menú
Personal area

×Personal area

COllegiate number or ICAB user / DNI / Email
forgot passowrd
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
professional search
Biblioteca | Legal News / Jurisprudence | Awards, Scholarships and Grants

Subvenciones, Premios y Becas del 7 al 13 de noviembre de 2020

La Biblioteca del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) recopila semanalmente los premios, becas y subvenciones que pueden resultar de interés para las personas colegiadas.

16/11/2020

RESOLUCIÓ TES/2849/2020, de 10 de novembre, per la qual s'obre un nou termini de presentació de sol·licituds i s'amplia l'import màxim inicial de la dotació pressupostària de la Resolució TES/1566/2020, de 29 de juny, per la qual s'obre la convocatòria, en règim de concurrència pública no competitiva, per a l'accés a ajuts en forma de préstecs a comunitats de propietaris per al finançament d'obres de rehabilitació d'edificis d'habitatges per a l'any 2020 (ref. BDNS 511886).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8270/1822009.pdf

Publicat al DOGC de 13-11-2020. Ampliat el termini per presentar les sol·licituds de subvenció establert en el punt 4 de la Resolució TES/330/2020, d'11 de febrer, fins al dia 20.11.2021, inclòs.

RESOLUCIÓ TES/2850/2020, de 10 de novembre, per la qual s'amplia el termini de presentació previst a la Resolució TES/330/2020, d'11 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria en règim de concurrència pública no competitiva, per a l'accés a ajuts en forma de préstecs a comunitats de propietaris dels barris gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, per al finançament d'obres de rehabilitació d'edificis d'habitatges, per a l'any 2020 (ref. BDNS 493785).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8270/1821983.pdf

Publicat al DOGC de 13-11-2020. Ampliat el termini per presentar les sol·licituds de subvenció establert en el punt 4 de la Resolució TES/330/2020, d'11 de febrer, fins al dia 20.11.2021, inclòs.

RESOLUCIÓ TSF/2866/2020, d'11 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2020 de les subvencions per a la realització d'accions de formació d'oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC - FOAP) (ref. BDNS 532925).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8270/1822055.pdf

Publicat al DOGC de 13-11-2020. El termini de presentació de sol·licituds serà de 5 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

RESOLUCIÓ TSF/2831/2020, de 30 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2020, per a la concessió de subvencions de la línia DONA i l'acció COOR del Programa Treball i Formació (SOC–TRFO DONA i COOR) (ref. BDNS 532191)

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8269/1821769.pdf

Publicat al DOGC de 12-11-2020. El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

UNESCO. Concurso Latinoamericano de Ensayo sobre Acceso Abierto 2020 con el tema “Abrir con Propósito: emprender acciones para construir equidad e inclusión estructurales”

http://amelica.org/index.php/2020/09/28/concurso-latinoamericano-de-ensayo-sobre-acceso-abierto-2020-con-el-tema-abrir-con-proposito-emprender-acciones-para-construir-equidad-e-inclusion-estructurales/

Período de recogida de trabajos: hasta el 28 de diciembre de 2020.

Extracto de la resolución de 3 de noviembre de 2020, del Fondo Español de Garantía Agraria por la que se convocan las subvenciones a las organizaciones asociadas de distribución, para sufragar los gastos administrativos, de transporte y almacenamiento de los alimentos, en el marco del Programa Operativo sobre ayuda alimentaria del Fondo de Ayuda Europea para las personas más desfavorecidas en España 2021

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/11/pdfs/BOE-B-2020-40610.pdf

Publicat al BOE d’11-11-2020. Las solicitudes se presentarán en el plazo de 15 días naturales contados desde el día siguiente al de la publicación de este extracto en el Boletín Oficial del Estado.

Extracto de la resolución de 3 de noviembre de 2020, del Fondo Español de Garantía Agraria por la que se convocan las subvenciones a las organizaciones asociadas de distribución, para sufragar los gastos administrativos, de transporte y almacenamiento de los alimentos, en el marco del Programa Operativo sobre ayuda alimentaria del Fondo de Ayuda Europea para las personas más desfavorecidas en España 2021

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/11/pdfs/BOE-B-2020-40611.pdf

Publicat al BOE d’11-11-2020. Las solicitudes se presentarán en el plazo de 15 días naturales contados desde el día siguiente al de la publicación de este extracto en el Boletín Oficial del Estado.

RESOLUCIÓ VEH/2812/2020, de 4 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria dels Premis Laya de l'Oficina de Drets Civils i Polítics del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, per fomentar la divulgació, el coneixement i la reflexió dels drets civils i polítics, per a l'any 2020 (ref. BDNS 531920).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8268/1821612.pdf

Publicat al DOGC d’11-11-2020. El termini de presentació dels formularis de sol·licitud i de la documentació que l'ha d'acompanyar és de deu dies a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria.

