menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Fiscal | Màsters | Màster

Màster en Dret Fiscal ICAB 2022-2023 FORMAT ON-LINE

Inici: 17 d'octubre de 2022. Videoconferències en directe amb Zoom.

Objectius:

La proposta d’aquesta formació especialitzada en Dret fiscal neix de la gran demanda dels professionals que, conscients de la repercussió d’aquesta branca en la seva feina, sol·liciten una formació pràctica en matèria tributària. Aquesta formació té un abast  global del sistema tributari adquirint un coneixement complet del sistema estatal i autonòmic permetent-los resoldre dubtes que la pràctica diària els plantegi.

Està dirigit a professionals en exercici (Llicenciats/des o Graduats/des en Dret, Administració i Direcció d’empreses, diplomats en Ciències Empresarials, o assessors fiscals) que desitgin una formació especialitzada en Dret Fiscal.

Neix amb els següents objectius:

 • Proporcionar un coneixement ampli i pràctic de la fiscalitat en els seus àmbits estatal, autonòmic i local.
 • Dissenyar solucions tributàries apropiades pels negocis jurídics i econòmics del món de la persona i l’empresa.
 • Conèixer els elements fonamentals del tribut i dels procediments de relació entre l’Administració i els obligats tributaris.
 • Interactuar amb ponents vinculats al món dels despatxos professionals, l’Administració tributària, l’assessorament independent i la Universitat

Comitè Científic:

Silvia Cano Arteseros, Inspectora tributària de la Generalitat de Catalunya
Jose M. Tovillas Morán, Catedràtic acreditat de Dret financer i tributari de la UB

 

Programa: 

MÒDUL I: LLEI GENERAL TRIBUTÀRIA I PROCEDIMENTS
Llei General Tributària
•    Contingut, fonts i principis.
•    Interpretació i aplicació de la norma tributària
•    Obligats tributaris: contribuent, substitut, retenidor, repercussió i responsables.
•    Capacitat, domicili, representació i solidaritat.
•    Obligació principal i obligacions subsidiàries: successió en el deute, interessos de demora, recàrrecs, devolucions i garanties.
•    Extinció del deute: pagament i prescripció.

Procediment tributari
•    Procediments de gestió en particular: Presentació i rectificació de declaracions, devolucions, verificació de dades i comprovació limitada.
•    Procediment de recaptació (I): període voluntari i període executiu, procediment front a responsables i successors, ajornaments i fraccionaments.
•    Reclamacions i recursos: recurs de reposició, procediments especials de revisió, procediment econòmic administratiu, especialitats de la via contenciosa administrativa.

Inspecció Tributària
•    Procediment d’Inspecció: Inici Tramitació i finalització del procediment, Durada del mateix, lloc i documentació de les actuacions inspectores
•    Simulació d’una inspecció real
Sistema sancionador tributari
•    Infraccions i sancions administratives tributàries.
•    Delicte fiscal.

Ponents:

 • Jose Miguel Martinez-Carrasco de Pignatelli, Advocat
 • Soledad Valsero de Obeso, Cap de Servei Especial de Gestió Tributària
 • Jose M. Tovillas Morán, Catedràtic acreditat de Dret financer i tributari de la UB
 • Silvia Cano Arteseros, Inspectora tributària de la Generalitat de Catalunya

 

MÒDUL II: IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES

Introducció
Assimilar el concepte de renta: el fet imposable.
Rendes exemptes i rendes no subjectes. Concepte.
La base imposable
El subjecte passiu o contribuent. El problema de la residència en diferents comunitats autònomes
Obligats a declarar.

Rendiments del treball
Concepte de rendiments íntegres del treball.
Diferenciar entre rendes dineràries i rendes en espècie:
Regles de valoració i imputació de les retribucions de treball en espècie. Diferències entre retenció i ingressos a compte.
Rendiments irregulars: reducció del 40%.
Despeses deduïbles. Llista tancada.
Reduccions del rendiment net del treball.

