open menu menú
Advocacia Barcelona
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Normativa | Comissió Normativa | Novetats Jurídiques / Jurisprudència

DECRET LLEI 28/2021, de 21 de desembre, de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, (...)

Publicat al DOGC del 23 de desembre de 2021.

08/08/2022

(...)  per tal d'incorporar la regulació de les instal·lacions per a la millora de l'eficiència energètica o hídrica i dels sistemes d'energies renovables en els edificis sotmesos al règim de propietat horitzontal, i de modificació del Decret llei 10/2020, de 27 de març, pel qual s'estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social de la COVID-19, en l'àmbit de les persones jurídiques de dret privat subjectes a les disposicions del dret civil català.

Entrada en vigor: 23.12.2021

Es modifiquen diferents disposicions del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya per tal d'incorporar la regulació de les instal·lacions per a la millora de l’eficiència energètica o hídrica i dels sistemes d'energies renovables:

- Article 553-25 (règim general d’adopció d’acords) que, concretament exigeix la majoria simple de propietaris i quotes per:

  • Les innovacions exigibles per l’eficiència energètica o hídrica dels immobles (apartat 2b)
  • L’execució de les obres per a instal·lar infraestructures comunes o equips amb la finalitat de millorar l’eficiència energètica o hídrica, així com per a instal·lar sistemes d'energies renovables d’ús comú en elements comuns, encara que l'acord comporti la modificació del títol de constitució i dels estatuts o afectin l'estructura o la configuració exterior (nou apartat d).
  • L’execució de les obres per a instal·lar infraestructures o equips amb la finalitat de millorar l'eficiència energètica o hídrica, així com per a instal·lar sistemes d'energies renovables d'utilitat particular en elements comuns, a sol·licitud dels propietaris interessats, encara que afectin l'estructura o la configuració exterior. L'acord adoptat inclou, si la instal·lació existent ho permet, l’accés d'altres propietaris sempre que abonin l'import que els hagués correspost quan es va fer la instal·lació, degudament actualitzat, així com el cost de l'adaptació necessària per tenir-hi accés. Els propietaris que vulguin tenir accés a les instal·lacions preexistents han de comunicar-ho prèviament a la presidència o a l'administració de la comunitat (nou apartat e).
  • La participació en la generació d'energies renovables compartides amb altres comunitats de propietaris, així com també amb comunitats energètiques locals o ciutadanes d'energia, encara que l'acord comporti la modificació del títol de constitució i dels estatuts (nou apartat f).
  • Els contractes de finançament per a fer front a les despeses derivades de l'execució de les obres o de les instal·lacions previstes pels apartats anteriors (nou apartat g).

- L’article 553-26.2 b) que estableix la necessitat de majoria de 4/5 parts de propietaris i quotes per adoptar acords relatius a innovacions físiques en l’immoble, si n’afecten l’estructura o la configuració exterior, però excepciona els supòsits regulats a les lletres b), d) i e) de l’article 553-25.2, així com els relatius a la construcció de piscines i instal·lacions recreatives.

- L’article 553-30 afegint un nou apartat, el 4, a aquest precepte: Les despeses originades per les obres d'instal·lació d'infraestructures o equips comuns amb la finalitat de millorar l’eficiència energètica o hídrica, així com de la instal·lació de sistemes d'energies renovables d'ús comú en elements comuns, són a càrrec de tots els propietaris si deriven de l'acord de la junta, de conformitat amb el que estableix l'article 553-25.2.d). Els propietaris dissidents, en tot cas, estan obligats si el valor total de la despesa acordada no excedeix les tres quartes parts del pressupost anual vigent de la comunitat per raó de les despeses comunes ordinàries, un cop descomptades les subvencions o els ajuts públics que els puguin correspondre per aquest concepte. 

- L’article 553-42, afegint un nou apartat, el 2, a aquest precepte: En el cas que la junta acordi instal·lacions per a l’eficiència energètica o hídrica o de sistemes d'energia renovable per a l’ús comunitari en elements comuns on existeixin instal·lacions o sistemes d'utilitat particular prèviament autoritzades, incompatibles amb el nou acord, la comunitat assumeix la remoció i ha d'indemnitzar els danys que la remoció comporti al propietari.
- L’article 553-44.1 respecte a les obligacions de conservació i manteniment dels elements comuns entre els que afegeix els d’eficiència energètica o hídrica.

La Disposició final Primera modifica el Decret llei 10/2020, de 27 de març, concretament, el seu article 4, de forma que ja no es podran fer acords sense reunió en les juntes de propietaris, però sí juntes presencials (respectant les mesures en matèria de salut pública que en el seu cas s’estableixin) o per videoconferència o per altres mitjans telemàtics de comunicació sincrònica similars; en aquest darrer cas i conforme a l’article 553-22 CCCat, quan així ho estableixin els estatuts o ho acordi la junta de propietaris.

[LLEIS APROVADES. PARLAMENT DE CATALUNYA]

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×