menú
Personal area

×Personal area

COllegiate number or ICAB user / DNI / Email
forgot passowrd
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
professional search
Biblioteca | Legal News / Jurisprudence | Awards, Scholarships and Grants

Subvenciones, premios y becas del 6 al 12 de marzo de 2021

La Biblioteca del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) recopila cada semana los premios, becas y subvenciones que pueden resultar de interés para las personas colegiadas

12/03/2021

Extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana por la que se convocan ayudas a transportistas autónomos por carretera que abandonen la actividad en 2021.  https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/12/pdfs/BOE-B-2021-12096.pdf 
Publicat al BOE de 12-03-2021 
Plazo de presentación de solicitudes. Un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Extracto de la Resolución de 8 de marzo de 2021, de la Organización Nacional de Trasplantes, por la que se convoca una beca en régimen de concurrencia competitiva. 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/12/pdfs/BOE-B-2021-12100.pdf 
Publicat al BOE de 12-03-2021 
El plazo de presentación de solicitudes finalizará transcurridos quince días hábiles contados a partir del siguiente a la fecha de publicación de este extracto en el BOE.

RESOLUCIÓ CLT/639/2021, de 4 de març, de convocatòria per a la concessió d'ajuts a plans de distribució de llargmetratges cinematogràfics, en règim de concurrència competitiva, en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions (ref. BDNS 552134). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8363/1840601.pdf 
Publicat al DOGC de 12-03-2021 
El període per presentar sol·licituds és del 15 de març al 29 d'abril del 2021, tots dos inclosos.

RESOLUCIÓ CLT/659/2021, de 4 de març, de convocatòria per a la concessió d'ajuts a projectes de l'àmbit dels videojocs, en règim de concurrència competitiva, en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions (ref. BDNS 552133).  https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8363/1840563.pdf 
Publicat al DOGC de 12-03-2021 
El període per presentar sol·licituds és del 15 de març al 29 d'abril del 2021, tots dos inclosos.

RESOLUCIÓ CLT/660/2021, de 5 de març, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'organització de festivals i mostres audiovisuals a Catalunya, així com per a la seva promoció i difusió (ref. BDNS 552455). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8363/1840493.pdf 
Publicat al DOGC de 12-03-2021 
El període per presentar sol·licituds és del 15 al 29 de març del 2021, tots dos inclosos.

RESOLUCIÓ CLT/661/2021, de 5 de març, de convocatòria per a la concessió d'ajuts a projectes i plans editorials, en règim de concurrència competitiva, en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions (ref. BDNS 552454).   https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8363/1840503.pdf 
Publicat al DOGC de 12-03.2021 
El període per presentar sol·licituds és del 15 de març al 15 d'abril del 2021, tots dos inclosos.

RESOLUCIÓ CLT/662/2021, de 5 de març, de convocatòria per a la concessió d'ajuts a la distribució i explotació d'espectacles, en règim de concurrència competitiva, en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions (ref. BDNS 552453).  https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8363/1840678.pdf 
Publicat al DOGC de 12-03-2021 
El període per presentar sol·licituds és del 15 de març al 15 d'abril del 2021, tots dos inclosos.

RESOLUCIÓ CLT/663/2021, de 5 de març, de convocatòria per a la concessió d'ajuts a festivals o cicles musicals, en règim de concurrència competitiva, en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions (ref. BDNS 552452).  https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8363/1840674.pdf 
Publicat al DOGC de 12-03-2021 
El període per presentar sol·licituds és del 15 de març al 15 d'abril del 2021, tots dos inclosos.

RESOLUCIÓ ARP/689/2021, de 3 de març, per la qual es convoquen els ajuts extraordinaris a mariscadors a peu i a les persones titulars d'empreses aqüícoles per compensar les pèrdues econòmiques i facilitar el manteniment de la seva competitivitat com a conseqüència de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (ref. BDNS 552146).  https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8363/1840664.pdf 
Publicat al DOGC de 12-03-2021 
El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils que computen des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el DOGC.

