open menu menú
Advocacia Barcelona
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Fiscal | Màsters | Curs

Mòdul V del Màster en Dret Fiscal ICAB EDICIÓ 2024: Impost sobre Successions i Donacions i Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes jurídics documentats ONLINE

Màsters ICAB

MÒDUL V: IMPOST SOBRE IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS I  IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS

Regulació de l’impost sobre successions i donacions a Catalunya. Anàlisi de la darrera jurisprudència i doctrina administrativa
1.  MARC NORMATIU I D’APLICACIÓ DELS TRIBUTS CEDITS. COMPETÈNCIES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

2.  L’HERÈNCIA I LES ADQUISICIONS GRATUÏTES PER CAUSA DE MORT
      1. Concepte.
             a. Herència, llegat i altres títols successoris
             b. Contractes d’assegurances
      2. Supòsits de no subjecció
      3. Data de meritació
      4. Contribuents. Obligats tributaris
      5. Base imposable
             a. Determinació de la base imposable
             b. Regles de liquidació: efectes de la partició de l’herència
             c. La renúncia i els seus efectes
             d. Assegurances de vida
      6. Base liquidable: reduccions
      7. Càlcul de la quota
             a. Quota íntegra
             b. Càlculs especials. La nua propietat
      8. Deducció de la quota. Doble imposició internacional
      9. Competència

3.  LA DONACIÓ I LES ADQUISICIONS GRATUÏTES ENTRE VIUS
      1. Fets subjectes
             a.  La donació en general
             b.  Altres negocis jurídics gratuïts entre vius
             c.  Donacions especials
       2.  Data de meritació
       3.  Contribuents. Obligats tributaris
       4.  Base imposable
             a.  Determinació de la base imposable
             b. Regles de liquidació
       5.  Base liquidable: reduccions
             a. Legals
             b. Altres beneficis fiscals
        6.  Càlcul de la quota
             a. Quota íntegra
             b. Càlculs especials. La nua propietat
       7.  Competència

4.  GESTIÓ DE L’IMPOST. ASPECTES FORMALS
       1.  Tramitació prèvia a la liquidació de l’herència
       2.  Models d’autoliquidació de l’impost
             a.  Especificitat de cada model
             b.  Dades a incorporar
       3. Termini de presentació
             a.  Presentació voluntària
             b.  Recàrrecs
             c.  Pròrroga del termini de presentació (modalitat successions)
             d.  Suspensió del termini de presentació (modalitat successions) 
        4. Pagament de la quota tributària
              a.  Lloc
              b.  Forma
              c.  Fraccionaments i ajornaments
              d.  Liquidació parcial
              e.  Supòsits especials de pagament
                       i.   Amb diners de l’herència
                       ii.  Amb el lliurament de béns culturals
                       iii. Amb el lliurament de béns immobles de l’herència
        5.  Presentació de l’autoliquidació i documentació complementària

5.  ANÀLISI DE LA DARRERA JURISPRUDÈNCIA I DOCTRINA ADMINISTRATIVA SOBRE L’IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS

Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes jurídics documentats:
INTRODUCCIÓ A L’IMPOST
NATURALESA I CONTINGUT
1.1 Principis de qualificació
1.2 Incompatibilitats
1.3 Pluralitat convencions
1.4 Efectes de les condicions: suspensives i resolutòries
1.5 Diferenciació exempció/no subjecció
TRANSMISSIONS PATRIMONIALS
1.6 Fet imposable
1.6.1 Transmissions i figures equiparades
1.6.2 Constitució de drets reals: préstecs, fiances, arrendaments, pensions
1.6.3 Delimitació amb l’IVA: primera i segona transmissió
1.7 Tipus vigents: 
1.7.1 Requisits dels tipus reduïts
1.7.2 Bonificacions. Requisits per a la seva aplicació
OPERACIONS SOCIETÀRIES
1.8 Fet imposable
1.9 Figures equiparades
1.9.1 Contracte de comptes en participació
1.9.2 Constitució comunitat de béns
1.9.3 Copropietat bucs
1.10 Determinació de les operacions no subjectes/exemptes
1.11 Base imposable: constitució/augment/reducció/dissolució
ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS
1.12 Fet imposable
1.13 Determinació de la base imposable
1.14 Requisits 
1.15 Documents notarials
1.16 Documents administratius
1.17 Documents mercantils
BENEFICIS FISCALS
1.18 Exempcions subjectives
1.19 Exempcions objectives: anàlisi de les més habituals

PROFESSORAT:

- M. Cristina Arranz Martí
Advocada. Tècnic superior del servei d’atenció al contribuent

- Silvia Cano Arteseros
Inspectora tributària de la Generalitat de Catalunya

 

* Per tal d’obtenir el Diploma del Mòdul és necessari el 80% d’assistència a classe i superar el sistema d'avaluació establert (prova al final del mòdul).

El programa, dates, i professorat està subjecte a possibles canvis. L’ICAB es reserva el dret de cancel·lar el programa si considera que no es compleixen amb els requisits necessaris per a l’èxit del mateix.
 
Cancel·lació: En cas d'anul·lacions, es tindrà dret al reembors del total satisfet sempre que se sol·liciti per escrit amb una antelació de 15 dies naturals abans del començament del Màster.
Les cancel·lacions realitzades una vegada iniciat el Màster no tindran dret a cap devolució.
 

Tràmits Inscripció: 
- Indicar-nos les dades que desitgeu constin a la factura (una vegada emesa no es podrà modificar) i un número de compte per a les quotes domiciliades.
- Enviar-nos les Normes de la Formació Especialitzada signades.

Preus i formes pagament:

-    Col·legiats ICAB en els últims 5 anys, tràmits de col·legiació, ex alumnes EPJ i Màsters cAmpus i Estudiants Associats:
2 quotes domiciliades= TOTAL: 639€

-    Col·legiats ICAB de més de 5 anys:
2 quotes domiciliades= TOTAL: 710€

-    Col·legiats altres Col·legis:
2 quotes domiciliades= TOTAL: 820€

-    No Col·legiats ICAB:
2 quotes domiciliades= TOTAL: 895€

Preus

DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des menys de 5 anys 710,00€ 639,00€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des mes de 5 anys 788,00€ 709,20€
DescripcióImport
Col·legiats/des Altres Col·legis 820,00€
DescripcióImport
No Col·legiats/des ICAB 895,00€

(*) Els col·legiats/des que tinguin contractat el Servei de formació i documentació tindran un descompte del 10% sobre el preu que s'aplicarà automàticament en el moment de formalitzar-se la reserva.

Inscriu-te
Fiscal | Màsters | Curs

Mòdul V del Màster en Dret Fiscal ICAB EDICIÓ 2024: Impost sobre Successions i Donacions i Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes jurídics documentats ONLINE

Informació general

  • 14/10/2024 - 18/11/2024
  • online
  • dilluns i dimecres de 18 a 21 hores
  • De pagament

Comparteix

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×