menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Penal | Processal | Màsters | Màster

Màster en Advocacia Penal ICAB 2022-2023 - FORMAT PRESENCIAL

Inici: 18 d'octubre de 2022. Classes presencials

Objectius:

 • Proporcionar metodologia, eines, i recursos eminentment pràctics per tal de poder defensar els interessos dels justiciables en l’exercici de la professió.
 • Simular judicis per millorar les habilitats tècniques
 • Ampliar la xarxa de networking
 • Conèixer de primera mà els millors i punters professionals en molts àmbits com a docents, magistrats, fiscals, advocats/des especialistes, avalats per la seva trajectòria i que et trobaràs al llarg de la teva vida professional.
 • Entrada en el món penal, tant a nivell professional/ tècnic i personal. Avança uns anys en la teva carrera.
 • Aprendre a dissenyar estratègies de defensa tècnica i jurídica 

Comitè Científic:

 • Cristina Rodríguez Orriols. Advocada
 • Juan Carlos Zayas Sadaba. Advocat
 • Marc Molins Raich. Advocat
 • Carlos Echavarri Paniagua. Advocat
 • Jorge Navarro Massip. Advocat
 • Esther Palmés Bosch. Advocada
 • Miguel Capuz Soler. Advocat

Programa:

Mòdul 1- Els processos penals. Drets i garanties constitucionals i Europees amb incidència en el procés. Pràctica processal: judicis lleus, diligències prèvies, judicis ràpids, procediment abreujat, sumari, llei del jurat.

 • Introducció; estructura del procés; el procés penal com a problema constitucional: construcció del procés a partir dels drets constitucionals; el procés degut: drets constitucionals i principis configuradors. Garanties de la funció jurisdiccional. El Jutge imparcial, dret al Jutge natural, la contaminació processal. L'articulació constitucional del Ministeri Fiscal. La seva configuració legal i estatutària.
 • La jurisdicció criminal.
 • La detenció i la presó preventiva. Habeas Corpus.
 • Tècniques d'investigació policial.
 • Garanties de l'activitat processal de les parts. L’article 24 CE. Catàleg exprés de drets, drets innats, diferents manifestacions en la configuració de drets i deures processals a la llum de la doctrina del Tribunal Constitucional.
 • Drets constitucionals a l'activitat investigadora i probatòria. Drets constitucionals en joc. La tensió constitucional i el principi de proporcionalitat, de necessitat i de menor lesivitat.
 • Prova il·lícita. Prova prohibida. La connexió d’ antijuricitat.
 • Procediment Abreujat.
 • Delictes lleus.
 • Judici Ràpid.
 • Habilitats per l’assistència al detingut a comissaria (projecte NETPRALAT).
 • Recurs d’empara.
 • El Sumari.
 • Procediment del Jurat.
 • Recursos contra les resolucions interlocutòries i contra la sentència.
 • L’execució penal: Substitució i suspensió de les penes privatives de llibertat; execució de penes no privatives de llibertat. Indult.
 • La Justícia de Menors.
 • El Jutjat de Vigilància penitenciària.
 • Cooperació internacional al procés penal.

 

Mòdul 2- Regles generals del Llibre I del CP i la seva aplicació pràctica: delictes, persones físiques i jurídiques responsables, penes, mesures de seguretat, conseqüències accessòries, causes d'extinció de la responsabilitat criminal.

 • Persona Jurídica com a subjecte actiu i passiu del delicte. Estatut de la persona jurídica. Compliance program.
 • El recurs de Cassació.
 • Concepte Jurídic de Delicte.  Delictes d’ acció i d’omissió.
 • Delictes imprudents. Imputació objectiva. Dol eventual i culpa conscient. Imprudència greu i imprudència lleu.
 • Extinció de la responsabilitat criminal.
 • Responsabilitat civil “ex delicte”
 • Eximents de la responsabilitat criminal. Circumstàncies atenuants i  agreujants. Circumstància mixta de parentesc.
 • Iter criminis. Autoria i  participació.
 • Mètrica Penal.
 • Pericial informàtica. Delictes informàtics.
 • La Pericial. ADN a la investigació criminal.

 

Mòdul 3- Delictes contra les persones, i els drets i llibertats individuals (vida, integritat física, llibertat i indemnitat sexual i honor), i contra les relacions familiars.

 • Homicidi i les seves formes. L’avortament. L’homicidi dolós i l’imprudent.
 • Inducció i cooperació al suïcidi. Assassinat.
 • Delictes contra la integritat física: Lesions doloses; Lesions imprudents; Renyina tumultuària; Manipulació genètica; Responsabilitat civil en els delictes contra la vida i la integritat física.
 • Delictes contra la llibertat i indemnitat sexual i contra la integritat moral.
 • Delictes contra la intimitat, el dret a la pròpia imatge i la inviolabilitat del domicili.
 • Delictes contra l'honor.
 • Violència domèstica i de gènere.

 

Mòdul 4- Delictes contra el patrimoni i l'ordre socioeconòmic, de finançament il·legal de partits polítics, contra la Hisenda Pública i contra els drets dels treballadors i ciutadans estrangers.