RESOLUCIÓ CLT/2815/2020, de 5 de novembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per compensar les pèrdues per cancel·lació d'espectacles i activitats culturals amb motiu de la COVID-19, per a l'any 2020 (ref. BDNS 532014).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8268/1821471.pdf

Publicat al DOGC d’11-11-2020. El període per presentar les sol·licituds és del 12 de novembre al 10 de desembre del 2020.

RESOLUCIÓ CLT/2814/2020, de 6 de novembre, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per donar suport al finançament de les despeses de funcionament d'empreses i entitats culturals durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (ref. BDNS 532068).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8268/1821568.pdf

Publicat al DOGC d’11-11-2020. El període subvencionable és de l'1 al 30 de novembre del 2020.

RESOLUCIÓ TSF/2817/2020, de 4 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria de la línia ACOL per a l'any 2020 en relació amb les actuacions del programa Treball i Formació (SOC–TRFO ACOL) (ref. BDNS 532146).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8268/1821614.pdf

Publicat al DOGC d’11-11-2020. El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

RESOLUCIÓ TSF/2820/2020, de 4 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2020 per a la concessió de subvencions destinades a les pròrrogues dels agents d'ocupació i desenvolupament local (SOC-Agents d'Ocupació i Desenvolupament Local-AODL) (ref. BDNS 532145).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8268/1821574.pdf

Publicat al DOGC d’11-11-2020. El termini de presentació de sol·licituds de subvenció per a les pròrrogues dels agents d'ocupació i desenvolupament local anirà des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya fins al dia 20 de novembre de 2020 inclòs.

RESOLUCIÓ EMC/2819/2020, de 2 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria d'ajuts a la mobilitat internacional de l'estudiantat amb reconeixement acadèmic i a la mobilitat de l'estudiantat en el marc del Programa de millora i innovació en la formació de mestres de les universitats catalanes per al curs acadèmic 2020-2021 (MOBINT–MIF) (ref. BDNS 531973).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8268/1821562.pdf

Publicat al DOGC d’11-11-2020. El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al DOGC, i finalitza a les 14.00.00 h, hora local de Barcelona, del darrer dia del termini.

RESOLUCIÓ EMC/2805/2020, de 5 de novembre, per la qual s'obre la segona convocatòria per a l'any 2020 dels ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització (ref. BDNS 531882)

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8268/1821620.pdf

Publicat al DOGC d’11-11-2020. El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies a comptar des de les 00:00 hores de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC o fins a l'exhauriment de la dotació pressupostària dels ajuts.

RESOLUCIÓ CLT/2797/2020, de 4 de novembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la segona convocatòria en l'àmbit de les arts, per a la concessió de beques, en règim de concurrència competitiva, per a la recerca i la innovació en els àmbits de les arts visuals, dels nous sectors creatius, de les arts escèniques, de la música i del pensament per a l'any 2020 (ref. BDNS 531565).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8266/1821077.pdf

Publicat al DOGC de 09-11-2020. El període per presentar les sol·licituds és del 10 al 26 de novembre de 2020.

Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació. ANUNCI sobre la convocatòria Indústria 4.0 2020. La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Barcelona informa de la Convocatoria Industria 4.0 2020 de ayudas económicas para el desarrollo de planes de apoyo a la incorporación de TIC en empresas industriales cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea, como medida para hacer frente al impacto económico de la COVID-19.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8266/1820973.pdf

Publicat al DOGC de 09-11-2020. El plazo para la presentación de solicitudes se abre a las 12:00h, una vez transcurridos 5 días hábiles desde el día siguiente a la publicación del extracto de esta Convocatoria en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña y hasta las 12:00h del día 22 de diciembre de 2020, si bien el plazo podrá acortarse en caso de agotarse el presupuesto.

Share

TÚ PUEDES CONTROLAR EL USO DE LAS COOKIES.

En el ICAB utilizamos cookies en nuestra página. Algunas son estrictamente necesarias para el funcionamiento de la página, y otros son opcionales y se utilizan para:

  • Medir cómo se utiliza la página web.
  • Habilitar la personalización de la página web.
  • Para funciones de publicidad, marketing y redes sociales.

Al hacer clic en 'Aceptar todas', aceptas la instalación de todas las cookies. Si prefieres configurar tú mismo / a o rechazarlas, haz clic en 'Configuración de cookies'.

Para obtener más información, visite nuestra política de cookies.

×