menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Biblioteca | Novetats Jurídiques / Jurisprudència | Premis, Beques i Subvencions

Subvencions, premis i beques de l'1 al 7 de maig de 2021

La Biblioteca de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) recopila cada setmana els premis, beques i subvencions que poden resultar d'interès per a les persones col·legiades. 

10/05/2021

FUNDACIÓN BANCARIA "LA CAIXA".- Convocatoria de Becas de "la Caixa"2021 La Fundación "la Caixa" en el marco de su convocatoria de becas 2021, ha abierto el siguiente programa: Becas de la Fundación "la Caixa" para cursar estudios de grado: 50 becas convocadas, para estudiantes excelentes, con escasos recursos económicos que deseen cursar estudios de grado en universidades públicas o centros de enseñanza superior públicos en el territorio español y que empiecen por primera vez en el curso 2021-2022. 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/07/pdfs/BOE-B-2021-22341.pdf 
Publicat al BOE de 07-05-2021 
Admisión de solicitudes hasta el 1 de junio de 2021.

CONSORCI DE L'HABITATGE DE BARCELONA .- ANUNCI sobre la convocatòria per a la concessió de les subvencions per a la inclusió d’habitatges al programa de la Borsa d’habitatges de lloguer de la ciutat de Barcelona de l’any 2021 (ref. BDNS 555739). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8404/1849966.pdf
Publicat al DOGC de 07-05-2021
El termini per la presentació de les sol·licituds s'inicia l'endemà de la publicació al DOGC i al BOPB i finalitza 3 de desembre de 2021 inclòs.

Orden CIN/438/2021, de 26 de abril, por la que se convocan los Premios Nacionales de Innovación y de Diseño 2021. Modalidades: a) Premio Nacional de Innovación  modalidad «Trayectoria Innovadora» b) Premio Nacional de Innovación  modalidad «Gran Empresa» c) Premio Nacional de Innovación modalidad «Pequeña y Mediana Empresa» d) Premio Nacional de Diseño modalidad «Profesionales» e) Premio Nacional de Diseño modalidad «Empresas» f) Premio Nacional de Diseño modalidad «Jóvenes Diseñadores» 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/06/pdfs/BOE-A-2021-7538.pdf 
Publicat al BOE de 06-05-2021 
El plazo de presentación de las candidaturas comenzará a las 00:00 horas (hora peninsular) del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» y finalizará a las 15:00 horas del día 8 de julio de 2021 (hora peninsular)

Extracto de la Orden de 28 de abril de 2021, por la que se convocan las becas de formación práctica en materia de recursos pesqueros y de economía financera 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/06/pdfs/BOE-B-2021-22102.pdf 
Publicat al BOE de 06-05-2021 
El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a partir del día siguiente a la publicación del presente extracto en el Boletín Oficial del Estado.

Extracto de la Resolución de 28 de abril de 2021, de la Dirección General del Instituto de la Juventud, por la que se convocan los Premios Injuve de Periodismo y Comunicación en el año 2021
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/06/pdfs/BOE-B-2021-22105.pdf
Publicat al BOE de 06-05-2021
Plazo de presentación de solicitudes: Veinte días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto en el BOE.

Extracto de la Resolución de 30 de abril de 2021, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se convoca la concesión de subvenciones en el área de atención a mayores, durante el año 2021
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/06/pdfs/BOE-B-2021-22106.pdf 
Publicat al BOE de 06-05-2021
Plazo de presentación de solicitudes: Treinta días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto en el BOE.

Extracto de la Resolución de 27 de abril de 2021, de la Dirección General de Programas de Protección Internacional y Atención Humanitaria, por la que se convocan subvenciones para proyectos de retorno voluntario de personas nacionales de terceros países. 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/06/pdfs/BOE-B-2021-22107.pdf 
Publicat al BOE de 06-05-2021
Las solicitudes para participar en la presente convocatoria deberán presentarse en el plazo de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto en el Boletín Oficial del Estado.

RESOLUCIÓ EDU/1283/2021, de 29 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió dels Premis Extraordinaris de Batxillerat corresponents al curs 2020-2021. 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8403/1849788.pdf 
Publicat al DOGC de 06-05-2021

2.1 La sol·licitud d'inscripció l'ha de fer l'alumne o alumna telemàticament dins del termini del 31 de maig al 6 de juny de 2021, a través de l'enllaç que es trobarà disponible al web del Departament d'Educació (Departament > Premis) i al Portal de centres.