Optimització dels rendiments de treball 

Retencions i ingressos a compte. Regles generals. Retencions i ingressos a compte sobre rendiments del treball, capital mobiliari, activitats econòmiques i guanys de patrimoni. Altres rendiments subjectes a retenció.

Rendiments de capital. Concepte, individualització i imputació temporal. Rendiments de capital mobiliari. Aspectes generals. Rendiments derivats de la participació en fons propis. Cessió a tercers de capitals propis.

Operacions de capitalització i contractes d'assegurances de vida. Altres rendiments de capital immobiliari. Despeses deduïbles i reduccions del rendiment net.

Rendiments de capital immobiliari. Concepte i delimitació. Ingressos íntegres computables. Despeses deduïbles. Càlcul del rendiment net: reduccions. Imputació de rendes immobiliàries.

Rendiments d'activitats econòmiques. Delimitació i regles comunes. Conceptes. Mètodes de determinació del rendiment. Patrimoni empresarial i particular: regles d'afectació. Càlcul del rendiment net. Deduccions en la quota. Individualització de rendiments. Imputació temporal.

Rendiments d'activitats econòmiques. Reduccions del rendiment net. Estimació directa: regles generals. Rendiments íntegres. Despeses deduïbles i no deduïbles. Amortitzacions de l'immobilitzat.

Rendiments d'activitats econòmiques. Pèrdues per deteriorament i provisions. Estimació directa simplificada. Particularitats. Empreses de reduïda dimensió: àmbit d'aplicació i règim fiscal. Mètode d'estimació objectiva.

Alteracions patrimonials.
Concepte. Gip no subjectes i exemptes i integració de les gip en la bi 
Càlcul dels guanys o pèrdues patrimonials:

- Regles generals
- Regles especials
- Reduccions aplicables a determinades gyp
Beneficis fiscals per la transmissió de l'habitatge habitual.
Supòsits pràctics

Deduccions i règims especials.
Anàlisi de las diferents deduccions existents.
Deduccions estatals
Deduccions autonòmiques
Supòsits pràctics.

Diferenciar entre base imposable general i de l'estalvi.
Reduccions de la base imposable general. Base liquidable general i de l'estalvi.
Mínim personal i familiar
Aplicar l'escala de gravamen per obtenir la quota integra
Quota líquida estatal i autonòmica
Deduccions de la quota liquida
Quota resultant de l'autoliquidació i quota diferencial i resultat de la declaració.
Supòsit pràctic global.

Ponents:

 • Àngels Postils Lanfranco, Advocada i Assessora Fiscal
 • Soledad Valsero de Obeso, Cap de Servei Especial de Gestió Tributària

 

MÒDUL III: IMPOST SOBRE SOCIETATS I FISCALITAT DELS NO RESIDENTS

Impost sobre Societats
•    Fet imposable i exempcions.
•    Subjectes passius.
•    Base imposable (I): resultat comptable i fiscal.
•    Base imposable (II): ingressos i despeses deduïbles.
•    Base imposable (III): valoracions, operacions vinculades.
•    Quantificació: tipus, quota, deduccions i bonificacions.
•    Règims especials: societats patrimonials, empreses de reduïda dimensió i operacions de reestructuració empresarial.
•    Obligacions formals.

Introducció a la fiscalitat dels no residents
•    Normativa interna
•    Planificació fiscal internacional: doble imposició i tractats internacionals.
•    Principals problemes que planteja la fiscalitat internacional

Ponents: 

 • Gonzalo Morales Molina, Professor Sistema Tributari Espanyol Universitat Politècnica de Catalunya
 • Carmen Marull Guasch, PwC Tax & Legal Services 

 

MÒDUL IV: IVA, IMPOSTOS ESPECIALS I IMPOSTOS LOCALS

IVA
Introducció:
Normativa reguladora bàsica. 
Característiques de l’impost. 
Principis generals de funcionament. 
Esquema liquidatori del IVA. 
Elements estructurals de l’impost
Operacions gravades per IVA: els fets imponibles
Naturalesa i delimitació espacial de l’Impost.
Visió global del funcionament de l’impost. Exemple. 

