menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Competència i propietat industrial | Propietat intel·lectual i drets d'imatge | Màsters | Màster

Màster en Propietat Intel·lectual i Industrial ICAB 2022 - FORMAT BLENDED

Inici: 25 de gener 2022, #FormacióICAB

Màster en Propietat Intel·lectual i Industrial. Cristina Calvet from ICAB · Advocacia Barcelona on Vimeo.

Objectius:

L'objectiu principal del Màster en Dret de Propietat Industrial i Intel·lectual ICAB és la formació teòrica i pràctica de l'advocat/da en aquestes disciplines, per poder dur a terme una assistència lletrada tant pel que fa a l’assessorament i contractació com a l'exercici i defensa d'aquests drets. 

El sistema utilitzat és el de la combinació de classes teòriques, per assolir una comprensió global de la naturalesa jurídica dels títols d'exclusiva, les facultats que se'n deriven i les limitacions legalment establertes, amb determinades pràctiques per consolidar així els coneixements teòrics. El programa inclou també un mòdul de dret processal, atesa la litigiositat d'aquestes matèries.

El Màster en Propietat Intel·lectual i Industrial ICAB està adreçat a Llicenciats/des i Graduats/des en Dret i també a d'altres Titulats/des superiors que vulguin completar la seva formació teòrica amb la pràctica professional necessària per exercir com a advocat/da especialista en PI i Industrial. El quadre docent està format per advocats/des en exercici, per magistrats/des i per professors/es universitaris/àries.

Comitè Científic: 

 • Marta Baylina Melé, advocada.
 • Cristina Calvet Gómez, advocada.
 • Anna Autó Casassas, advocada.
 • Jordi Romaní Lluch, advocat.
 • Rosa Martinez Brines, advocada.
 • David Pellisé Urquiza, advocat.  
 • Miquel Montañá Mora, advocat. 

Programa

Mòdul 1. La protecció de les creacions intel·lectuals

 • Sessió introductòria.
 • Introducció a la Propietat Intel·lectual; diferències amb la Propietat Industrial.
 • La creació intel·lectual. L'objecte dels drets d'autor; tipologia i classificació.
 • L'autor. Altres subjectes rellevants. El dret moral.
 • Els drets d'explotació.
 • La transmissió dels drets.
 • Drets connexos: artistes i intèrprets.
 • Drets connexos: productors de fonogrames i obres audiovisuals i les entitats de radiodifusió.
 • L'obra musical; l'obra audiovisual.
 • La tutela judicial dels drets de propietat intel·lectual.
 • La duració i els límits dels drets de propietat intel·lectual.
 • El Registre de la Propietat Intel·lectual. Les entitats de gestió.
 • Tecnologia digital, telecomunicacions i Internet. El dret d'autor en la societat de la informació. Particularitats dels actes d'explotació de la Propietat Intel·lectual a Internet. L'aplicació del dret moral.
 • La protecció jurídica dels programes d'ordinador. Contractes de software. Nous models de transmissió de les obres a la xarxa. El projecte GNU/Linux i el programari lliure. Les llicències Creative Commons.
 • Les mesures de protecció tecnològica de les obres i informació per a la gestió de drets. Responsabilitat dels intermediaris per continguts il·lícits. Els sistemes P2P i la pràctica de compartir arxius: implicacions jurídiques.
 • El nom de domini: el seu registre i la seva regulació. Conflictes derivats de l’adopció i ús de noms de domini. El procediment de resolució de conflictes.
 • Sessió pràctica i d'avaluació.

Mòdul 2. La protecció de les modalitats distintives de la propietat industrial: marques i noms comercials

 • Sessió introductòria: Què és una marca? Quina és la seva raó de ser?
 • Quines són les seves característiques?
 • Diferents tipologies (segons el seu objecte, àmbit territorial, grau de protecció...).
 • Marques nacionals, internacionals i comunitàries. Procediment de Registre (OEPM/OAMI/OMPI).
 • Referència a les marques de garantia, col·lectives, a les denominacions d'origen i a les denominacions geogràfiques.
 • Drets conferits: contingut i límits.
 • Les marques notòries i reanomenades. Les marques com objecte de propietat.
 • Prohibicions absolutes de registre. Marques "genèriques", marques "descriptives".
 • Prohibicions relatives de registre. El risc de confusió/associació.
 • Accions reivindicatòries, de nul·litat i de caducitat.
 • Accions per infracció: cessament i indemnització.
 • El nom comercial.
 • Referència a la Competència Deslleial.
 • Delimitació entre marques i d'altres drets immaterials.
 • El nom de domini.
 • Regulació i resolució de controvèrsies.
 • Casos Pràctics: Un expedient a l'OEPM, un procediment judicial.

