menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de colegiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Secretaria Tècnica cAmpus ICAB / Màsters Formació | Processal | Tipus de Curs

Màster en Processal Civil ICAB 2021 - FORMAT ONLINE

Formació Especialitzada ICAB

Objectius:
Aquest Màster s’imparteix amb una visió teòric-pràctica, que dóna les eines necessàries per completar els seus coneixements per a la pràctica professional.

S'adreça a aquells professionals que, conscients de la repercussió d’aquesta matèria en el seu treball, sol·liciten una formació pràctica des d’una perspectiva global.

Les classes les impartirà un quadre docent ampli i plural, format per advocats/des en exercici, magistrats i professors universitaris.

A l’assistent se li subministrarà una extensa informació i metodologia pràctica, fomentant en tot moment el treball en equip.


Comitè Científic:
Cristina Vallejo i Yvonne Pavía, Diputades responsables de Formació ICAB i Juan Manuel de Castro, Advocat i Magistrat en excedència.

Màster en Processal Civil ICAB 2021 - FORMAT ON-LINE from ICAB on Vimeo.


Programa:
MÒDUL I. EL PROCEDIMENT CIVIL: PART GENERAL

LES PARTS. CAPACITAT PROCESSAL
Com es pot ser part en un procediment judicial?
Estructura de les accions de classe
Com es protegeix als consumidors i usuaris en la Llei Processal?
Què passa si ha de cridar-se a més parts al procés?
Poder de disposició de les parts. successió processal

REPRESENTACIÓ PROCESSAL
Actuació dels lletrats
Funcions dels lletrats
Actuació dels procuradors
Funcions dels Procuradors

JURISDICCIÓ I COMPETÈNCIA
Sobre quines matèries tenen competència els Jutjats civils?
Quina diferència hi ha entre prejudicialitat i litispendència?
Com articular les qüestions de competència?
Com es determina la competència?

ACCIONS I PROCESSOS
Quan sol·licitar l'acumulació d'accions?
En quin moment i amb quins requisits es pot plantejar l'acumulació de processos?

QUANTIA DELS PROCEDIMENTS I FORMA D'ACABAMENT DELS PROCEDIMENT
Com determinar la quantia d'un procediment?
Impugnació de la quantia d'un procediment
La transacció, el desistiment i l'assentiment

FORMA D'ACTUACIÓ DELS TRIBUNALS. NUL·LITAT D'ACTUACIONS. TAXACIÓ DE COSTES
Celebració de vistes. Quan es pot sol·licitar la suspensió?
Desenvolupament de les vistes, direcció de les mateixes i publicitat
Com instar una nul·litat d'actuacions?
Què fer si es perden les actuacions del procediment?

ABSTENCIÓ I RECUSACIÓ
En quins casos i supòsits es pot instar una recusació?
En quins supòsits cal l'abstenció?
Com es tramiten els incidents d'abstenció i recusació?
Efectes propis d'ambdues institucions

ACTES DE COMUNICACIÓ PROCESSAL
En quina forma s'han de realitzar les notificacions judicials?
De quina manera podem fer més eficaces les notificacions?
Quin és el paper dels procuradors en els actes de comunicació i notificació?

ALTRES QÜESTIONS PROCESSALS (I)
En quin idioma s'han de redactar els documents judicials?
Quins són els efectes i les conseqüències dels documents presentats en idiomes diferents, oficials i no oficials? Interpretació dels mateixos
Terminis de les actuacions judicials
Com es realitza la comunicació entre jutjats i entre jutjats i altres organismes públics i privats?

ALTRES QÜESTIONS processals (II)
Com es redacten les resolucions judicials?
Qüestions sobre la cosa jutjada
Com es realitza la taxació de costes?