2.2 Els centres han de validar telemàticament les sol·licituds realitzades pels alumnes dins del termini del 7 al 9 de juny, a través de l'enllaç que es trobarà disponible al web del Departament d'Educació (Departament > Premis) i al Portal de centres

RESOLUCIÓ CLT/1294/2021, de 29 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de beques, en règim de concurrència competitiva, per fer pràctiques relacionades amb la documentació dels béns mobles de l'Inventari del Patrimoni Cultural Català i amb el suport a la coordinació de les xarxes de museus per a l'any 2021 (ref. BDNS 561096). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8403/1849848.pdf 
Publicat al DOGC de 06-05-2021
El període per presentar les sol·licituds és del 7 al 25 de maig del 2021.

RESOLUCIÓ CLT/1295/2021, de 29 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de beques, en règim de concurrència competitiva, per fer pràctiques en matèria d'arxius i gestió documental per a l'any 2021 (ref. BDNS 561080). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8403/1849774.pdf
Publicat al DOGC de 06-05-2021
El període per presentar les sol·licituds és del 7 al 25 de maig de 2021.

RESOLUCIÓ CLT/1296/2021, de 29 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per compensar les pèrdues dels dramaturgs per la reducció forçada dels aforaments en espais escènics amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, per a l'any 2021 (ref. BDNS 561082). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8403/1849786.pdf
Publicat al DOGC de 06-05-2021
El període per presentar les sol·licituds és del 7 de maig al 29 d'octubre del 2021.

RESOLUCIÓ TSF/1316/2021, de 27 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria dels Premis de Civisme per a l'any 2021 (ref. BDNS 561560). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8403/1849822.pdf 
Publicat al DOGC de 06-05-2021
El termini de presentació dels formularis de sol·licitud i de la documentació que l'ha d'acompanyar comença a les 9 hores de l'endemà hàbil de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i acaba a les 14 hores del 15 de juliol de 2021.

RESOLUCIÓ EMC/1320/2021, de 20 d'abril, per la qual es fa pública la convocatòria de la línia de subvencions per a ajuntaments i associacions empresarials de caràcter territorial per a l'impuls de la creació de les àrees de promoció econòmica urbana (APEU) als polígons d'activitat econòmica (PAE) (ref. BDNS 561586). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8403/1849806.pdf
Publicat al DOGC de 06-05-2021
El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà a partir de l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya d'aquesta Resolució i romandrà obert fins al 15 d'octubre de 2021 o fins exhaurir el pressupost per a aquests conceptes.

RESOLUCIÓ ARP/1318/2021, de 29 d'abril, per la qual es convoquen els ajuts al sector apícola per pol·linització per a l'any 2021 (ref. BDNS 561488). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8403/1849612.pdf
Publicat al DOGC de 06-05-2021
El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils, que computa des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

RESOLUCIÓ ARP/1319/2021, de 3 de maig, per la qual es convoquen els ajuts del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 destinats a les inversions relatives a la transformació i comercialització d'aliments (operació 04.02.01) i les relatives a la mitigació del canvi climàtic en la transformació d'aliments (operació 04.02.02) corresponents a 2021 (ref. BDNS 561562). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8403/1849682.pdf
Publicat al DOGC de 06-05-2021
El termini de presentació de sol·licituds serà de dos mesos que computen des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el DOGC.

RESOLUCIÓ ARP/1317/2021, de 30 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible per a l'any 2021 per a la creació d'agrupacions i d'organitzacions de productors forestals (operació de PDR 09.00.01) (ref. BDNS 561487). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8403/1849672.pdf
Publicat al DOGC de 06-05-2021
Presentació de sol·licituds: des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) fins al 5 d'octubre de 2021.

RESOLUCIÓ CLT/1269/2021, de 28 d'abril, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'organització d'esdeveniments de contingut cultural digital a Catalunya (ref. BDNS 560529). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8402/1849480.pdf 
Publicat al DOGC de 05-05-2021
El període per presentar sol·licituds és del 6 al 27 de maig del 2021, tots dos inclosos.

RESOLUCIÓ ARP/1293/2021, de 29 d'abril, per la qual es convoquen els ajuts al foment de les races autòctones per a l'any 2021 (ref. BDNS 561088). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8402/1849560.pdf 
Publicat al DOGC de 05-05-2021
El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies que computa des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Extracto de la Resolución de 23 de abril de 2021, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se convocan ayudas para la realización de actividades por parte de confederaciones, federaciones y asociaciones de alumnos para 2021 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/04/pdfs/BOE-B-2021-21797.pdf
Publicat al BOE de 04-05-2021
La presentación de solicitudes se efectuará en el plazo de veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación del presente Extracto en el Boletín Oficial del Estado.

