menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Biblioteca | Novetats Jurídiques / Jurisprudència | Premis, Beques i Subvencions

Subvencions, premis i beques del 27 de novembre al 4 de desembre de 2020

La Biblioteca de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) recopila cada setmana els premis, beques i subvencions que poden resultar d'interès per a les persones col·legiades. 

04/12/2020

Extracto de la Resolución de 30 de noviembre de 2020 de la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación, por la que se aprueba la convocatoria 2020 de las ayudas Torres Quevedo.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/04/pdfs/BOE-B-2020-45464.pdf

Publicat al BOE de 04-12-2020

El plazo de presentación de las solicitudes de participación será del 26 de enero al 16 de febrero de 2021 a las 14:00 horas (hora peninsular española).

Extracto de la Resolución de 30 de noviembre de 2020, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación, por la que se aprueba la convocatoria 2020 de las ayudas para la formación de doctores en empresas «Doctorados Industriales».

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/04/pdfs/BOE-B-2020-45465.pdf

Publicat al BOE de 04-12-2020

El plazo de presentación de las solicitudes de participación será del 28 deenero al 18 de febrero de 2021 a las 14:00 horas (hora peninsular española).

Extracto de la Resolución de 30 de noviembre de 2020 de la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación por la que se aprueba el procedimiento de concesión directa de ayudas, del año 2020, a proyectos de investigación de «Programación Conjunta Internacional»

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/04/pdfs/BOE-B-2020-45466.pdf

Publicat al BOE de 04-12-2020

El plazo de presentación de las propuestas será del 12 de enero al 27 de enero de 2021 a las 14:00 horas (hora peninsular española).

RESOLUCIÓ TSF/3168/2020, de 2 de desembre, per la qual s'aprova la convocatòria d'un ajut econòmic extraordinari d'emergència i puntual en forma de pagament únic a entitats del tercer sector social per fer front als efectes directes o indirectes de la COVID-19 (ref. BDNS 537259).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8287/1825574.pdf

Publicat al DOGC de 04-12-2020

Les sol·licituds es poden presentar a partir de les 9.00 hores del primer dia hàbil següent a la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El termini estarà obert fins a exhaurir la dotació pressupostària destinada a l'ajut i, com a màxim, fins a les 15.00 hores del setè dia natural a comptar de l'inici del termini. En cas que es produeixi l'exhauriment de la dotació pressupostària, aquesta s'ampliarà d'acord amb l'article 6.4 del Decret llei 42/2020, de 10 de novembre.

CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA

I Premios Derechos de Igualdad Abogacía

Con el propósito de reconocer públicamente la labor de quienes, relacionados con el ejercicio de la Abogacía,  trabajan para erradicar la discriminación por razón de sexo o género y para avanzar hacia la igualdad plena, real y efectiva, entre mujeres y hombres, el Consejo General de la Abogacía Española ha convocado la primera edición de los `Premios Derechos de Igualdad Abogacía

https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/el-consejo-general-convoca-los-i-premios-igualdad-abogacia/

Publicat al lloc web del Consejo General de la Abogacía

El plazo de presentación de candidaturas de esta primera edición abarca desde el 1 de diciembre de 2020 hasta el 15 de enero de 2021.

RESOLUCIÓ TSF/3125/2020, de 25 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2020, per a la concessió de subvencions destinades a donar continuïtat al Programa referent d'ocupació juvenil (SOC – REFERENTS) (ref. BDNS 536428).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8286/1825307.pdf

Publicat al DOGC de 03-12-2020

El termini de presentació de les sol·licituds és de 10 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

RESOLUCIÓ EMC/3126/2020, de 30 de novembre, per la qual es fa pública la convocatòria de l'any 2020 per a la concessió de subvencions al Programa d'ajuts per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (PREE) (ref. BDNS 536557).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8286/1825283.pdf

Publicat al DOGC de 03-12-2020

El termini de presentació de les sol·licituds per a totes les actuacions indicades a l'article 6 d'aquesta convocatòria comença l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC, a les 9.00 hores, i finalitza quan s'esgoti el pressupost disponible per a cada opció, o com a màxim el 31 de juliol de 2021, segons l'article 4 del Reial decret 737/2020, de 4 d'agost.

Extracto de la Resolución de 26 de noviembre de 2020 de ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P. por la que se convoca para 2021 la concesión de subvenciones del "Programa de INVERSIONES de empresas extranjeras en actividades de I+D"

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/02/pdfs/BOE-B-2020-45171.pdf

Publicat al BOE de 02-12-2020

El plazo para la presentación de solicitudes se iniciará el día siguiente a la fecha de publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del extracto de esta convocatoria y se cerrará a los 30 días naturales (a las 23:59, hora local) a contar también desde el día siguiente a la publicación del extracto en el  mencionado Boletín.

FUNDACIÓN FONDO PARA LA PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA

Premio Fondena 2.021

La Fundación Fondo para la Protección de la Naturaleza, convoca la decimotercera edición del Premio Fondena, que será concedido a aquella persona,entidad, asociación, institución o grupo de trabajo cuya labor creadora o de investigación hubiera representado una contribución importante para laconservación de la fauna y/o flora del Reino de España.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/02/pdfs/BOE-B-2020-45185.pdf

Publicat al BOE de 02-12-2020

Las propuestas de candidatos podran ser enviadas, desde el 1º de noviembre de 2.020 hasta las 12 horas del día 30 de marzo de 2021, por correo electrónico a candidaturaspremio@fondena.com,aportando la documentación y utilizando los modelos exigidos en el reglamento del premio disponible en www.fondena.com

RESOLUCIÓ EDU/3094/2020, de 27 de novembre, per la qual s'aprova la convocatòria extraordinària per a la concessió d'ajuts destinats a pal·liar els perjudicis a les entitats privades del sector del lleure educatiu i de les activitats extraescolars a causa del SARS-CoV-2 (ref. BDNS 536168).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8284/1824512.pdf

Publicat al DOGC d’01-12-2020

Les entitats interessades poden presentar les sol·licituds que estableix aquesta Resolució des de les 9:00 hores del 3 de desembre de 2020 fins a les 20:00 hores de l'11 de desembre de 2020.