Mòdul 3. Dissenys Industrials

 • Determinació de l'objecte del Disseny Industrial. Coincidència amb els drets de Propietat Intel·lectual i amb altres modalitats de protecció de la Propietat Industrial.
 • Requisits de validesa, drets conferits i limitacions del titular del Disseny registrat. Referència al Disseny no registrat.
 • Sistemes de protecció: disseny nacional, disseny comunitari i disseny internacional. Procediment de registre. Impugnació en la via administrativa.
 • Accions d’infracció del disseny registrat i no registrat.
 • Nul·litat i caducitat del disseny. Les accions negatòria i reivindicatòria.
 • Dissenys industrials i competència deslleial.
 • Sessió pràctica interactiva. Resolució d'un cas.
 • Sessió pràctica i d'avaluació.

Mòdul 4. Competència Deslleial

 • Introducció. Clàusula general. Pràctiques d'engany i agressives.
 • Actes de Confusió, Imitació i Aprofitament de la reputació aliena.
 • Actes de Denigració, Comparació i Publicitat Il·lícita.
 • Pràctiques agressives. Inducció a la infracció contractual. Violació de normes. Discriminació i  dependència econòmica. Venda a pèrdua.
 • Aspectes processals i cas pràctic.

Mòdul 5. La protecció de les modalitats inventives  de la propietat industrial: patents i altres invencions

 • Sessió introductòria: les modalitats inventives de la Propietat Industrial. Què és una Patent?
 • Requisits de validesa de les Patents. Les invencions laborals.
 • Procediments de registre.
 • Drets i obligacions derivats del registre. Àmbit de protecció.
 • Les accions per infracció: infracció literal i infracció per equivalència.
 • Nul·litat i caducitat.
 • Les patents biotecnològiques.
 • Semiconductors; varietats vegetals; nanotecnologia.
 • Els Models d'Utilitat.
 • La possible futura Patent comunitària i l'acord ADPIC.
 • La Patent com objecte de propietat; transmissió i llicències.
 • Dret de propietat industrial i dret de la competència.
 • Sessió pràctica i d'avaluació. 

Mòdul 6. Els mecanismes processals de protecció dels drets de la propietat industrial i intel·lectual

 • Procediments davant l’EUIPO i l’OEPM.    
 • Mesures en frontera contra la pirateria i la falsificació.    
 • El procés penal.          
 • La prova en la jurisdicció civil. Diligències preliminars i diligències de comprovació de fets.        
 • Les mesures cautelars i els escrits preventius.      
 • Demanda, contestació a la demanda i el procés fins a sentència.        
 • Impugnació de la validesa del dret d’exclusiva de l’actor. Especial referència a la impugnació de la patent.            
 • Acumulació d’accions civils. Aspectes processals de l’acció indemnitzatòria.      
 • Els recursos.    
 • El Tribunal Unificat de Patents.      
 • Arbitratge, mediació i conciliació.    
 • Sessió pràctica i d’avaluació.   

Professorat

 • Adrián Crespo, advocat.
 • Albert Agustinoy, coordina el "Grupo de Juego de DLA Piper España".
 • Alfonso Merino, magistrat Jutjat Mercantil núm. 4 Barcelona.
 • Ana Benetó, advocada.
 • Anna Autó, advocada.
 • Anna Guix, advocada.
 • Antoni Romaní, advocat.
 • Carlos Valls, advocat.
 • Christian Durán, advocat.
 • Cristina Calvet, advocada.
 • David Pellisé, advocat.
 • Elena Boet, professora Titular de Dret mercantil Universitat de Girona. Magistrada Suplent. Audiència Provincial de Barcelona.
 • Elia Sugrañes, advocada.
 • Florencio Molina, magistrat Jutjat Mercantil núm. 5 Barcelona.
 • Ignasi Marqués, advocat.
 • Jordi Güell, advocat.
 • Jordi Llevat, advocat.
 • Jordi Romaní, advocat.
 • José Mª del Valle, advocat.
 • Josep Montefusco, advocat.
 • Juan Carlos Quero, advocat.
 • Juan Cuerva, advocat.
 • Lara Foncillas, advocada.
 • Luis Batlló, advocat.
 • Luis Durán, enginyer de Telecomunicacions.
 • Marta Baylina, advocada.
 • Miquel Montañá, advocat.
 • Miquel Peguera, professor Annex de Dret Mercantil a la UOC.
 • Mireia Aguila, advocada.
 • Mònica López, advocada.
 • Nèstor Corominas, enginyer industrial.
 • Óscar Boué, enginger Químic, PhD, advocat Europeu de Patents.
 • Rais Amils, advocada.
 • Raquel Xalabarder, responsable de la Propietat Intel·lectual a la UOC.
 • Rosa Martínez, advocada.
 • Santiago Nadal, advocat.
 • Silvia Carné, advocada.
 • Vicente Pérez, catedràtic de Dret Processal.
 • Yolanda Ríos, magistrada Jutjat Mercantil núm. 5 Barcelona.