 • Delictes contra el patrimoni. Delictes d’apoderament.
 • De les defraudacions. Estafa. Apropiació indeguda.
 • Propietat intel·lectual i Industrial.
 • Insolvències punibles: Alçament de béns. Afavoriment de creditors. Concurs delictiu. Falsedats comptables als procediments concursals.
 • Delictes societaris.
 • Delictes contra Hisenda Pública i la Seguretat Social.
 • Falsedats. Receptació i conductes afins. Blanqueig de capitals.
 • Delictes contra els drets dels treballadors.

 

Mòdul 5- Delictes contra l'ordenació del territori i urbanisme i el medi ambient, conductes que atempten contra la seguretat col·lectiva, de falsedat documental.

 • Delictes contra els recursos naturals i el medi ambient.
 • Delictes contra l'ordenació del territori.
 • Delictes contra la salut pública.
 • Delictes contra la seguretat del trànsit.
 • Les organitzacions i grups criminals i terroristes. Conceptes, conductes típiques i penalitat. El seu tractament jurisprudencial.

 

Mòdul 6-  Delictes contra la administració pública, l'administració de justícia i contra la constitució i l'ordre públic.

Delictes contra l’Administració de Justícia:
•Abandonament de destí i omissió del deure de perseguir delictes.
•Infidelitat en la custòdia de documents i violació de secrets. 
•Suborn. Suborn actiu i passiu. El transfuguisme retribuït. Especial anàlisis de la relació concursal amb el delicte de tràfic de influències.          
•Acusació i denúncia falsa. Simulació de delicte. Fals testimoni. 
•Obstrucció a la Justícia i deslleialtat professional; incompareixença; atemptat a la llibertat de les parts. La revelació d’actuacions declarades secretes. 
•Trencament de condemna

Delictes contra l’Administració Pública:
•Tràfic d’influències. El prevaliment de l’exercici de les facultats del càrrec i de la relació jeràrquica. La influència en cadena. Concursos. 
•Malversació de cabdals públics. Concepte penal d’efectes o caudals públics. Circumstàncies d’agreujament de la pena. Malversació pròpia i impròpia. Ampliació de l’òrbita de subjectes actius, art. 435 C.P.   
•Fraus i exaccions il·legals. 
•Prevaricació i nomenaments il·legals. Resolució arbitrària. Participació. 
•Prevaricació judicial. Injustícia de la resolució. Prevaricació imprudent. Negativa a jutjar i retard maliciós en l’administració de justícia. 

Delictes contra l’ordre públic:
•Atemptat a l’autoritat, resistència i desobediència. Comportament típic. Anàlisi jurisprudencial: ampliació de l’àmbit de subjectes passius. 
•Desordres públics. Actuació en grup. Problemàtica concursal.

 

Professorat: 

 • Albert Pons Vives. Advocat
 • Alberto Varona Jiménez. Doctor en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona i Magistrat
 • Alejandro Barros Manuel. Funcionari Cos de Mossos d’Esquadra. Cap Unitat Central Laboratori Biològic
 • Alessio Castellano. Advocat
 • Andres Eduardo Salcedo Velasco. Magistrat de la Secció 9a de la Audiència Provincial de Barcelona
 • Andrés Maluenda Martínez. Advocat
 • Andreu Van den Eynde Adroer. Advocat
 • Bernat-Noël Tiffon Nonis. Psicòleg
 • Carlos Echavarri Paniagua. Advocat
 • Carme Guil Roman. Magistrada de la Audiència Provincial de Barcelona
 • Constantino Adell Artiga. Advocat
 • Cristina Rodriguez Orriols. Advocada
 • Emilio Zegrí de Olivar. Advocat
 • Esther Palmés Bosch. Advocada
 • Fermín Morales Prats. Advocat
 • Francisco Bañeres Santos. Fiscal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
 • Francisco González Maillo. Magistrat Jutge del Jutjat d'Instrucció nº 11 de Barcelona
 • Inés Portabella Cornet. Advocada
 • Javier Rodrigálvarez Biel. Advocat
 • Jenifer Lahoz Abós. Advocada
 • Jordi Oliveras Badia. Advocat
 • Jorge Navarro Massip. Advocat
 • José A. Rodríguez Sáez. Magistrat Audiència Provincial de Barcelona
 • José L. Ramírez Ortiz. Magistrat Audiència Provincial de Barcelona
 • Jose Luis Rosillo Cascante. Advocat
 • José Mª Fuster-Fabra Torrellas. Advocat
 • José Rey Cadenas. Advocat
 • Josep Aniol Frigola Martínez. Fiscal
 • Josep Grau Gassó. Magistrat Sessió 3a de l'Audiència Provincial de Barcelona
 • Josep Lluis Florensa Labazuy. Lletrat de l’Assessoria Jurídica del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació
 • Josep Oriol Rusca Nadal. Advocat
 • Juan Antonio Loste Madoz. Advocat
 • Juan Carlos Hortal Ibarra. Professor Facultat de Dret UB
 • Juan Carlos Zayas Sadaba. Advocat
 • Luis Batlló Buxó-Dulce. Advocat
 • Carmen García Martínez. Jutgessa, titular del Jutjat d'Instrucció núm. 18 de Barcelona
 • Gabriela Boldó Prats. Consultora especialitzada en estratègia jurídica i Ex-Jutgessa substituta.
 • Marc Molins Raich. Advocat
 • Maria Ángeles Fernández Tio. Magistrada Jutjat Instrucció nº 8 de Barcelona
 • Maria Antonia Coscollola Feixa. Magistrada Jutjat Instrucció nº 24 de Barcelona
 • Maria Dolores Balibrea Perez. ExMagistrada de la Secció Sisena de l'Audiència Provincial de Barcelona
 • Miquel Capuz Soler. Advocat i President de la Secció de Penal de l'ICAB
 • Mireia Balaguer Bataller. Advocada
 • Miriam de Rosa Palacio. Magistrada d'Instrucció nº 10 de Barcelona
 • Pau Valls i Escolà. Sargent Mosso d'Esquadra
 • Rafael López Rivera. Pèrit Judicial Informàtic amb TIP 103 ACPJT
 • Ramón García Albero. Catedràtic Dret Penal de la Universitat de Lleida.
 • Ramón Ragués Vallés. Catedràtic Dret Penal de la Universitat Pompeu Fabra
 • Tomàs Salàs Darrocha. Magistrat Jutjat Penal 22 de Barcelona. Delegat de la Jurisdicció Penal
 • Vanesa Riva Aniés. Magistrada de l'Audiència Provincial de Barcelona
 • Victor Gómez Martín. Catedràtic de Dret penal de la Universitat de Barcelona