Extracto de la Orden de 5 de marzo de 2021 por la que se convocan subvenciones para el apoyo a Agrupaciones Empresariales Innovadoras, correspondientes al año 2021 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/11/pdfs/BOE-B-2021-11967.pdf 
Publicat al BOE d’11-03-2021 
El plazo de presentación será de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de este extracto.

Extracto de la Resolución de 5 de marzo de 2021 del Organismo Autónomo Parques Nacionales, por la que se convoca la concesión de subvenciones para la realización de proyectos de investigación científica en la Red de Parques Nacionales para el año 2021 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/11/pdfs/BOE-B-2021-11971.pdf 
Publicat al BOE d’11-03-2021 
El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día 15 de marzo de 2021 y finalizará el día 15 de abril de 2021, a las 15:00:00 horas (hora peninsular).

RESOLUCIÓ CLT/635/2021, de 2 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit del patrimoni cultural, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la conservació-restauració de béns mobles i dels elements arqueològics i artístics integrats en el patrimoni immoble per a l'any 2021 (ref. BDNS 551895).  https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8362/1840205.pdf 
Publicat al DOGC d’11-03-2021 
El període per presentar les sol·licituds és del 12 de març al 7 d'abril del 2021.

RESOLUCIÓ CLT/636/2021, de 2 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit del patrimoni cultural per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a intervencions arqueològiques i paleontològiques preventives per a l'any 2021 (ref. BDNS 551897). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8362/1840384.pdf 
Publicat al DOGC d’11-03-2021 
El període per presentar les sol·licituds és del 12 de març al 7 d'abril del 2021.

RESOLUCIÓ CLT/637/2021, de 2 de març, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per promoure el coneixement i l'ús de l'occità, aranès a l'Aran, a Catalunya, per a l'any 2021 (ref. BDNS 551900).  https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8362/1840331.pdf 
Publicat al DOGC d’11-03-2021 
El període per presentar les sol·licituds és del 12 de març al 7 d'abril de 2021.

RESOLUCIÓ CLT/557/2021, de 25 de febrer, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per compensar les pèrdues del 31 de març al 14 d'abril del 2020 de les sales d'exhibició cinematogràfica de Catalunya pel seu tancament forçós a causa de les mesures establertes amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (ref. BDNS 551202). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8362/1840215.pdf 
Publict al DOGC d’11-03-2021 
El període per presentar les sol·licituds és del 12 de març a l'1 d'abril del 2021, tots dos inclosos.

RESOLUCIÓ ARP/673/2021, de 5 de març, per la qual es convoquen els ajuts per al foment de la millora de la competitivitat de les cooperatives i altres entitats associatives agràries corresponents a 2021, 2022 i 2023 (ref. BDNS 552240).  https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8362/1840404.pdf 
Publicat al DOGC d’11-03.2021 
El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes, que computa des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Extracto de la Orden de 4 de marzo de 2021, por la que se convoca para el año 2021 la concesión de ayudas a sindicatos de trabajadores del sector agroalimentario para el desarrollo de sus actividades de colaboración y representación ante la Administración General del Estado, la Unión Europea e Instituciones Internacionales, y para la realización de proyectos de especial interés para el desarrollo y mejora de los trabajadores del citado sector  https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/10/pdfs/BOE-B-2021-11799.pdf 
Publicat al BOE de 10-03-2021 
Las solicitudes se presentarán en el plazo de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación de este extracto en el "Boletín Oficial del Estado", en el Registro Electrónico del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de su sede electrónica (https://sede.mapa.gob.es/portal/site/seMAPA/procedimientosintermedio?cross_search=theme_type&type_id=2&theme_id=1) según los artículos 14 y 16 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

RESOLUCIÓ CLT/586/2021, de 2 de març, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la promoció de la música (ref. BDNS 551618).  https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8361/1840053.pdf 
Publicat al DOGC de 10-03-2021 
El període per presentar sol·licituds és de l'11 al 25 de març del 2021, tots dos inclosos

RESOLUCIÓ ARP/648/2021, de 4 de març, per la qual es convoquen els ajuts per al foment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal (ADF) per a l'any 2021 (ref. BDNS 552148).  https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8361/1840009.pdf 
Publicat al DOGC de 10-03-2021 
El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies que computa des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el DOGC.

