menú
Personal area

×Personal area

COllegiate number or ICAB user / DNI / Email
forgot passowrd
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
professional search
Biblioteca | Legal News / Jurisprudence | Awards, Scholarships and Grants

Subvenciones, Premios y Becas del 2 al 6 de noviembre de 2020

La Biblioteca del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) recopila semanalmente los premios, becas y subvenciones que pueden resultar de interés para las personas colegiadas.

06/11/2020

Extracto de la Resolución de 30 de octubre de 2020, del Centro de Investigaciones Sociológicas, por la que se convoca el XXIX Curso de Posgrado de formación de Especialistas en Investigación Social aplicada y análisis de datos 2020-2021, y las ayudas de matricula vinculadas a la realización del mismo.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/06/pdfs/BOE-B-2020-39606.pdf

Publicado  en el BOE de 06-11-2020. El plazo de admisión de solicitudes finalizará transcurridos 15 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación de este extracto de la Convocatoria en el BOE.

Extracto de la Resolución de 3 de noviembre de 2020, del Centro de Investigaciones Sociológicas, por la que se publica la convocatoria de becas de formación para posgraduados en materias de interés para el organismo para el año 2021

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/06/pdfs/BOE-B-2020-39607.pdf

Publicado en el BOE de 06-11-2020. El plazo de presentación de las solicitudes será de 15 días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de este extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

RESOLUCIÓ TES/2767/2020, de 30 d'octubre, de convocatòria anticipada per a l'any 2021 de subvencions a les estacions d'esquí alpí i de muntanya de Catalunya (ref. BDNS 531265).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8265/1820786.pdf

Publicada al DOGC de 06-11-2020. El termini de presentació de les sol·licituds, acompanyades de la documentació pertinent, és de 20 dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

RESOLUCIÓ TSF/2799/2020, de 4 de novembre, per la qual s'aprova la convocatòria d'ajuts per afavorir el manteniment de l'activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persona física, i de les persones treballadores autònomes que formen part d'una microempresa davant els efectes de les noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19 (ref. BDNS 531661).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8265/1820802.pdf

Publicat al DOGC de 06-11-2020. Les sol·licituds es poden presentar a partir de les 9.00 hores del primer dia hàbil següent a la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El termini estarà obert fins a l'exhauriment de la dotació pressupostària destinada a l'ajut i, com a màxim, fins a les 15.00 hores del desè dia hàbil a comptar de l'inici del termini. En cas que es produeixi aquest exhauriment, se n'informarà a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).

ACORD IEMED/007/2020, de convocatòria de les beques per a l'any 2021 de formació pràctica d'àmbit euromediterrani de l'Institut Europeu de la Mediterrània destinades a persones titulades universitàries (ref. BDNS 530938).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8265/1820696.pdf

Publicat al DOGC de 06-11-2020. El termini de presentació de les sol·licituds, acompanyades de la documentació pertinent, és de 20 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest Acord en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

FUNDACIÓN INSTITUTO DE PROMOCIÓN SOCIAL INTES. La Fundación convoca su segunda convocatoria de Programa de Ayudas al Estudio para estudiantes en edad escolar. La información completa está disponible en la web de la Fundación www.fundacionintes.org desde el 16 de noviembre de 2020

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/05/pdfs/BOE-B-2020-39488.pdf

Publicada en el BOE de 05-11-2020. Recepción de solicitudes a través de la web, hasta el 20 de noviembre de 2020.

RESOLUCIÓ ARP/2730/2020, de 21 d'octubre, per la qual es convoquen els ajuts que estableix el Fons Europeu Marítim i de la Pesca a la transferència de coneixements entre investigadors i pescadors i la innovació en el sector de l'aqüicultura corresponents a 2020 (ref. BDNS 529517).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8262/1819989.pdf

Publicat al DOGC de 03-11-2020. El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies naturals que computa des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el DOGC.

RESOLUCIÓ PRE/2611/2020, de 16 d'octubre, per la qual s'obre convocatòria anticipada per a la concessió d'ajuts per a la formació complementària d'alumnat universitari i persones postgraduades en l'àmbit de l'educació física i de l'esport per a l'any 2021, en els centres de Barcelona i Lleida de l'INEFC (ref. BDNS 529360).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8261/1819793.pdf

Publicat al DOGC de 02-11-2020. El termini màxim de presentació de sol·licituds és de quinze dies hàbils a comptar des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució de convocatòria al DOGC.

RESOLUCIÓ CLT/2648/2020, de 22 d'octubre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per compensar les pèrdues per la cancel·lació de concerts o espectacles en festivals de música durant el 2020 amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (ref. BDNS 530168).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8261/1819833.pdf

Publicat al DOGC de 02-11-2020. El període per presentar les sol·licituds és del 3 al 30 de novembre del 2020.

RESOLUCIÓ TSF/2689/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2021 per a la concessió de subvencions corresponents a la Línia 2, Entitats contractants del Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys (SOC–30 Plus) (ref. BDNS 530450).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8261/1819811.pdf

Publicat al DOGC de 02-11-2020. El termini de presentació de sol·licituds serà de dos mesos des de la data d'inici del contracte de treball.

Extracto de la Orden de 26 de octubre de 2020, por la que se aprueba la convocatoria del programa de becas de prácticas 2021 para nacionales españoles que estén en posesión del título del "Máster Interuniversitario en Diplomacia y Relaciones Internacionales" impartido en la Escuela Diplomática, y del título del "Máster en Diplomacia y Función Pública Internacional" impartido en el CEI-Fundación Privada Centro de Estudios Internacionales.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/31/pdfs/BOE-B-2020-38767.pdf

Publicado en el BOE de 31-10-2020. Plazo de presentación de solicitudes: Quince días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación delextracto de la convocatoria en el BOE.

Extracto de la Orden de 26 de octubre de 2020, por la que se convoca el programa de ayuda al estudio de la Escuela Diplomática para el curso 2020-2021

https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/31/pdfs/BOE-B-2020-38768.pdf

Publicado en el BOE de 31-10-2020. Plazo de presentación de solicitudes: Quince días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación delextracto de la convocatoria en el BOE.

Share

It may interest you

TÚ PUEDES CONTROLAR EL USO DE LAS COOKIES.

En el ICAB utilizamos cookies en nuestra página. Algunas son estrictamente necesarias para el funcionamiento de la página, y otros son opcionales y se utilizan para:

  • Medir cómo se utiliza la página web.
  • Habilitar la personalización de la página web.
  • Para funciones de publicidad, marketing y redes sociales.

Al hacer clic en 'Aceptar todas', aceptas la instalación de todas las cookies. Si prefieres configurar tú mismo / a o rechazarlas, haz clic en 'Configuración de cookies'.

Para obtener más información, visite nuestra política de cookies.

×