.
-Medicaments: despatx de medicaments deteriorats o caducats; alteració de la seva composició, quantitat o dosi; imitació o simulació dels mateixos.
-Productes alimentaris i salut dels consumidors. Adulteració amb additius o altres agents.  
2. Tràfic de drogues.
-Estudi legislatiu i jurisprudencial del concepte drogues tòxiques, estupefaents i substàncies psicotròpiques. 
-Principi d’insignificança i dosi mínima psicoactiva.
-Supòsits d'atipicitat; conductes autoritzades legalment; autoconsum; consum compartit. 
-El tràfic de precursors. 
-Actes preparatoris i “iter criminis”.
-Delicte provocat. 
-La prova pericial química d’anàlisis de la substància.
-Subtipus agreujats. Especial referència a la pertinença a una organització o associació; quantitat de notòria importància; i realització de les conductes en establiments oberts al públic.
-Estudi jurisprudencial de les circumstàncies atenuants aplicables a aquests tipus delictius. Consideració de la figura del “penediment”.       
Ponent: Cristina Rodríguez Orriols. Advocada

Sessió 70: Dia 27.6.2023 
Delictes contra la seguretat del trànsit.
1. La Llei Orgànica 15/2007, de 30 de novembre, per la qual es modifica el Codi penal en matèria de seguretat vial. Modificacions introduïdes. 
2. Excessos de velocitat i conducció sota la influència de drogues tòxiques o begudes alcohòliques.  
3. La conducció temerària. Concepte legal de temeritat manifesta. La conducció “suïcida”. 
4. Negativa a la submissió a proves d’alcoholèmia i conducció sense permís o llicència.
Ponent: Oriol Rusca i Nadal. Advocat

MÒDUL VI- DELICTES CONTRA L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, L’ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA I CONTRA LA CONSTITUCIÓ I L’ORDRE PÚBLIC. 

Sessió 71: Dia 29.6.2023 
Delictes contra l’Administració de Justícia (I). 
1. Abandonament de destí i omissió del deure de perseguir delictes.
2. Infidelitat en la custòdia de documents i violació de secrets. 
3. Suborn. Suborn actiu i passiu. El transfuguisme retribuït. Especial anàlisis de la relació concursal amb el delicte de tràfic de influències.          
Ponent: Maria Ángeles Fernández Tio. Magistrada Jutjat Instrucció nº 8 de Barcelona 

Sessió 72- Dia 04.07.2023 
Delictes contra l’Administració Pública.
1. Tràfic d’influències. El prevaliment de l’exercici de les facultats del càrrec i de la relació jeràrquica. La influència en cadena. Concursos. 
2. Malversació de cabdals públics. Concepte penal d’efectes o caudals públics. Circumstàncies d’agreujament de la pena. Malversació pròpia i impròpia. Ampliació de l’òrbita de subjectes actius, art. 435 C.P.   
3. Fraus i exaccions il·legals. 
Ponent: Josep Lluis Florensa Labazuy. Lletrat de l’Assessoria Jurídica del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació

Sessió 73: 06.07.23
Delictes contra l’Administració de Justícia (II). 
1. Acusació i denúncia falsa. Simulació de delicte. Fals testimoni. 
2. Obstrucció a la Justícia i deslleialtat professional; incompareixença; atemptat a la llibertat de les parts. La revelació d’actuacions declarades secretes. 
3. Trencament de condemna
Ponent: José Rey Cadenas. Advocat

Sessió 74- Divendres 07.07.2023, de 15 a 18 hores
Delictes contra l’ordre públic.
1. Atemptat a l’autoritat, resistència i desobediència. Comportament típic. Anàlisi jurisprudencial: ampliació de l’àmbit de subjectes passius. 
2. Desordres públics. Actuació en grup. Problemàtica concursal. 
Ponent: Josep Lluis Florensa Labazuy. Lletrat de l’Assessoria Jurídica del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació

Sessió 75- Dia 11.7.2023 
Delictes contra la Administració Pública. 
1. Prevaricació i nomenaments il·legals. Resolució arbitrària. Participació. 
2. Prevaricació judicial. Injustícia de la resolució. Prevaricació imprudent. Negativa a jutjar i retard maliciós en l’administració de justícia. 
Ponent: Maria Antonia Coscollola Feixa. Magistrada Jutjat Instrucció nº 24 de Barcelona 

Prova Oral III: Dilluns 10.7.2023 

Títol:

Per tal d’obtenir el Títol d’Especialista en el Màster és necessari el 80% d’assistència a classe i superar el sistema d'avaluació establert.

Canvis:

El programa, dates, i professorat està subjecte a possibles canvis. L’ICAB es reserva el dret de cancel·lar el programa si considera que no es compleixen els requisits necessaris per a l’èxit del mateix.
 
Cancel·lació:

En cas d'anul·lacions, es tindrà dret al reemborsament del total satisfet sempre que se sol·liciti per escrit amb una antelació de 15 dies naturals abans del començament del Màster.

Les cancel·lacions realitzades una vegada iniciat el Màster no tindran dret a cap devolució.

Tràmits d'Inscripció:

 • Indicar-nos les dades que desitgeu constin a la factura (una vegada abonat l'import i emesa no es podrà modificar) i un número de compte per a les quotes domiciliades.
 • Enviar-nos un breu currículum vitae
 • Abonament de la matrícula, com a reserva de plaça, al número de compte de l’ICAB: IBAN:ES30-3183-0803-1620-0007-4928 (ARQUIA).

* Preguem ens envieu el comprovant de la transferència a l'e-mail masters@icab.cat.

Preus i formes pagament, amb el descompte aplicat:

-    Col·legiats ICAB en els últims 5 anys, tràmits de col·legiació, ex alumnes EPJ i Màsters d'especialització Icab i Estudiants Associats:
Matrícula, abans de l'inici del Màster, de 666+ 8 quotes mensuals domiciliades (de 333€ cadascuna) de desembre a juliol = TOTAL: 3330€

-    Col·legiats ICAB de més de 5 anys:
Matrícula, abans de l'inici del Màster, de 720€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 360€ cadascuna) de desembre a juliol = TOTAL: 3600€

-    Col·legiats altres Col·legis:
Matrícula, abans de l'inici del Màster, de 820€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 410€ cadascuna) de desembre a juliol  = TOTAL: 4100€

-    No Col·legiats ICAB:
Matrícula, abans de l'inici del Màster, de 920€ + 8 quotes mensuals domiciliades (460€ cadascuna) de desembre a juliol = TOTAL: 4600€

Preus

DescripcióImport
Ex Alumnes/as cAmpus 3700,00€
DescripcióImportImport amb descompte*
Persones Associades 3700,00€ 3330,00€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des menys de 5 anys 3700,00€ 3330,00€
DescripcióImport
Ex Alumnes/as EPJ 3700,00€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des mes de 5 anys 4000,00€ 3600,00€
DescripcióImport
Col·legiats/des Altres Col·legis 4100,00€
DescripcióImport
No Col·legiats/des ICAB 4600,00€

(*) Els col·legiats/des que tinguin contractat el Servei de formació i documentació tindran un descompte del 10% sobre el preu que s'aplicarà automàticament en el moment de formalitzar-se la reserva.

Inscriu-te
Penal | Processal | Màsters | Màster

Màster en Advocacia Penal ICAB 2022-2023 FORMAT ON-LINE

Informació general

 • 18/10/2022 - 10/07/2023
 • Videoconferències en directe per ZOOM
 • Del 18 d'octubre de 2022 al 10 de juliol de 2023.  Dimarts i dijous, de 18 a 21h. Un divendres al mes, de 15 a 18h.  
 • De pagament

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

 • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
 • Habilitar la personalització de la pàgina web.
 • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×