MÒDUL II. ELS DIFERENTS MITJANS DE PROVA
LA PROVA. QÜESTIONS GENERALS
Transcendència de la prova en un procediment civil
Per a què la prova? Objectius, finalitat, necessitat i iniciativa
Quan i com s'admet i practica la prova? fets nous
Quan una prova és il·lícita?
Moment de la pràctica de la prova. Prova anticipada i assegurament de prova

EL INTERROGATORI DE LES PARTS
Qui ha de considerar-se parts?
Com es desenvolupa l'interrogatori?
Què passa si es produeixen respostes evasives o no contesta a les preguntes? Ficta confessió i els seus efectes
Formes de realitzar l'interrogatori
Quina és la força probatòria de l'interrogatori?
La prova documental
Quina diferència hi ha entre documents públics i documents privats?
Quina és l'eficàcia probatòria d'uns i altres?
El document: concepte, elements, funcions, tipologia
Presentació, exhibició i verificació documental
Conseqüències jurídiques i processals sobre la presentació i el valor probatori dels documents. supòsits controvertits

EL DICTAMEN DE PERITS
En què consisteix la prova pericial? Quin ha de ser el seu objectiu?
Quan es pot aportar el dictamen pericial?
Què és un pèrit? Com ha d'actuar el perit? El perit judicial
Com es tramita i es practica la prova pericial?
Especial referència a la prova cal·ligràfica
Quin és el valor probatori del dictamen de perits?

EL RECONEIXEMENT JUDICIAL
Quin és el veritable objecte i finalitat de la prova de reconeixement judicial?
Com s'articula i es practica la prova?
Per què els jutges són reticents a la seva pràctica?
Té el mateix valor que el reconeixement pericial o la prova per testimonis?
Quina és l'eficàcia probatòria del reconeixement judicial?

L’ INTERROGATORI DE TESTIMONIS
Com es practica la prova de testimonis?
Quin és el seu objecte i finalitat?
Qui pot ser testimonis i com han de declarar? ¿Els testimonis guarden secret? El jurament decisori
Preguntes, repreguntes i impugnació de les mateixes
Possibilitats d'acarament i d'ampliació de la prova
Són tots els testimonis idonis? Rebuigs dels testimonis
Què és un testimoni-perit?
Quina és l'eficàcia probatòria de l'interrogatori de testimonis?

ALTRES MITJANS DE PROVA
Les noves tecnologies adaptades als mitjans de prova
Es poden utilitzar tots els mitjans de prova disponibles?
El nou sistema d'accés als mitjans de prova
En què consisteix la prova electrònica?
Què són les presumpcions?
Quin és el valor probatori d'aquests nous mitjans de prova?


MÒDUL III. PROCEDIMENTS DECLARATIUS GENERALS
ACTUACIONS PRÈVIES AL PROCEDIMENT (I)
Preparació d'un judici a través de les diligències preliminars
Procediment de tramitació de les diligències preliminars
Quina diferència hi ha entre diligències preliminars i mesures cautelars?
Especialitats: les diligències de comprovació de fets
Qüestions processals i de legitimació
Forma de presentació dels documents
Quins documents són essencials?

ACTUACIONS PRÈVIES AL PROCEDIMENT (II)
Les mesures cautelars: Quin és el seu objectiu i finalitat?
Problemàtica pel que fa a l'admissió de les mesures cautelars
Quina és la millor manera de complir amb els requisits d'admissibilitat de les mesures cautelars?
procediment
Les qüestions prejudicials
Quan es poden plantejar qüestions prejudicials?
Forma i objecte de les qüestions prejudicials
Diferència amb les qüestions de previ pronunciament. especialitats mercantils
Especial consideració dels procediments de protecció de consumidors
Submòdul 1. El procediment declaratiu ordinari

LA DEMANDA. QÜESTIONS GENERALS
Tipologia d'assumptes susceptibles de procediment ordinari
Forma i requisits de la demanda
Quina és la millor manera d'articular una demanda? Consells pràctics
Preclusió d'al·legacions i fets Quan podem ampliar una demanda?
Quina és la millor estructura d'una demanda?

LA CONTESTACIÓ A LA DEMANDA
Forma i requisits de la contestació a la demanda
Quina és la millor manera d'articular una contestació a la demanda? Consells pràctics
Quan podem reconvenir? La qüestió de la reconvenció implícita. L'al·legació de compensació
Qüestions de cosa jutjada en relació amb la reconvenció

L'AUDIÈNCIA PRÈVIA (I)
Per què és tan important l'audiència prèvia?
Estructura, finalitat i realització de l'audiència prèvia
La funció sanadora de l'audiència prèvia
Funcions conciliadora i probatòria de l'audiència prèvia

L'AUDIÈNCIA PRÈVIA (II)
Examen de les qüestions a analitzar en l'audiència prèvia
Defectes i excepcions processals ad causam i ad processum
Inadequació de procediment i qüestions sobre quantia
Al·legacions complementàries i fets nous. Possibilitat de nova prova
Com es fixen els fets controvertits?
La proposició i admissió de prova i l'assenyalament de judici

L'AUDIÈNCIA PRÈVIA (III)
Simulació cas pràctic.

