menú
Personal area

×Personal area

COllegiate number or ICAB user / DNI / Email
forgot passowrd
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
professional search
Biblioteca | Legal News / Jurisprudence | Awards, Scholarships and Grants

Subvenciones, premios y becas del 20 al 26 de febrero de 2021

La Biblioteca del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) recopila cada semana los premios, becas y subvenciones que pueden resultar de interés para las personas colegiadas

26/02/2021

RESOLUCIÓ EMC/503/2021, de 19 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria dels ajuts de suport a departaments i unitats de recerca universitaris per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació a Catalunya (FI_SDUR) per a l'any 2021 (ref. BDNS 550325).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8351/1837950.pdf

Publicat al DOGC de 26-02-2021

El termini per presentar les sol·licituds provisionals per als ajuts s'inicia l'1 de març de 2021 i finalitza a les 14:00:00 hores (hora local de Barcelona) del 15 de març de 2021.

RESOLUCIÓ TSF/480/2021, de 23 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de diverses beques Carnet Jove del programa Connecta't corresponents a l'any 2021 (ref. BDNS 549861).

1 Obrir la convocatòria per a l'any 2021 per concedir les beques Carnet Jove del programa Connecta't següents: 1.1 Beca Carnet Jove de disseny. 1.2 Beca Carnet Jove de lletres. 1.3 Beca Carnet Jove de ràdio. 1.4 Beca Carnet Jove de còmic. 1.5 Beca Carnet Jove de fotografia. 1.6 Beca Carnet Jove de realització. 1.7 Beca Carnet Jove de maquillatge i perruqueria. 1.8 Beca Carnet Jove de vestuari. 1.9 Beca Carnet Jove d'ambientació. 1.10 Beca Carnet Jove de muntatge musical. 1.11 Beca Carnet Jove d'acció social. 1.12 Beca Carnet Jove d'esport.

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=894186

Publicat al DOGC de 25-02-2021

El termini de presentació de sol·licituds de beca s'inicia a les 9 h del primer dia hàbil següent al de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza a les 14 h del 8 d'abril de 2021.

Extracto de la resolución de 15 de febrero de 2021, de la Jefatura del Estado Mayor de la Armada, por la que se convocan los premios "Virgen del Carmen" para el año 2021.

https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/24/pdfs/BOE-B-2021-8921.pdf

Publicat al BOE de 24-02-2021

El plazo de presentación de obras a las disciplinas de Libros y Otros trabajos literarios expirará el día 30 de abril de 2021. Para los trabajos que opten al premio en las disciplinas de Pintura, Fotografía y Modelismo Naval, el plazo de presentación expirará el 31 de mayo de 2021.

RESOLUCIÓ PRE/458/2021, de 18 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria corresponent a l'any 2021 per a la concessió del Premi Ramon Juncosa de Divulgació i Periodisme Transfronterers (ref. BDNS 549865).

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=894052

Publicat al DOGC de 24-02-2021

El termini màxim per a la presentació dels treballs que optin a aquest Premi, juntament amb la sol·licitud degudament emplenada, és des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta Resolució de convocatòria al DOGC fins al dia 15 d'abril de 2021.

RESOLUCIÓ CLT/446/2021, de 15 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit del patrimoni cultural, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per al disseny i la implementació d'un sistema de gestió de documents en arxius d'entitats locals i universitats públiques per a l'any 2021 (ref. BDNS 549481).

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=894087

Publicat al DOGC de 24-02-2021

El període per presentar les sol·licituds és del 25 de febrer al 15 de març del 2021.

RESOLUCIÓ CLT/447/2021, de 15 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit del patrimoni cultural, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'elaboració i la millora d'instruments de descripció i la digitalització de fons del patrimoni documental de Catalunya custodiats en arxius per a l'any 2021 (ref. BDNS 549520).

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=894110

Publicat al DOGC de 24-02-2021

El període per presentar les sol·licituds és del 25 de febrer al 15 de març del 2021.

RESOLUCIÓ CLT/448/2021, de 15 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a federacions que programin activitats culturals relacionades amb l'associacionisme i la cultura popular i tradicional per a l'any 2021 (ref. BDNS 549488).

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=894123

Publicat al DOGC de 24-02-2021

El període per presentar les sol·licituds és del 25 de febrer al 15 de març de 2021.

RESOLUCIÓ CLT/449/2021, de 15 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional i amb l'associacionisme per a l'any 2021 (ref. BDNS 549491).

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=894049

Publicat al DOGC de 24-02-2021

El període per presentar les sol·licituds és del 25 de febrer al 15 de març de 2021.

RESOLUCIÓ de 17 de febrer de 2021, per la qual s’obre la 1a convocatòria de l’any 2021 per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva a la traducció i/o adaptació de textos dramàtics, llibrets d’òpera, textos de repertori coral i produccions escèniques (ref. BDNS 549676).

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=894095

Publicat al DOGC de 24-02-2021

Establir que el termini de presentació de sol·licituds, d'acord amb la base vuitena, sigui de l'1 al 16 de març de 2021, ambdós inclosos.