Operacions interiors:
Requisits del fet imponible 
- Requisit subjectiu. Condició d’empresari o Professional.
- Requisit objectiu. Lliurament de béns o prestacions de serveis.
- Requisit territorial. Realització del fet imponible en T.A.I.
- Requisit finalista. Subjecció amb independència de la finalitat.
Concepte d’empresari o Professional a efectes de l’IVA.
Concepte de lliurament de béns i prestacions de serveis. 
Els autoconsums.
Operacions no subjectes a l’IVA.

Exempcions:
Calcificació de les exempcions:
- Segons la matèria sobre la que recauen:
 - Exempcions en operacions interiors. 
 - Exempcions en operacions intracomunitàries. 
 - Exempcions en operacions exteriors. 
- Segons el dret a deduir de les quotes d’ IVA suportades:
 - Exempcions plenes.
 - Exempcions limitades.
- Les Exempcions en les operacions interiors: 
 - Exempcions mèdiques i sanitàries. 
 - Exempcions relatives a l’educació.
 - Exempcions socials, esportives i culturals.
 - Exempcions en operacions d’assegurances i financeres. 
 - Altres Exempcions (servei postal universal, artístiques, …) 
- Les Exempcions immobiliàries: 
 - Juntes de Compensació.
 - Lliuraments i arrendaments de terrenys i edificacions.
 - La renuncia a d’exempció.
- Les Exempcions tècniques. 
- Delimitació IVA- ITP i AJD. 

Localització fet imponible:
 -Lloc de realització dels lliuraments de béns
 -Lloc de realització de les prestacions de serveis
 
Subjecte passiu i meritació.
 - Subjecte passiu en els lliuraments de béns i prestacions de serveis. 
 - Breu anàlisis de la regla d’inversió del subjecte passiu. 
 - Responsables de l’impost. 
 - Meritació dels lliuraments de béns i prestacions de serveis.                 

Base imponible. 
- Base imposable en els lliuraments de béns i prestacions de serveis: 
- Conceptes inclosos i exclosos en la base imposable. 
- Modificació de la base imposable. 

Repercussió de l’imposto i rectificació. Tipus impositius 
- Repercussió de l'impost. 
- Rectificació de les quotes repercutides. 
- Rectificació de les deduccions. 
- Tipus impositiu. Breu explicació dels tipus. 

Operacions Intracomunitàries 
- Breu descripció dels fonaments del règim transitori de l'IVA comunitari. 
- Estudi del fet imposable "adquisició intracomunitària de béns" (AIB): 
- Les Lliuraments Intracomunitàries de Béns. 

Deduccions:
- Requisits per deduir les quotes d'IVA suportades (subjectius, objectius, funcionals, formals i temporals)
- La regla de prorrata .

Descripció general de la regularització de deduccions per béns d'inversió. 
- Concepte de bé d'inversió. 
- Causes de la regularització en béns d'inversió. 
- Període de regularització. 
- Procediment de regularització. 
- Lliurament de béns d'inversió durant el període de regularització. 
- Supòsits exclosos de la regularització. 

Devolucions:
- Règim general. 
- Règim d'exportadors i altres operadors econòmics. 

Impostos locals
•    Impost sobre activitats Econòmiques.
•    Impost  sobre Bens Immobles
•    Impost sobre l’Increment de Valor de Terrenys de naturalesa Urbana (Plusvàlua Municipal)
•    Impost sobre Vehicles de tracció Mecànica
•    Impost sobre Construccións Instal.lacions i Obres.

Altres impostos
•    Impostos duaners.
•    Impostos Especials.