Extracto de la Resolución de 1 de marzo de 2021, de la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, por la que se convoca el Concurso Nacional para la Concesión del Premio a Las Mejores Encuadernaciones Artísticas 2021  https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/09/pdfs/BOE-B-2021-11642.pdf 
Publicat al BOE de 09-03-2021 
El plazo de formalización de solicitudes será de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Extracto de la Resolución de 25 de febrero de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas M.P., por la que se convocan becas de introducción a la investigación "JAE Intro", en el marco del Programa «JAE». 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/09/pdfs/BOE-B-2021-11643.pdf 
Publicat al BOE de 09-03-2021 
Un mes, a contar desde el día siguiente al de la fecha de publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

RESOLUCIÓ PRE/613/2021, de 4 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió d'ajuts extraordinaris i d'emergència per fer front a les afectacions econòmiques i socials produïdes en el sector de l'activitat física i l'esport a causa de la suspensió i la limitació de l'obertura al públic de les instal·lacions esportives a Catalunya atenent la publicació de les resolucions SLT/1/2021, de 4 de gener, SLT/67/2021, de 17 de gener, i SLT/133/2021, de 22 de gener, com a conseqüència de la crisi sanitària, econòmica i social de la COVID-19 (ref. BDNS 551891).  https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8360/1839901.pdf 
Publicat al DOGC de 09-03-2021 
El termini de presentació de sol·licituds és de cinc (5) dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

RESOLUCIÓ SLT/622/2021, de 5 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021, per a la concessió de subvencions per al finançament a entitats privades sense afany de lucre, per a les actuacions en l'àmbit de la salut de prevenció, l'atenció integral, la reducció de danys i la formació en l'àmbit de les drogodependències i les addiccions comportamentals (ref. BDNS 551614). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8360/1839743.pdf 
Publicat al DOGC de 09-03-2021 
El termini de presentació de sol·licituds és de quinze dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

AGÈNCIA PER A LA COMPETITIVITAT DE L’EMPRESA.- RESOLUCIÓ EMC/604/2021, de 2 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021 de la línea d'ajuts de mobilitat de persones investigadores per desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica (Tecniospring INDUSTRY) (ref. BDNS 551789).  https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8360/1839859.pdf 
Publicat al DOGC de 09-03-2021 
El termini de presentació de sol·licituds anirà des de les 09:00 hores del dia 1 d'abril de 2021 fins a les 14:00 hores del dia 15 de juny de 2021.

RESOLUCIÓ per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió d’ajuts extraordinaris al sector del comerç al detall amb establiments de productes no essencials i una superfície superior a 400 metres quadrats i als establiments o locals comercials que es trobin dins de centres, galeries o recintes comercials, afectats econòmicament per les mesures de salut pública ocasionades per la pandèmia de la COVID-19 (ref. BDNS 552238).  https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8360/1839755.pdf 
Publicat al DOGC de 09-03-2021 
El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació corresponent comença a les 09:00 hores del dia 10 de març de 2021 i finalitza a les 14:00 hores del dia 17 de març de 2021.

FUNDACIÓN BBVA.- FUNDACION BBVA CONVOCATORIA DE LA III EDICIÓN DE PREMIO BIOPHILIA DE COMUNICACIÓN MEDIOAMBIENTAL 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/08/pdfs/BOE-B-2021-11349.pdf 
Publicat al BOE de 08-03-2021 
La fecha límite de presentación de candidaturas es el 31 DE MAYO DE 2021, a las 12.00 horas (hora peninsular española). 

FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN HM HOSPITALES.- Se hace pública la convocatoria del PREMIO INTERNACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS DOCTOR JUAN ABARCA 2021, organizado por la Fundación de Investigación HM Hospitales.  https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/08/pdfs/BOE-B-2021-11350.pdf 
Publicat al BOE de 08-03-2021 
Presentación de candidaturas: Cumplimentación de modelo normalizado disponible en www.abarcaprize.com.  Plazo: Desde el 1 de abril de 2021 hasta las 14:00 horas (hora española) del día 31 de mayo de 2021.