RESOLUCIÓ JUS/3111/2020, de 30 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió d'una subvenció per a la creació i el funcionament d'una càtedra sobre llibertat religiosa i de consciència (ref. BDNS 536458).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8284/1824662.pdf

Publicat al DOGC d’01-12-2020

El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

RESOLUCIÓ TSF/3110/2020, de 30 de novembre, per la qual s'aprova la convocatòria de l'ajut econòmic extraordinari per a les entitats, les empreses i les persones treballadores autònomes titulars o gestores d'instal·lacions juvenils (ref. BDNS 536394).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8284/1824618.pdf

Publicat al DOGC d’01-12-2020

Les sol·licituds es poden presentar a partir de les 9.00 hores del primer dia hàbil següent a la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El termini estarà obert fins a les 15.00 hores del sisè dia hàbil a comptar de l'inici del termini.

Extracto de la Resolución de 24 de noviembre de 2020, de la Dirección General de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, F.S.P. (FECYT), por la que se publica la Convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para el fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/30/pdfs/BOE-B-2020-44715.pdf

Publicat al BOE DE 30-11-2020

El plazo para elevar a definitiva una solicitud en el sistema telemático de participación finalizará el 26 de enero de 2021 a las 13:00 horas (hora peninsular española). Solo se entenderá debidamente presentada aquella solicitud que, tres ser elevada a definitiva, haya sido firmada electrónicamente por parte de el/los representante/s legal/es de la/s entidad/es solicitante/s antes de las 13:00 horas (hora peninsular española) del 27 de enero de 2021.

RESOLUCIÓ EMC/3030/2020, de 23 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2020 de la línia de subvencions per a la realització de processos de reflexió estratègica i desenvolupament de plans de transformació tecnològica i negoci per a la cadena de valor de la indústria de l'automoció de les bases reguladores de la línia de subvencions per a empreses de la cadena de valor de la indústria de l'automoció (ref. BDNS 535364).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8283/1824413.pdf

Publicat al DOGC de 30-11-2020

El termini de presentació de sol·licituds anirà des de les 09:00 hores de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC fins a les 14:00 hores del dia 18 de febrer de 2021 o fins l'exhauriment de la dotació pressupostària dels ajuts.

RESOLUCIÓ EMC/3031/2020, de 23 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2020 de la línia de subvencions per a la realització d'inversions empresarials d'alt impacte per a la cadena de valor de la indústria de l'automoció de les bases reguladores de la línia de subvencions per a empreses de la cadena de valor de la indústria de l'automoció (ref. BDNS 535365).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8283/1824311.pdf

Publicat al DOGC de 30-11-2020

El termini de presentació de sol·licituds anirà des de les 09:00 hores de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC fins a les 14:00 hores del dia 25 de febrer de 2021.

RESOLUCIÓ EMC/3033/2020, de 23 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2020 per a la concessió de subvencions als agents de suport a la internacionalització acreditats per ACCIÓ (ref. BDNS 535159).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8283/1824327.pdf

Publicat al DOGC de 30-11-2020

El termini de presentació de sol·licituds anirà des de les 09:00 hores de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC fins a les 14:00 hores del dia 15 de desembre de 2020.

Extracto de la Orden de 23 de noviembre de 2020 por la que se convoca, para el año 2021 mediante tramitación anticipada, la concesión de las subvenciones dispuestas en el Real Decreto 1055/2014, de 12 de diciembre, por el que se crea un mecanismo de compensación de costes de emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, correspondientes al año 2020

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/28/pdfs/BOE-B-2020-44426.pdf

Publicat al BOE de 28-11-2020

Plazo de presentación de solicitudes. Desde el 17 de mayo hasta el 15 de junio de 2021.

Extracto de la Resolución de 23 de noviembre de 2020 de la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación, por la que se aprueba la convocatoria 2020 de las ayudas Ramón y Cajal.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/28/pdfs/BOE-B-2020-44427.pdf

Publicat al BOE de 28-11-2020

El plazo de presentación de las solicitudes de participación, tanto para las entidades como para las personas candidatas, será del 10 de diciembre de 2020 al 21 de enero de 2021 a las 14:00 horas (hora peninsular española).

Extracto de la Resolución de 23 de noviembre de 2020 de la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación, por la que se aprueba la convocatoria 2020 de las ayudas para personal técnico de apoyo.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/28/pdfs/BOE-B-2020-44428.pdf

Publicat al BOE de 28-11-2020

El plazo de presentación de las solicitudes de participación será del 21 de enero al 11 de febrero de 2021 a las 14:00 horas (hora peninsular española).

Sin perjuicio de lo anterior, el plazo para la cumplimentación y firma por las personas participantes del formulario electrónico de solicitud será del 21 de eneroal 4 de febrero de 2021 a las 14:00 horas (hora peninsular española).

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×