Ponents: 

 • Miquel Gaya Arjalaguer, Inspector d'Hisenda
 • Marc Amenós Jornet, Inspector d'Hisenda
 • Rafael de Olañeta de Fernández-Grande, Director de la Inspecció de l’Institut Municipal d’Hisenda de l'Ajuntament de Barcelona
 • Marilo Pardo Serrano, Assessora Fiscal

 

MÒDUL V: IMPOST SOBRE IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS I  IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS

Regulació de l’impost sobre successions i donacions a Catalunya. Anàlisi de la darrera jurisprudència i doctrina administrativa

1.  MARC NORMATIU I D’APLICACIÓ DELS TRIBUTS CEDITS. COMPETÈNCIES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

2.  L’HERÈNCIA I LES ADQUISICIONS GRATUÏTES PER CAUSA DE MORT
      1. Concepte.
             a. Herència, llegat i altres títols successoris
             b. Contractes d’assegurances
      2. Supòsits de no subjecció
      3. Data de meritació
      4. Contribuents. Obligats tributaris
      5. Base imposable
             a. Determinació de la base imposable
             b. Regles de liquidació: efectes de la partició de l’herència
             c. La renúncia i els seus efectes
             d. Assegurances de vida
      6. Base liquidable: reduccions
      7. Càlcul de la quota
             a. Quota íntegra
             b. Càlculs especials. La nua propietat
      8. Deducció de la quota. Doble imposició internacional
      9. Competència

3.  LA DONACIÓ I LES ADQUISICIONS GRATUÏTES ENTRE VIUS
      1. Fets subjectes
             a.  La donació en general
             b.  Altres negocis jurídics gratuïts entre vius
             c.  Donacions especials
       2.  Data de meritació
       3.  Contribuents. Obligats tributaris
       4.  Base imposable
             a.  Determinació de la base imposable
             b. Regles de liquidació
       5.  Base liquidable: reduccions
             a. Legals
             b. Altres beneficis fiscals
        6.  Càlcul de la quota
             a. Quota íntegra
             b. Càlculs especials. La nua propietat
       7.  Competència

4.  GESTIÓ DE L’IMPOST. ASPECTES FORMALS
       1.  Tramitació prèvia a la liquidació de l’herència
       2.  Models d’autoliquidació de l’impost
             a.  Especificitat de cada model
             b.  Dades a incorporar
       3. Termini de presentació
             a.  Presentació voluntària
             b.  Recàrrecs
             c.  Pròrroga del termini de presentació (modalitat successions)
             d.  Suspensió del termini de presentació (modalitat successions) 
        4. Pagament de la quota tributària
              a.  Lloc
              b.  Forma
              c.  Fraccionaments i ajornaments
              d.  Liquidació parcial
              e.  Supòsits especials de pagament
                       i.   Amb diners de l’herència
                       ii.  Amb el lliurament de béns culturals
                       iii. Amb el lliurament de béns immobles de l’herència
        5.  Presentació de l’autoliquidació i documentació complementària

5.  ANÀLISI DE LA DARRERA JURISPRUDÈNCIA I DOCTRINA ADMINISTRATIVA SOBRE L’IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS

Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes jurídics documentats:
INTRODUCCIÓ A L’IMPOST
NATURALESA I CONTINGUT
1.1 Principis de qualificació
1.2 Incompatibilitats
1.3 Pluralitat convencions
1.4 Efectes de les condicions: suspensives i resolutòries
1.5 Diferenciació exempció/no subjecció
TRANSMISSIONS PATRIMONIALS
1.6 Fet imposable
1.6.1 Transmissions i figures equiparades
1.6.2 Constitució de drets reals: préstecs, fiances, arrendaments, pensions
1.6.3 Delimitació amb l’IVA: primera i segona transmissió
1.7 Tipus vigents: 
1.7.1 Requisits dels tipus reduïts
1.7.2 Bonificacions. Requisits per a la seva aplicació
OPERACIONS SOCIETÀRIES
1.8 Fet imposable
1.9 Figures equiparades
1.9.1 Contracte de comptes en participació
1.9.2 Constitució comunitat de béns
1.9.3 Copropietat bucs
1.10 Determinació de les operacions no subjectes/exemptes
1.11 Base imposable: constitució/augment/reducció/dissolució
ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS
1.12 Fet imposable
1.13 Determinació de la base imposable
1.14 Requisits 
1.15 Documents notarials
1.16 Documents administratius
1.17 Documents mercantils
BENEFICIS FISCALS
1.18 Exempcions subjectives
1.19 Exempcions objectives: anàlisi de les més habituals
OBLIGACIONS FORMALS