RESOLUCIÓ CLT/573/2021, de 25 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de les arts, per a la concessió de beques, en règim de concurrència competitiva, per a la formació i el perfeccionament en els àmbits de les arts visuals, dels nous sectors creatius, de les arts escèniques, de la música i del pensament per a l'any 2021 (ref. BDNS 551400).  https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8359/1839382.pdf 
Publicat al DOGC de 08-03-2021 
El període per presentar les sol·licituds és del 9 al 24 de març de 2021

RESOLUCIÓ CLT/574/2021, de 25 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de les arts, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a projectes artístics que articulin els sectors professionals en els àmbits de les arts escèniques, la música i les arts visuals per a l'any 2021 (ref. BDNS 551398).  https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8359/1839562.pdf 
Publicat al DOGC de 08-03-2021 
El període per presentar les sol·licituds és del 9 al 24 de març de 2021.

RESOLUCIÓ CLT/575/2021, de 22 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de les biblioteques, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a l'adquisició de llibres i de diaris destinats a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya per a l'any 2021 (ref. BDNS 551401).  https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8359/1839426.pdf 
Publicat al DOGC de 08-03-2021 
El període per presentar les sol·licituds és del 9 al 24 de març del 2021.

RESOLUCIÓ CLT/578/2021, de 22 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de les arts, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a programacions estables d'activitats culturals de caràcter professional en l'àmbit de les arts visuals per a l'any 2021 (ref. BDNS 551470).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8359/1839464.pdf 
Publicat al DOGC de 08-03-2021
El període per presentar les sol·licituds és del 9 al 24 de març de 2021.

RESOLUCIÓ CLT/579/2021, de 25 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de les arts, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a les activitats dels centres de creació i producció d'arts escèniques, música i arts visuals de caràcter professional en equipaments de titularitat pública per a l'any 2021 (ref. BDNS 551471).  https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8359/1839492.pdf 
Publicat al DOGC de 08-03-2021 
El període per presentar les sol·licituds és del 9 al 24 de març de 2021.

RESOLUCIÓ CLT/558/2021, de 25 de febrer, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per compensar les pèrdues del 14 al 30 de març del 2020 de les sales d'exhibició cinematogràfica de Catalunya pel seu tancament forçós a causa de les mesures establertes amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (ref. BDNS 551204). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8359/1839554.pdf 
Publicat al DOGC de 08-02-2021
El període per presentar les sol·licituds és del 9 al 29 de març del 2021, tots dos inclosos.

RESOLUCIÓ ARP/609/2021, de 3 de març, per la qual es convoquen els ajuts dels plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya a Catalunya per a la campanya 2021-2022 (ref. BDNS 551788).  https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8359/1839510.pdf 
Publicat al DOGC de 08-03-2021 
La sol·licitud d'ajut a la reestructuració i/o reconversió de la vinya per a la campanya 2021 es pot presentar des de l'1 de febrer fins al 26 de març de 2021, inclòs. En cas de futures pròrrogues del termini de sol·licitud establertes per la normativa europea o bàsica, aquest termini s'entendrà prorrogat en els mateixos termes.

 

Share

TÚ PUEDES CONTROLAR EL USO DE LAS COOKIES.

En el ICAB utilizamos cookies en nuestra página. Algunas son estrictamente necesarias para el funcionamiento de la página, y otros son opcionales y se utilizan para:

  • Medir cómo se utiliza la página web.
  • Habilitar la personalización de la página web.
  • Para funciones de publicidad, marketing y redes sociales.

Al hacer clic en 'Aceptar todas', aceptas la instalación de todas las cookies. Si prefieres configurar tú mismo / a o rechazarlas, haz clic en 'Configuración de cookies'.

Para obtener más información, visite nuestra política de cookies.

×