menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Fiscal | Màsters | Curs

Mòdul V del Màster en Dret Fiscal ICAB 2021-2022: Impost sobre Successions i Donacions i Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes jurídics documentats

Inici: 16 de maig de 2022; #FormacióICAB

Objectius:

La realització d’aquesta formació -Mòdul V del Màster en Dret Fiscal ICAB 2021-2022: Impost sobre Successions i Donacions i Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes jurídics documentats- neix per la gran demanda dels professionals que, conscients de la repercussió d’aquesta matèria en la seva feina, sol·liciten una formació pràctica en la fiscalitat des d’una perspectiva global del sistema tributari, per adquirir un coneixement complet del sistema estatal i autonòmic, que els permeti resoldre dubtes que la pràctica diària els plantegi.

Està dirigit a professionals en exercici (Llicenciats/Graduats en Dret, Econòmiques, Empresarials o Assessors Fiscals) que desitgin una formació especialitzada en Dret Fiscal.

MÒDUL V: IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS I IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS

Regulació de l’impost sobre successions i donacions a Catalunya. Anàlisi de la darrera jurisprudència i doctrina administrativa

1.  MARC NORMATIU I D’APLICACIÓ DELS TRIBUTS CEDITS. COMPETÈNCIES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

2.  L’HERÈNCIA I LES ADQUISICIONS GRATUÏTES PER CAUSA DE MORT
      1. Concepte.
             a. Herència, llegat i altres títols successoris
             b. Contractes d’assegurances
      2. Supòsits de no subjecció
      3. Data de meritació
      4. Contribuents. Obligats tributaris
      5. Base imposable
             a. Determinació de la base imposable
             b. Regles de liquidació: efectes de la partició de l’herència
             c. La renúncia i els seus efectes
             d. Assegurances de vida
      6. Base liquidable: reduccions
      7. Càlcul de la quota
             a. Quota íntegra
             b. Càlculs especials. La nua propietat
      8. Deducció de la quota. Doble imposició internacional
      9. Competència

3.  LA DONACIÓ I LES ADQUISICIONS GRATUÏTES ENTRE VIUS
      1. Fets subjectes
             a.  La donació en general
             b.  Altres negocis jurídics gratuïts entre vius
             c.  Donacions especials
       2.  Data de meritació
       3.  Contribuents. Obligats tributaris
       4.  Base imposable
             a.  Determinació de la base imposable
             b. Regles de liquidació
       5.  Base liquidable: reduccions
             a. Legals
             b. Altres beneficis fiscals
        6.  Càlcul de la quota
             a. Quota íntegra
             b. Càlculs especials. La nua propietat
       7.  Competència

4.  GESTIÓ DE L’IMPOST. ASPECTES FORMALS
       1.  Tramitació prèvia a la liquidació de l’herència
       2.  Models d’autoliquidació de l’impost
             a.  Especificitat de cada model
             b.  Dades a incorporar
       3. Termini de presentació
             a.  Presentació voluntària
             b.  Recàrrecs
             c.  Pròrroga del termini de presentació (modalitat successions)
             d.  Suspensió del termini de presentació (modalitat successions) 
        4. Pagament de la quota tributària
              a.  Lloc
              b.  Forma
              c.  Fraccionaments i ajornaments
              d.  Liquidació parcial
              e.  Supòsits especials de pagament
                       i.   Amb diners de l’herència
                       ii.  Amb el lliurament de béns culturals
                       iii. Amb el lliurament de béns immobles de l’herència
        5.  Presentació de l’autoliquidació i documentació complementària

5.  ANÀLISI DE LA DARRERA JURISPRUDÈNCIA I DOCTRINA ADMINISTRATIVA SOBRE L’IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS

Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes jurídics documentats:
INTRODUCCIÓ A L’IMPOST
NATURALESA I CONTINGUT
1.1 Principis de qualificació
1.2 Incompatibilitats
1.3 Pluralitat convencions
1.4 Efectes de les condicions: suspensives i resolutòries
1.5 Diferenciació exempció/no subjecció
TRANSMISSIONS PATRIMONIALS
1.6 Fet imposable
1.6.1 Transmissions i figures equiparades
1.6.2 Constitució de drets reals: préstecs, fiances, arrendaments, pensions
1.6.3 Delimitació amb l’IVA: primera i segona transmissió
1.7 Tipus vigents: 
1.7.1 Requisits dels tipus reduïts
1.7.2 Bonificacions. Requisits per a la seva aplicació

OPERACIONS SOCIETÀRIES
1.8 Fet imposable
1.9 Figures equiparades
1.9.1 Contracte de comptes en participació
1.9.2 Constitució comunitat de béns
1.9.3 Copropietat bucs
1.10 Determinació de les operacions no subjectes/exemptes
1.11 Base imposable: constitució/augment/reducció/dissolució

ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS
1.12 Fet imposable
1.13 Determinació de la base imposable
1.14 Requisits 
1.15 Documents notarials
1.16 Documents administratius
1.17 Documents mercantils

BENEFICIS FISCALS
1.18 Exempcions subjectives
1.19 Exempcions objectives: anàlisi de les més habituals

OBLIGACIONS FORMALS

Ponents:

- M. Cristina Arranz Martí. Advocada. Tècnica superior del servei d’atenció al contribuent

- Dra. Silvia Cano Arteseros. Inspectora coordinadora de la Generalitat de Catalunya

Format:

La formació és PRESENCIAL. Tanmateix, en supòsits excepcionals que impedeixin el normal funcionament de la formació, en aquest format inicialment programat, el Col·legi es reserva el dret d'adaptar aquesta activitat a un entorn virtual: no presencial.

És a dir, que es realitzarà la formació de forma remota gràcies a l'ús de les noves tecnologies, amb l'objectiu de garantir, en la mesura del possible, l'aprenentatge de l'alumnat en aquestes circumstàncies.

Títol:

Per tal d’obtenir el Títol del Mòdul és necessari el 80% d’assistència a classe i superar el sistema d'avaluació establert (prova al final del Mòdul).

El programa, dates, i professorat està subjecte a possibles canvis. L’ICAB es reserva el dret de cancel·lar el programa si considera que no es compleixen amb els requisits necessaris per a l’èxit del mateix.
 
Cancel·lació:

En cas d'anul·lacions, es tindrà dret al reemborsament del total satisfet sempre que se sol·liciti per escrit amb una antelació de 15 dies naturals abans del començament del Màster.

Les cancel·lacions realitzades una vegada iniciat el Màster no tindran dret a cap devolució.

Tràmits Inscripció:

- Indicar-nos les dades que desitgeu constin a la factura (una vegada emesa no es podrà modificar).
- Abonament de l'import al número de compte de l’ICAB: IBAN:ES30-3183-0803-1620-0007-4928 (ARQUIA) o per telèfon al 93 496 18 80 i 93 601 12 12 (amb targeta de crèdit o de dèbit).

* Preguem ens envieu el comprovant de la transferència a l'e-mail masters@icab.cat

-  Possibilitat de pagament en dues quotes, maig i juny, per domiciliació bancària al número de compte que ens indiqueu.

Preus

DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des menys de 5 anys 845,00€ 760,50€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des mes de 5 anys 979,00€ 881,10€
DescripcióImport
Col·legiats/des Altres Col·legis 980,00€
DescripcióImport
No Col·legiats/des ICAB 1080,00€

(*) Els col·legiats/des que tinguin contractat el Servei de formació i documentació tindran un descompte del 10% sobre el preu que s'aplicarà automàticament en el moment de formalitzar-se la reserva.

Inscriu-te
Fiscal | Màsters | Curs

Mòdul V del Màster en Dret Fiscal ICAB 2021-2022: Impost sobre Successions i Donacions i Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes jurídics documentats

Informació general

  • 16/05/2022 - 22/06/2022
  • Dilluns i dimecres de 18 a 21h. Classes el primer divendres de cada mes, de 15 a 18h
  • De pagament

Comparteix

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×