Extracto de la Orden de 28 de abril de 2021 por la que se convocan Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales, XII edición, correspondientes al año 2021. 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/04/pdfs/BOE-B-2021-21798.pdf
Publicat al BOE de 04-05-2021
Plazo de presentación de solicitudes: 1 mes a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto en el BOE.

Extracto de la Resolución, de 27 de abril, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan ayudas a mujeres deportistas en el año 2021 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/04/pdfs/BOE-B-2021-21800.pdf
Publicat al BOE de 04-05-2021
La solicitud deberá presentarse en el plazo de 15 días contados a partir del siguiente a la publicación en el B.O.E. del extracto de la Resolución de convocatoria.

Extracto de la resolución de 23 de abril de 2021 del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música por la que se convoca procedimiento de concurrencia competitiva para la concesión del Premio de Teatro para Autores Noveles "Calderón de la Barca" correspondiente al año 2021 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/04/pdfs/BOE-B-2021-21801.pdf
Publicat al BOE de 04-05-20211
El plazo para la presentación de solicitudes será de 20 días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto en el Boletín Oficial del Estado.

Extracto de la resolución de 26 de abril de 2021 del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música por la que se convocan ayudas al sector del teatro y del circo correspondientes al año 2021 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/04/pdfs/BOE-B-2021-21802.pdf
Publicat al BOE de 04-05-2021
El plazo para la presentación de las solicitudes será de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto en el Boletín Oficial del Estado.

RESOLUCIÓ TSF/1285/2021, de 26 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021 per a la concessió de subvencions destinades a les entitats sense ànim de lucre per a la realització del Programa de mesures actives d'inserció per a persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania i s'adopten mesures de flexibilització de les bases reguladores a fi d'afavorir el compliment de la finalitat de la concessió de les subvencions per part dels beneficiaris en relació amb les condicions que estableixen les bases reguladores de l'Ordre TSF/128/2017, de 19 de juny, i donar viabilitat màxima a les actuacions afectades pel context generat per la COVID-19 (ref. BDNS 560298). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8401/1849367.pdf
Publicat al DOGC de 04-05-2021
El termini de presentació del formulari de sol·licitud, amb la documentació annexa inclosa, comença a les 9.00 hores del primer dia hàbil següent al de la publicació d'aquesta Resolució en el DOGC i finalitza a les 15.00 hores del desè dia hàbil a comptar des de l'inici del termini.

RESOLUCIÓ ARP/1274/2021, de 29 d'abril, per la qual es convoquen els ajuts per a inversions relacionades amb la transformació i la comercialització de productes agrícoles corresponents a l'anualitat 2021 en el marc dels ajuts per al foment de la millora de la competitivitat de les cooperatives i altres entitats associatives agràries (ref. BDNS 560553). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8401/1849259.pdf
Publicat al DOGC de 04-05-2021
El termini de presentació de sol·licituds és de quinze dies, que computa des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Extracto de la Resolución de 20 de abril, de la Jefatura de Estado Mayor del Ejército del Aire, por la que se convocan los Premios Ejército del Aire 2021. 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/01/pdfs/BOE-B-2021-21389.pdf
Publicat al BOE de 03-05-2021
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente extracto (modelo disponible en la web de los Premios Ejército del Aire https:// ejercitodelaire.defensa.gob.es/EA/premiosea/), y el de las obras y trabajos en cada una de las disciplinas será entre los días 01 y 16 de junio de 2021, ambos inclusive, en lugar y horarios especificados en la convocatoria.

Extracto de la resolución de 26 de abril de 2021 del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música por la que se convocan las ayudas a la danza a la lírica y la música correspondientes a 2021 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/01/pdfs/BOE-B-2021-21491.pdf
Publicat al BOE de 03-05-2021
El plazo para la presentación de las solicitudes será de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Extracto de la Resolución de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes (CSD) por la que se convocan subvenciones en el año 2021 de ayudas para la protección social de los deportistas de alto nivel y el apoyo a los deportistas españoles que participen en competiciones internacionales. 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/01/pdfs/BOE-B-2021-21492.pdf
Publicat al BOE de 03-05-2021
El plazo de presentación de solicitudes a las Federaciones será de 15 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. La Federación dispondrá de 5 días hábiles desde la finalización del plazo anterior para formular el traslado telemáticamente al CSD.

RESOLUCIÓ CLT/1205/2021, de 22 d'abril, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la promoció digital de projectes discogràfics en llengua catalana o occitana (ref. BDNS 559303). 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8400/1849139.pdf
Publicat al DOGC de 03-05-2021
El període per presentar sol·licituds és del 4 al 20 de maig del 2021, tots dos inclosos

 

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×