Ponents:

 • M. Cristina Arranz Martí, Advocada. Tècnic superior del servei d’atenció al contribuent
 • Silvia Cano Arteseros, Inspectora tributària de la Generalitat de Catalunya

 

Títol:

Per tal d’obtenir el Títol d’Especialista en el Màster és necessari el 80% d’assistència a classe i superar el sistema d'avaluació establert, una prova al final de cada mòdul.

Canvis:

El programa, dates, i professorat està subjecte a possibles canvis. L’ICAB es reserva el dret de cancel·lar el programa si considera que no es compleixen amb els requisits necessaris per a l’èxit del mateix.
 
Cancel·lació:

En cas d'anul·lacions, es tindrà dret al reembors del total satisfet sempre que se sol·liciti per escrit amb una antelació de 15 dies naturals abans del començament del Màster.

Les cancel·lacions realitzades una vegada iniciat el Màster no tindran dret a cap devolució. 

Tràmits Inscripció:

- Indicar-nos les dades que desitgeu constin a la factura (una vegada abonat l'import i emesa no es podrà modificar) i un número de compte per a les quotes domiciliades.
- Enviar-nos un breu currículum vitae
- Abonament de la matrícula, com a reserva de plaça, al número de compte de l’ICAB: IBAN:ES30-3183-0803-1620-0007-4928 (ARQUIA).

* Preguem ens envieu el comprovant de la transferència a l'e-mail masters@icab.cat.

Preus i formes pagament, amb el descompte aplicat:

-    Col·legiats ICAB en els últims 5 anys, tràmits de col·legiació, ex alumnes EPJ i Màsters d'especialització Icab i Estudiants Associats:
Matrícula, abans de l'inici del Màster, de 666+ 8 quotes mensuals domiciliades (de 333€ cadascuna) de desembre a juliol = TOTAL: 3330€

-    Col·legiats ICAB de més de 5 anys:
Matrícula, abans de l'inici del Màster, de 720€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 360€ cadascuna) de desembre a juliol = TOTAL: 3600€

-    Col·legiats altres Col·legis:
Matrícula, abans de l'inici del Màster, de 820€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 410€ cadascuna) de desembre a juliol  = TOTAL: 4100€

-    No Col·legiats ICAB:
Matrícula, abans de l'inici del Màster, de 920€ + 8 quotes mensuals domiciliades (460€ cadascuna) de desembre a juliol = TOTAL: 4600€

Preus

DescripcióImport
Ex Alumnes/as cAmpus 3700,00€
DescripcióImportImport amb descompte*
Persones Associades 3700,00€ 3330,00€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des menys de 5 anys 3700,00€ 3330,00€
DescripcióImport
Ex Alumnes/as EPJ 3700,00€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des mes de 5 anys 4000,00€ 3600,00€
DescripcióImport
Col·legiats/des Altres Col·legis 4100,00€
DescripcióImport
No Col·legiats/des ICAB 4600,00€

(*) Els col·legiats/des que tinguin contractat el Servei de formació i documentació tindran un descompte del 10% sobre el preu que s'aplicarà automàticament en el moment de formalitzar-se la reserva.

Inscriu-te
Fiscal | Màsters | Màster

Màster en Dret Fiscal ICAB 2022-2023 FORMAT ON-LINE

Informació general

 • 17/10/2022 - 05/07/2023
 • Videoconferències en directe amb Zoom
 • Horaris: Del 17 d'octubre de 2022 al 10 de juliol de 2023. Dilluns i dimecres, de 18 a 21 hores. Un divendres al mes de 15 a 18 hores.
 • De pagament

Comparteix

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

 • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
 • Habilitar la personalització de la pàgina web.
 • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×