menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Comissió de Normativa | Comissió Normativa | Novetats Jurídiques / Jurisprudència

Reial decret llei 15/2021, de 13 de juliol, pel qual es regula l'arrendament de col·leccions de béns mobles integrants del Patrimoni Històric Espanyol per determinades entitats de sector públic i s'adopten altres mesures urgents en l'àmbit cultural i esportiu

Publicat en el BOE del 14/7/2021

20/09/2021

Entrada en vigor: 15.07.2021

Les modificacions introduïdes per l'article 3 en el RDL 5/2015, de 30 d'abril, de mesures urgents en relació amb la comercialització dels drets d'explotació de continguts audiovisuals de les competicions de futbol professional, són aplicables als contractes de comercialització dels drets d'explotació de continguts audiovisuals a què es refereix l'article 1 de la mateixa que se celebrin a partir de l'entrada en vigor d'aquest Reial Decret llei.

S'introdueix una nova disposició addicional a la Llei 16/1985, de 25 de juny, per regular l'arrendament, per part de poders adjudicadors que no tinguin la consideració d'Administració Pública, de col·leccions de béns mobles integrants del Patrimoni Històric Espanyol d'interès excepcional , així apreciat per la Junta de Qualificació, Valoració i Exportació de Béns del Patrimoni Històric Espanyol.

Aquests contractes podran celebrar-se, amb algunes especialitats, a través del procediment negociat sense publicitat previst en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, corresponent a aquells supòsits en què l'execució només pot encomanar-se a un empresari determinat. Entre aquestes especialitats està la de substituir el plec de clàusules administratives particulars per les mateixes clàusules de el contracte, o l'acreditació de la solvència. Així mateix, s'habilita la possibilitat que, en cas que els béns pertanyen a diversos titulars, tots ells concorrin conjuntament a la licitació, sense necessitat de constituir una unió d'empresaris. Per garantir la continuïtat i estabilitat del contracte s'exclou l'aplicació del termini màxim de 5 anys de durada establert per als subministraments amb caràcter general. A més, a la vista de l'objecte del contracte, i de les seves característiques, s'exceptua també el règim ordinari de revisió de preus, així com les condicions de pagament i d'execució; i s'introdueix una comissió mixta, encarregada de la resolució de controvèrsies sobre els efectes i extinció de el contracte, procurant que les eventuals discrepàncies es solucionin sense anar a la via judicial.

D'altra banda, es reconeix a la Col·lecció Carmen Thyssen-Bornemisza la garantia de l'Estat a què es refereix la Disposició addicional novena de la Llei 16/1985, de 25 de juny. Aquest qualificat règim d'assegurament començarà en la data de formalització del contracte d'arrendament, i s'estendrà, amb caràcter general, durant tota la vigència del mateix. En la seva configuració, es pren com a referència l'Ordre CUD / 664/2021, de 22 de juny, per la qual s'atorga la garantia de l'Estat a 425 obres per a la seva exhibició en la col·lecció permanent del Museu Nacional Thyssen Bornemisza; el que suposa la pràctica totalitat de les obres integrants de la Col·lecció Carmen Thyssen-Bornemisza. A més, s'estableixen regles específiques per a aquelles no incloses en aquesta ordre, però sí en altres anteriors, o que no haguessin comptat amb anterioritat amb la cobertura de l'Estat. El valor econòmic de les obres cobertes per la garantia, així com les obres concretes, i l'abast, efectes, condicions i límits d'aquella s'actualitzaran anualment per Ordre de Ministre de Cultura i Esport.

En un altre ordre de coses, es modifica el RDL 5/2015, de 30 d'abril, aclarint les regles i procediments a aplicar per a la comercialització conjunta de drets audiovisuals per part de la RFEF, com a entitat organitzadora de competicions d'àmbit estatal i no professional . Així, s'estableix la cessió obligatòria per part dels participants en les competicions oficials de futbol d'àmbit estatal de les facultats de comercialització conjunta dels drets audiovisuals inclosos en l'àmbit d'aplicació d'aquest Reial decret llei. Pel que fa a les obligacions de les entitats participants en el Campionat Nacional de Lliga, es determinen destinataris i fins dels fons aportats com a contribució solidària a el desenvolupament de el futbol aficionat i de les infraestructures federatives, així com a la millora de la competitivitat de les categories no professionals. També estableix la forma de repartiment dels ingressos a obtenir de la comercialització dels drets audiovisuals de competicions d'àmbit estatal organitzades per la RFEF, aclarint que els ingressos procedents de la Supercopa es destinaran al foment del futbol aficionat i introduint els criteris per a la distribució dels recursos d'altres competicions, que s'assignaran entre els clubs o entitats participants en cadascuna d'elles segons els criteris que aprovin els mateixos, per majoria i per a tot el període objecte de comercialització, en el marc dels òrgans específics creats per la RFEF a l'efecte.

[LLEIS APROVADES CORTS GENERALS]

Contacte

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×