EL JUDICI
Com es practica la prova?
Qui dirigeix els debats? Possibilitat d'intervenció del jutge
Desenvolupament de l'acte del judici
Com es realitzen les conclusions? qüestions pràctiques
Quan es sol·liciten i, si escau, s'admeten les diligències finals?

EL JUDICI (II)
Simulació de cas pràctic.
Submòdul 2. El procediment declaratiu verbal

EL JUDICI VERBAL (I)
Tipologia d'assumptes susceptibles de procediment verbal
Com s'estructura una demanda de judici verbal?
Com s'estructura la contestació a la demanda i la reconvenció? La qüestió de la contestació per escrit
Casos d'inadmissió de la demanda

EL JUDICI VERBAL (II)
Com actua el Jutjat quan rep la demanda? Causes d'inadmissió
Qüestions i excepcions processals ad causam i ad processum
Compareixença a judici. qüestions processals
Desenvolupament i regles especials de la vista del judici verbal
Caben les conclusions en el judici verbal?
És possible sol·licitar diligències finals?

EL JUDICI VERBAL (III)
Simulació de cas pràctic.
Submòdul 3. Altres procediments declaratius

PROCEDIMENTS DECLARATIUS ESPECIALS (I)
Els processos arrendataris
El desnonament en precari
Altres procediments especials. L'efectivitat de drets reals inscrits

PROCEDIMENTS DECLARATIUS ESPECIALS (II)
Els processos especials sobre capacitat, filiació, matrimoni i menors

PROCEDIMENTS DECLARATIUS ESPECIALS (III)
El judici monitori
El judici monitori europeu
El judici canviari

PROCEDIMENTS DECLARATIUS ESPECIALS (III)
El procediment de divisió de patrimonis i de divisió de l'herència
El procediment de divisió de cosa comuna
PROCEDIMENTS DECLARATIUS ESPECIALS (IV)
Simulació cas pràctic.


MÒDUL IV. RECURSOS I ALTRES MITJANS DE SUBSANACIO
ELS DIFERENTS REMEIS processals. QÜESTIONS GENERALS
Quan es pot recórrer una resolució?
Anàlisi de les possibilitats dels recursos
Què fer davant d'una resolució desfavorable?
Com es configura el dret a recórrer?

EL RECURS DE REPOSICIÓ
Quines són les resolucions objecte de recurs en reposició?
Quins requisits ha de complir el recurs?
Tramitació del recurs de reposició
Efectes del recurs

EL RECURS DE REVISIO
Quines són les resolucions objecte de recurs en revisió?
Quins requisits ha de complir el recurs?
Tramitació del recurs de revisió
Efectes del recurs
EL recurs d'apel·lació
Quines són les resolucions objecte de recurs en apel·lació?
Quins requisits ha de complir el recurs?
Tramitació del recurs d'apel·lació
Efectes del recurs

EL RECURS DE EXTRAORDINARI PER INFRACCIÓ PROCESSAL
Quines són les resolucions objecte de recurs per infracció processal?
Quins requisits ha de complir el recurs?
És necessari denunciar la infracció en la instància?
Tramitació del recurs extraordinari per infracció processal
Òrgan competent per a la resolució del recurs per infracció processal
Principals obstacles per a la seva interposició i tramitació

EL RECURS DE CASSACIÓ
Quines són les resolucions objecte de recurs en cassació?
Quins requisits ha de complir el recurs?
Anàlisi dels criteris de la Sala Primera del Tribunal Suprem
La qüestió de l'interès cassacional. problemàtica
Tramitació del recurs de cassació
Òrgan competent per a la resolució del recurs de cassació. Simultaneïtat de recursos
Principals obstacles per a la seva interposició i tramitació
Especialitats en els recursos de cassació davant els tribunals superiors de justícia