Extracto de la Resolución de 17 de febrero de 2021 de la Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, por la que se convocan ayudas a universidades y otros centros académicos para el fomento de la formación y la investigación en el ámbito del análisis económico y presupuestario para la estabilidad y sostenibilidad fiscal en el año 2021.

https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/23/pdfs/BOE-B-2021-8746.pdf

Publicat al BOE de 23-02-2021

Las solicitudes se formalizarán en el modelo oficial que figura como Anexo a esta Resolución y podrán presentarse de forma telemática en la sede electrónica de la AIReF (https://airef.sede.gob.es/), presencialmente en las oficinas de la AIReF sitas en Madrid, C/ José Abascal, 2-4, 2.ª planta, 28003 Madrid, o según lo previsto en el artículo 16.4 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo máximo de 20días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del extracto de esta convocatoria.

RESOLUCIÓ CLT/416/2021, d'11 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a despeses estructurals d'entitats de cultura popular i tradicional catalana i aranesa afectades pel cessament de l'activitat cultural a causa de l'estat d'alarma amb motiu de la COVID-19, per a l'any 2021 (ref. BDNS 549077).

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=893963

Publicat al DOGC de 23-02-2021

El període per presentar les sol·licituds és del 24 de febrer al 5 de juliol del 2021.

RESOLUCIÓ CLT/427/2021, d'11 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de les lletres per a la concessió de beques, en règim de concurrència competitiva, per a la creació i la traducció literàries per a l'any 2021 (ref. BDNS 549604).

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=893933

Publicat al DOGC de 23-02-2021

El període per presentar les sol·licituds és del 24 de febrer a l'11 de març del 2021.

RESOLUCIÓ CLT/452/2021, d'11 de febrer, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a les despeses de funcionament d'empreses i entitats que gestionin sales amb programació estable de música en viu ubicades a Catalunya durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (ref. BDNS 549872).

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=893936

Publicat al DOGC de 23-02-2021

El període per presentar les sol·licituds és del 24 de febrer al 10 de març del 2021, ambdós inclosos.

RESOLUCIÓ ARP/451/2021, de 9 de febrer, per la qual es convoquen els ajuts directes a l'agricultura i la ramaderia i altres règims d'ajut per a la campanya 2021 (ref. BDNS 548653).

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=894013

Publicat al DOGC de 23-02-2021

Els ajuts i tràmits de la sol·licitud única 2021 s'han de formalitzar d'acord amb l'article 3 de l'Ordre ARP/1/2021, d'11 de gener, per la qual s'estableix i es regula la DUN 2021, i es poden presentar des de l'1 de febrer al 30 d'abril de 2021. Això no obstant, s'admetran sol·licituds d'ajuts i sol·licituds de drets de la reserva de pagament bàsic dins els 25 dies naturals següents a la data límit fixada en el fragment anterior. Durant aquest període, l'import dels ajuts es reduirà, tret de supòsits de força major, en un 1% per cada dia hàbil de retard. En el cas de la reserva de pagament bàsic, l'import dels drets es reduirà, tret de supòsits de força major, en un 3% per cada dia hàbil de retard.

Les sol·licituds presentades transcorreguts els 25 dies naturals esmentats no s'admetran a tràmit.

Extracto de la Orden de 16 de febrero de 2021 por la que se convocan ayudas para contratos predoctorales del Programa "Salvador de Madariaga" en el Instituto Universitario Europeo de los subprogramas de Formación y de Movilidad incluidos en el Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020.

https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/22/pdfs/BOE-B-2021-8479.pdf

Publicat al BOE de 22-02-2021

Plazo de presentación de solicitudes: Siete días naturales a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto en el BOE.

RESOLUCIÓ CLT/413/2021, d'11 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit del foment de la llengua per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a la traducció al català d'obres no literàries per a l'any 2021 (ref. BDNS 549171).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8347/1837051.pdf

Publicat al DOGC d 22-02-2021

El període per presentar les sol·licituds és del 23 de febrer al 29 d'octubre del 2021.

RESOLUCIÓ CLT/414/2021, d'11 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit del foment de la llengua, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per al doblatge i la subtitulació en català de llargmetratges d'estrena en sales d'exhibició cinematogràfica, per a l'any 2021 (ref. BDNS 549117).

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=893853

Publicat al DOGC de 22-02-2021

El període per presentar les sol·licituds és del 23 de febrer al 29 d'octubre de 2021.

RESOLUCIÓ CLT/415/2021, d'11 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de les arts, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a circuits i xarxes de difusió d'espectacles d'arts escèniques i música sense finalitat lucrativa per a l'any 2021 (ref. BDNS 549170).

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=893872

Publicat al DOGC de 22-02-2021

El període per presentar les sol·licituds és del 23 de febrer al 10 de març de 2021.

Share

TÚ PUEDES CONTROLAR EL USO DE LAS COOKIES.

En el ICAB utilizamos cookies en nuestra página. Algunas son estrictamente necesarias para el funcionamiento de la página, y otros son opcionales y se utilizan para:

  • Medir cómo se utiliza la página web.
  • Habilitar la personalización de la página web.
  • Para funciones de publicidad, marketing y redes sociales.

Al hacer clic en 'Aceptar todas', aceptas la instalación de todas las cookies. Si prefieres configurar tú mismo / a o rechazarlas, haz clic en 'Configuración de cookies'.

Para obtener más información, visite nuestra política de cookies.

×