Format:

La formació és BLENDED, sessions ON-LINE i uns dies específics del programa, a partir del segon trimestre, en format presencial, que també s'organitzaran per Zoom per si no és possible el vostre desplaçament.

Tanmateix, en supòsits excepcionals que impedeixin el normal funcionament de la formació, en aquest format inicialment programat, el Col·legi es reserva el dret d'adaptar aquesta activitat a un entorn virtual: no presencial. És a dir, que es realitzarà la formació de forma remota gràcies a l'ús de les noves tecnologies, amb l'objectiu de garantir, en la mesura del possible, l'aprenentatge de l'alumne/a en aquestes circumstàncies.

Títol:

* Per tal d’obtenir el Títol d’Especialista en el Màster és necessari el 80% d’assistència a classe i superar el sistema d'avaluació establert.

El programa, dates, i professorat estan subjecte a possibles canvis. L’ICAB es reserva el dret de cancel·lar el programa si considera que no es compleixen amb els requisits necessaris per a l’èxit del mateix.
 
Cancel·lació:

En cas d'anul·lacions, es tindrà dret al reembors del total satisfet sempre que se sol·liciti per escrit amb una antelació de 15 dies naturals abans del començament del Màster. Les cancel·lacions realitzades una vegada iniciat el Màster no tindran dret a cap devolució.

Tràmits Inscripció:

 • Indicar-nos les dades que desitgeu que constin a la factura (una vegada abonat l'import i emesa no es podrà modificar) i un número de compte per a les quotes domiciliades.
 • Enviar-nos un breu curriculum vitae.
 • Abonament de la matrícula, com a reserva de plaça, al número de compte de l’ICAB: IBAN:ES30-3183-0803-1620-0007-4928 (ARQUIA).

* Preguem que ens envieu el comprovant de la transferència a l'e-mail masters@icab.cat

Preus i formes pagament, amb el descompte aplicat:

 • Col·legiats ICAB en els últims 5 anys, tràmits de col·legiació, exalumnes EPJ i Màsters d'especialització Icab i Estudiants Associats:
  Matrícula, abans de l'inici del Màster, de 608.40€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 304.20€ cadascuna) de març a novembre = TOTAL: 3042€
 • Col·legiats ICAB de més de 5 anys:
  Matrícula, abans de l'inici del Màster, de 705.60€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 352.80€ cadascuna) de març a novembre = TOTAL: 3528€
 • Col·legiats altres Col·legis:
  Matrícula, abans de l'inici del Màster, de 800€ + 8 quotes mensuals domiciliades (de 400€ cadascuna) de març a novembre= TOTAL: 4000€
 • No Col·legiats ICAB:
  Matrícula, abans de l'inici del Màster, de 864€ + 8 quotes mensuals domiciliades (432€ cadascuna) de març a novembre= TOTAL: 4320€

Preus

Descripció Import Import amb descompte*
Persones Associades 3380,00€ 3042,00€
Descripció Import
Ex Alumnes/as cAmpus 3380,00€
Descripció Import Import amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des menys de 5 anys 3380,00€ 3042,00€
Descripció Import
Ex Alumnes/as EPJ 3380,00€
Descripció Import Import amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des mes de 5 anys 3920,00€ 3528,00€
Descripció Import
Col·legiats/des Altres Col·legis 4000,00€
Descripció Import
No Col·legiats/des ICAB 4320,00€

(*) Els col·legiats/des que tinguin contractat el Servei de formació i documentació tindran un descompte del 10% sobre el preu que s'aplicarà automàticament en el moment de formalitzar-se la reserva.

Inscriu-te
Competència i propietat industrial | Propietat intel·lectual i drets d'imatge | Màsters | Màster

Màster en Propietat Intel·lectual i Industrial ICAB 2022 - FORMAT BLENDED

Informació general

 • 25/01/2022 - 15/12/2022
 • Dimarts i dijous de 18 a 21 hores.
 • De pagament

Comparteix

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

 • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
 • Habilitar la personalització de la pàgina web.
 • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×