EL RECURS EN INTERÈS DE LLEI I EL RECURS DE QUEIXA
Quines són les resolucions objecte de recurs en ambdós recursos?
Quins requisits han de complir els dos recursos?
Tramitació d'ambdós recursos
Òrgan competent per a la resolució de tots dos recursos

EL RECURS D'AUDIÈNCIA AL REBEL
Quins són els efectes de la declaració de rebel·lia processal?
Com s'han de fer les notificacions al litigant rebel?
Com pot utilitzar el litigant rebel dels recursos ordinaris?
Què passa en cas de no poder utilitzar els recursos ordinaris? La possibilitat de rescissió de les sentències fermes

EL RECURS DE REVISIO DE SENTÈNCIES FERMES
Quines són les resolucions objecte de recurs en revisió?
Quins requisits ha de complir el recurs?
Tramitació del recurs de revisió de sentències fermes
Efectes del recurs


MÒDUL V. PROCEDIMENT EXECUTIU
EL PROCEDIMENT EXECUTIU. QÜESTIONS GENERALS (I)
Què és el procediment executiu?
L'acció executiva
Tipologia de títols executius
Problemàtica del compliment de l'executivitat dels títols

EL PROCEDIMENT EXECUTIU. QÜESTIONS GENERALS (II)
Quan hem d'entendre que ha caducat l'acció executiva?
Diferència entre la caducitat de títols executius judicials i no judicials
Especialitats en matèria de protecció de consumidors i usuaris
Com poden executar títols executius estrangers?

L'EXECUCIÓ PROVISIONAL DE RESOLUCIONS JUDICIALS (I)
Què resolucions són provisionalment executables?
Com s'ha de plantejar una demanda d'execució provisional?
És necessària caució per a interposar l'execució provisional?
És possible sol·licitar l'execució provisional de resolucions no judicials?

L'EXECUCIÓ PROVISIONAL DE RESOLUCIONS JUDICIALS(II)
Com s'estructura l'oposició a l'execució provisional?
¿S'ha d'exigir caució a l'executant a l'oposició?
¿N'hi ha prou amb oposar-se a actuacions executives concretes?
Tramitació del procediment d'oposició
Efectes de la decisió sobre l'oposició. ¿Cal recurs? Quins efectes té el recurs?
Efectes de la declaració de concurs o de la sol·licitud de la comunicació de l'article 5 bis de la Llei Concursal sobre l'execució provisional

L'EXECUCIÓ DEFINITIVA DE RESOLUCIONS JUDICIALS. QÜESTIONS GENERALS (I)
Qui són part en l'execució?
Com es calculen els costos i despeses de l'execució?
Quins documents han d’adjuntar a la demanda executiva?
Especialitats en l'execució forçosa: successió processal, guanys, deutors solidaris, associacions temporals, ens sense personalitat jurídica

L'EXECUCIÓ DEFINITIVA DE RESOLUCIONS JUDICIALS. QÜESTIONS GENERALS (II)
Quin és el jutjat competent per executar?
El despatx d'execució. Competència interna del Jutjat per a dictar-
Actuacions executives immediates
Què passa si es denega l'execució?
Com s'acumulen les execucions?

L'EXECUCIÓ DEFINITIVA DE RESOLUCIONS JUDICIALS. L'OPOSICIÓ A L'EXECUCIÓ (I)
Quins són els motius d'oposició des del punt de vista formal?
Es pot presentar oposició a resolucions arbitrals o a acords de mediació?
Tramitació de l'oposició per defectes processals
Especialitat en relació amb la pluspetició

L'EXECUCIÓ DEFINITIVA DE RESOLUCIONS JUDICIALS. L'OPOSICIÓ A L'EXECUCIÓ (II)
Quins són els motius d'oposició des del punt de vista del fons de la qüestió?
¿Es pot presentar oposició per motius de fons a resolucions arbitrals o a acords de mediació?
Tramitació de l'oposició per motius de fons
Infraccions legals en la tramitació de l'execució
Com es pot suspendre un procediment executiu?
Formes de terminació del procediment executiu

L'EXECUCIÓ DEFINITIVA DE RESOLUCIONS JUDICIALS. L'EXECUCIÓ dinerària (I)
Com es determina la quantitat líquida a executar?
Com s'estructura la demanda i quins documents s'han d'acompanyar?
Com s'han de calcular els interessos?
És possible ampliar l'execució per venciment de nous terminis?
¿Ha de sempre fer-se requeriment de pagament previ?
Com s'ha de procedir per a l'embargament i la trava de béns?
Existeixen béns inembargables?
Què suposa la terceria de domini i com es tramita?

