open menu menú
Advocacia Barcelona
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals

Justícia gratuita

Serveis al ciutadà

Sol·licitud de Justícia Gratuïta

QUINS ADVOCATS O ADVOCADES FORMEN PART DEL SERVEI DEL TORN D'OFICI I ASSISTÈNCIA JURÍDICA GRATUÏTA?

Qualsevol advocat o advocada exercent pot formar part d'aquest servei si així ho sol·licita i si compleix els següents requisits suplementaris:

 • Tenir despatx obert a la zona geogràfica on es pretén actuar.
 • Acreditar haver exercit durant un mínim de tres anys abans de la inscripció en la matèria en la que es vol inscriure.
 • Haver superat els cursos de l'Escola de Pràctica Jurídica (EPJ) o curs equivalent degudament homologat pel Consell de l'Advocacia Catalana o curs especialitzat equivalent.
 • No incórrer en causa d'incompatibilitat.
 • Trobar-se al corrent de pagament de les quotes col·legials.
 • No estar subjecte/a a sanció disciplinària o mesura cautelar ni estar inhabilitat/da per a l'exercici de l'advocacia.
 • No patir cap malaltia ni tenir cap limitació física o psíquica incompatible amb les funcions corresponents a l'exercici de l'advocacia.

L'ADVOCAT O L’ADVOCADA DEL TORN D'OFICI TÉ DRET A COBRAR?

Sí, en els casos en què:

 1. L’usuari o usuària  no hagi tramitat o obtingut el benefici de justícia gratuïta.
 2. La part contrària es veu obligada, per sentència judicial, a abonar les costes causades en defensa de qui va obtenir el dret a l'assistència jurídica gratuïta.
 3. Si dins dels tres anys següents a l'acabament del procés la persona beneficiària de justícia gratuïta obté millor fortuna.
 4. Quan venç en el plet la persona beneficiària de justícia gratuïta i obté un benefici econòmic, sempre que els honoraris no excedeixin d'una tercera part del que s'ha obtingut.
 5. Quan procedeix la petició de litis expensas i aquestes han estat reconegudes en resolució ferma a favor de la part que litiga amb reconeixement del Dret a justícia gratuïta, fins a l'import total de la partida aprovada judicialment.

QUINS DRETS TINC DAVANT DE L'ADVOCAT O ADVOCADA DESIGNATS D'OFICI?

Els mateixos que davant l'advocat o advocada de lliure designació, atès que la normativa que els és d'aplicació és la mateixa.

Consulti-ho a Informació general.

COM PUC OBTENIR ASSESSORAMENT I DESIGNACIÓ D'ADVOCAT O ADVOCADA?

Caldrà dirigir-se prèviament al Servei d'Orientació Jurídica (SOJ), un servei públic i gratuït d'atenció personalitzada i de caràcter presencial que té com a finalitats proporcionar un primer consell orientador sobre el tema plantejat per l’usuari o la usuària i informar sobre la viabilitat d'acudir als tribunals i de recórrer a les vies alternatives de resolució de conflictes.

Els usuaris i les usuàries  seran atesos de forma presencial per un advocat o advocada del servei.  Es pot obtenir dia i hora de consulta:

 1. Telefònicament: 93 422 15 45, de 9 a 14 hores.
 2. Presencialment: Consultar tots els Serveis d'Orientació Jurídica oberts a l'enllaç següent.
 3. On-line: accedir a SOJ ON-LINE.

Haurà d’adreçar-se al Servei d’Orientació Jurídica, sense sol·licitar dia i hora de consulta, si es troba en qualsevol de les següents situacions:

 • Si ha rebut qualsevol citació judicial, notificació administrativa o requeriment.
 • Si es troba en situació de violència masclista o violència dins de l'àmbit familiar.
 • Si es troba en una situació en la què la persona en risc  sigui menor d'edat.
 • Si la seva consulta està relacionada amb el Dret Laboral o de la Seguretat Social.

QUI POT SOL·LICITAR EL RECONEIXEMENT DEL DRET A JUSTÍCIA GRATUÏTA

En termes generals, qualsevol persona física, les entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social, les associacions d'utilitat pública i les fundacions inscrites en el Registre administratiu corresponent.

QUINS REQUISITS ECONÒMICS S’HAN DE COMPLIR?

De conformitat amb allò que disposa la Llei 1/96, de 10 de gener, d'assistència jurídica gratuïta per tenir dret al reconeixement de la justícia gratuïta es computen els ingressos econòmics, per tots els conceptes, de la unitat familiar del sol·licitant.

Pel que fa a la determinació del concepte d'unitat familiar cal atenir-se al que disposa la Llei de l'impost sobre la renda de les persones físiques, equiparant-se les unions estables de parella constituïdes segons la normativa aplicable als cònjuges no separats legalment.

Els mitjans econòmics podran ser valorats individualment, si sacredita lexistència dinteressos familiars contraposats en el procediment en què es vol utilitzar el dret a justícia gratuïta.

Quant al límit d'ingressos econòmics per a l'any actual, aquest queda configurat segons el quadre següent:

 • LÍMITS PER AL RECONEIXEMENT DEL DRET D’AJG 2023
 

Membres unitat  familiar

CIRCUMSTÀNCIES EXCEPCIONALS ART. 5

UN

DOS

TRES

QUATRE O MÉS

IPREM de 12 pagues

x 2

x 2'5

x 3

x 5

MENSUAL

Si NÒMINA = 14

1.028,57 €

1.285,71 €

1.542,86 €

2.572,43 €

Si NÒMINA = 12

1.200,00 €

1.500,00 €

1.800,00 €

3.000,00€

Import anual

12 x2

12 x2,5

12x3

12x5

14.400,00 €

18.000,00 €

21.600,00 €

36.000,00 €

IPREM 2023: 7.200,0 €

Llei 31/2022, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2023

A més dels ingressos, per comprovar la insuficiència de recursos, cal tenir en compte l'existència de béns immobles que no constitueixin l'habitatge habitual de la persona sol·licitant i els rendiments de capital mobiliari.

Tenen també dret a justícia gratuïta, per a la defensa en judici, els treballadors i les treballadores i les persones beneficiàries de la Seguretat Social.

La llei reconeix el dret a justícia gratuïta, amb independència dels recursos econòmics, a les víctimes de violència de gènere, de terrorisme, de tràfic d'éssers humans, en els procediments relacionats amb la seva condició de víctimes, i als menors i persones discapacitades psíquiques víctimes d'abusos o maltractaments, i als seus causahavents, en cas de mort (sempre que no se la persona agressora), durant el temps en què estigui vigent el procediment o hi hagi sentència condemnatòria.

Finalment, la llei també preveu el reconeixement del dret, amb independència dels recursos econòmics, a aquells que, com a conseqüència d'un accident acreditin seqüeles permanents que els impedeixi la realització de la seva ocupació laboral o professió habitual i necessitin l'ajuda d'una tercera persona per a les activitats més essencials de la vida diària, quan l'objecte del litigi sigui la reclamació d'indemnització pels danys personals i morals patits.

Contacte

Comparteix

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

 • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
 • Habilitar la personalització de la pàgina web.
 • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×