 

Títol:

Per tal d’obtenir el Títol d’Especialista en el Màster és necessari el 80% d’assistència a classe i superar el sistema d'avaluació establert.

Canvis:

El programa, dates, i professorat està subjecte a possibles canvis.

L’ICAB es reserva el dret de cancel·lar el programa si considera que no es compleixen amb els requisits necessaris per a l’èxit del mateix.
 
Cancel·lació:

En cas d'anul·lacions, es tindrà dret al reembors del total satisfet sempre que se sol·liciti per escrit amb una antelació de 15 dies naturals abans del començament del Màster.

Les cancel·lacions realitzades una vegada iniciat el Màster no tindran dret a cap devolució.

Tràmits Inscripció:

- Indicar-nos les dades que desitgeu constin a la factura (una vegada abonat l'import i emesa no es podrà modificar) i un número de compte per a les quotes domiciliades.
- Enviar-nos un breu currículum vitae
- Abonament de la matrícula, com a reserva de plaça, al número de compte de l’ICAB: IBAN:ES30-3183-0803-1620-0007-4928 (ARQUIA).

* Preguem ens envieu el comprovant de la transferència a l'e-mail masters@icab.cat.

Preus i formes pagament, amb el descompte aplicat:

-    Col·legiats ICAB en els últims 5 anys, tràmits de col·legiació, ex alumnes EPJ i Màsters d'especialització Icab i Estudiants Associats:
Matrícula, abans de l'inici del Màster, de 608.40€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 304.20€ cadascuna) de desembre a juliol = TOTAL: 3042€

-    Col·legiats ICAB de més de 5 anys:
Matrícula, abans de l'inici del Màster, de 705.60€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 352.80€ cadascuna) de desembre a juliol = TOTAL: 3528€

-    Col·legiats altres Col·legis:
Matrícula, abans de l'inici del Màster, de 800€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 400€ cadascuna) de desembre a juliol  = TOTAL: 4000€

-    No Col·legiats ICAB:
Matrícula, abans de l'inici del Màster, de 864€ + 8 quotes mensuals domiciliades (432€ cadascuna) de desembre a juliol = TOTAL: 4320€

Preus

DescripcióImportImport amb descompte*
Persones Associades 3380,00€ 3042,00€
DescripcióImport
Ex Alumnes/as cAmpus 3380,00€
DescripcióImport
Ex Alumnes/as EPJ 3380,00€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des menys de 5 anys 3380,00€ 3042,00€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des mes de 5 anys 3920,00€ 3528,00€
DescripcióImport
Col·legiats/des Altres Col·legis 4000,00€
DescripcióImport
No Col·legiats/des ICAB 4320,00€

(*) Els col·legiats/des que tinguin contractat el Servei de formació i documentació tindran un descompte del 10% sobre el preu que s'aplicarà automàticament en el moment de formalitzar-se la reserva.

Inscriu-te
Penal | Processal | Màsters | Màster

Màster en Advocacia Penal ICAB 2022-2023 - FORMAT PRESENCIAL

Informació general

 • 18/10/2022 - 10/07/2023
 • Aules ICAB
 • Del 18 d'octubre de 2022 al 10 de juliol de 2023.  Dimarts i dijous, de 18 a 21h. Un divendres al mes, de 15 a 18 hores.  Aulas ICAB.
 • De pagament

Comparteix

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

 • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
 • Habilitar la personalització de la pàgina web.
 • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×