L'EXECUCIÓ DEFINITIVA DE RESOLUCIONS JUDICIALS. L'EXECUCIÓ dinerària (II)
Com es garanteix la no desaparició dels béns embargats?
Com es tramita el procediment de constrenyiment i subhasta de béns mobles?

L'EXECUCIÓ DEFINITIVA DE RESOLUCIONS JUDICIALS. L'EXECUCIÓ dinerària (III)
Com es tramita el procediment de constrenyiment i subhasta de béns immobles
Què és la subhasta electrònica?
Altres formes de vendre béns embargats a la LEC
Especialitats en l'execució i venda de béns immobles hipotecats o pignorats: Tramitació de l'execució hipotecària, clàusules abusives i efectes processals, diferents vies processals reclamació crèdit hipotecari, diferents vies processals declaració de nul·litat d'actuacions

L'EXECUCIÓ DEFINITIVA DE RESOLUCIONS JUDICIALS. L'EXECUCIÓ no dinerària
Qüestions generals que es plantegen -jurídiques i processals-
En què consisteix l'execució de lliurar coses determinades?
En què consisteix l'execució de realitzar obligacions de fer i no fer?
En què consisteix l'execució de lliurar coses determinades?
Com es liquiden els danys i perjudicis i es realitza la rendició de comptes?


MÒDUL VI. QÜESTIONS DE JURISDICCIÓ VOLUNTÀRIA
L'JURISDICCIÓ VOLUNTÀRIA
Com es tramita un expedient de jurisdicció voluntària?
Qui pot instar un expedient de jurisdicció voluntària i qui intervenen en el procediment?
Quins són els efectes d'expedients de jurisdicció voluntària estrangers? Normes de Dret Internacional Privat

EXPEDIENTS DE JURISDICCIÓ VOLUNTÀRIA RELATIUS A PERSONES
Tipologia d'expedients de jurisdicció voluntària relatius a persones
Qüestions jurídiques i processals

EXPEDIENTS DE JURISDICCIÓ VOLUNTÀRIA RELATIUS A DRET SUCESSORI
Tipologia d'expedients de jurisdicció voluntària relatius a Dret successori
Qüestions jurídiques i processals

EXPEDIENTS DE JURISDICCIÓ VOLUNTÀRIA RELATIUS A DRETS REALS I OBLIGACIONS
Tipologia d'expedients de jurisdicció voluntària relatius a drets reals i obligacions
Les subhastes voluntàries
Qüestions jurídiques i processals

EXPEDIENTS DE JURISDICCIÓ VOLUNTÀRIA EN MATÈRIA MERCANTIL
Tipologia d'expedients de jurisdicció voluntària en matèria mercantil
Qüestions jurídiques i processals
 

Professorat:
Alicia Herrador Muñoz. Advocada
Belen Mora Capitan. Advocada
Berta Pellicer Ortiz. Magistrada Primera Instància núm. 53 de Barcelona
Carlos Jiménez Borrás, Advocat
Clara Carulla Terricabras. Magistrada i Professora de l'àrea de Primera Instància de l'Escola Judicial
Cristina Vallejo Ros. Advocada i Diputada de la Junta de Govern de l'ICAB
Eloy Moreno Tarrés. Advocat
Federico Adán Domènech. Professor i doctor en Dret, Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili
Fernando García Molinos. Advocat
Francesc Xavier Rafí i Roig. Lletrat de l'Administració de Justícia del Jutjat  Mercantil, núm. 9 de Barcelona
Francisco González de Audicana Zorraquino. Magistrat del Jutjat de Primera Instància núm. 38 de Barcelona
Francisco-José Peláez Sanz. Advocat
Ignacio de Anzizu Pigem. Procurador dels Tribunals
Joan Picó Junoy. Catedràtic de Dret Processal i coordinador del programa de doctorat de Dret de la Universitat Rovira i Virgili. Doctor en Dret per la Universitat de Barcelona
José M. Blanco Saralegui. Magistrat coordinador del Gabinet Tècnic del Tribunal Suprem-Àrea Civil.
José María Fernández Seijo. Magistrat de la Secció 15a de la Audiència Provincial de Barcelona
Juan Antonio Andino López, Advocat i Professor Associat de Dret Processal de la Universitat Pompeu Fabra
Juan Carlos Giménez-Salinas Colomer. Advocat
Juan Manuel de Castro Aragonés. Advocat i Magistrat en excedència
Juan Pablo Correa Delcasso. Advocat
Lucia Avilés Palacios. Magistrada
Luis Rodriguez Pitarque. Advocat
Maria Antonia Avedillo Ros. Advocada
Maria Teresa Cuberta Llobet. Advocada
Miriam Magdalena Cámara. Advocada i Doctora en Dret
Natalia Queralt Urgoiti. Advocada
Pablo Izquierdo Blanco. Magistrat núm. 1 de Primera Instància de Mataró
Raúl Ochoa Marco. Advocat
Reyes Crous Bellido. Advocada
Rosa María Méndez Tomás. Magistrada
Vanesa Fernández Escudero. Advocada
Verónica Dávalos Alarcón. Advocada.
Xavier Abel Lluch. Magistrat i Doctor en Dret.
Yvonne Pavía Lalauze. Advocada i Diputada de la Junta de Govern de l'ICAB

 

* Per tal d’obtenir el Títol d’Especialista en el Màster és necessari el 80% d’assistència a classe i superar el sistema d'avaluació establert.

El programa, dates, i professorat està subjecte a possibles canvis. L’ICAB es reserva el dret de cancel·lar el programa si considera que no es compleixen amb els requisits necessaris per a l’èxit del mateix.
 
Cancel·lació: En cas d'anul·lacions, es tindrà dret al reembors del total satisfet sempre que se sol·liciti per escrit amb una antelació de 15 dies naturals abans del començament del Màster.
Les cancel·lacions realitzades una vegada iniciat el Màster no tindran dret a cap devolució.
 

Tràmits Inscripció:
- Indicar-nos les dades que desitgeu constin a la factura (una vegada abonat l'import i emesa no es podrà modificar) i un número de compte per a les quotes domiciliades.
- Enviar-nos un breu currículum vitae
- Abonament de la matrícula, com a reserva de plaça, al número de compte de l’ICAB: IBAN:ES30-3183-0803-1620-0007-4928 (ARQUIA).
* Preguem ens envieu el comprovant de la transferència a l'e.mail masters@icab.cat o al número de fax: 93 487 16 49


Preus i formes pagament, amb el descompte aplicat:

-    Col·legiats ICAB en els últims 5 anys, tràmits de col·legiació, ex alumnes EPJ i Màsters d'especialització Icab i Estudiants Associats:
Matrícula de 640.70+ 8 quotes mensuals domiciliades (de 300.16€ cadascuna) = TOTAL: 3042€

-    Col·legiats ICAB de més de 5 anys:
Matrícula de 765.5€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 345.31€ cadascuna) = TOTAL: 3528€

-    Col·legiats altres Col·legis:
Matrícula de 750€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 406.25€ cadascuna) = TOTAL: 4000€

-    No Col·legiats ICAB:
Matrícula de 810€ + 8 quotes mensuals domiciliades (438.75€ cadascuna) = TOTAL: 4320€

 

 

 

Preus

DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des menys de 5 anys 3380,00€ 3042,00€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des mes de 5 anys 3920,00€ 3528,00€
DescripcióImport
Col·legiats/des Altres Col·legis 4000,00€
DescripcióImport
No Col·legiats/des ICAB 4320,00€

(*) Els col·legiats/des que tinguin contractat el Servei de formació i documentació tindran un descompte del 10% sobre el preu que s'aplicarà automàticament en el moment de formalitzar-se la reserva.

Secretaria Tècnica cAmpus ICAB / Màsters Formació | Processal | Tipus de Curs

Màster en Processal Civil ICAB 2021 - FORMAT ONLINE

Inscriu-te

Informació general

  • 21/01/2021 - 18/11/2021
  • Dimarts i dijous de 18 a 21 hores.
  • De pagament

Contacte

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×