menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Biblioteca | Novetats Jurídiques / Jurisprudència | Premis, Beques i Subvencions

Subvencions, premis i beques del 6 al 12 de febrer de 2021

La Biblioteca de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) recopila cada setmana els premis, beques i subvencions que poden resultar d'interès per a les persones col·legiades. 

12/02/2021

RESOLUCIÓ CLT/239/2021, de 2 de febrer, de convocatòria per a la concessió d'ajuts a projectes culturals, en règim de concurrència no competitiva, en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions (ref. BDNS 547517).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8340/1835858.pdf

Publicat al DOGC de 12-02-2021

El període per presentar sol·licituds és del 16 de febrer al 7 d'octubre del 2021, tots dos inclosos.

RESOLUCIÓ CLT/277/2021, de 4 de febrer, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a les empreses editorials de música (ref. BDNS 547967).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8340/1835738.pdf

Publicat al DOGC de 12-02-2021

El període per presentar sol·licituds és del 16 de febrer al 9 de març del 2021, ambdós inclosos.

RESOLUCIÓ TSF/348/2021, de 10 de febrer, per la qual s'aprova la convocatòria dels ajuts extraordinaris en l'àmbit de l'educació en el lleure i les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la COVID-19 (ref. BDNS 548618).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8340/1835690.pdf

Publicat al DOGC de 12-02-2021

Les sol·licituds es poden presentar a partir de les 9.00 hores del dia 16 de febrer de 2021. El termini estarà obert fins a les 15.00 hores del dia 1 de març de 2021.

RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2021, per la qual s'obre la 1a convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a l'elaboració de materials de promoció internacional d'obres de literatura catalana i aranesa (ref. BDNS 548118).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8340/1835658.pdf

Publicat al DOGC de 12-02-2021

Establir que el termini de presentació de sol·licituds, d'acord amb la base vuitena, sigui des del dia 18 de febrer fins al 13 de maig de 2021, ambdós inclosos.

RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2021, per la qual s'obre la 1a convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la traducció d'obres literàries i de pensament originals en llengua catalana i occitana (en la seva varietat aranesa) (ref. BDNS 548117).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8340/1835714.pdf

Publicat al DOGC de 12-02-2021

Establir que el termini de presentació de sol·licituds, d'acord amb la base vuitena, sigui del 18 de febrer al dia 29 d'abril de 2021, ambdós inclosos.

RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2021, per la qual s'obre la 1a convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva a la mobilitat per portar a terme activitats fora de Catalunya en l'àmbit de les arts visuals, el disseny i l'arquitectura (ref. BDNS 548120).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8340/1835836.pdf

Publicat al DOGC de 12-02-2021

Establir que el termini de presentació de sol·licituds, d'acord amb la base vuitena, sigui del 22 de febrer al 22 de març de 2021, ambdós inclosos.

RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2021, per la qual s'obre la 1a convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la publicació a l'estranger d'obres il·lustrades (ref. BDNS 548116).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8340/1835838.pdf

Publicat al DOGC de 12-02-2021

Establir que el termini de presentació de sol·licituds, d'acord amb la base vuitena, sigui del 18 de febrer al 29 d'abril de 2021, ambdós inclosos.

RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2021, per la qual s'obre la 1a convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la traducció d'obres i portafolis/dossiers d'artistes visuals, arquitectes i dissenyadors i de textos de crítics per a la seva difusió digital (ref. BDNS 548119).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8340/1835866.pdf

Publicat al DOGC de 12-02-2021

Establir que el termini de presentació de sol·licituds, d'acord amb la base vuitena, sigui del 22 de febrer al 22 de març de 2021, ambdós inclosos.

RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2021, per la qual s'obre la 1a convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la realització d'activitats de promoció exterior de la literatura catalana i aranesa (ref. BDNS 548101).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8340/1835904.pdf

Publicat al DOGC de 12-02-2021

Establir que el termini de presentació de sol·licituds, d'acord amb la base vuitena, sigui del 18 de febrer al 13 de maig de 2021, ambdós inclosos.

DIARIO ABC, S.L.- La empresa editora de ABC, Diario ABC, S.L. ("ABC"), convoca sus tres Premios de Periodismo ("Premios"), para reconocer la trayectoria profesional y los mejores trabajos periodísticos publicados por empresas editoras en sus medios, en el año 2020, en las categorías habituales de periodismo, periodismo gráfico o dibujo, según se establece a continuación:

- Instituido en 1920, el PREMIO MARIANO DE CAVIA reconoce un ARTÍCULOO CRÓNICA con firma o seudónimo habitual PUBLICADO EN 2020 EN PAPEL Y/O EN SOPORTE DIGITAL.

- Instituido en 1929, el PREMIO LUCA DE TENA reconoce una TRAYECTORIA PERIODÍSTICA SOBRESALIENTE en la defensa de los valores que inspiran los principios fundacionales de ABC: rigor ético, exigencia literaria e independencia informativa.

- Instituido en 1966, el PREMIO MINGOTE reconoce alternativamente chiste, caricatura o dibujo y fotografía. En esta edición, por haber sido premiada una fotografía en la anterior, se convoca exclusivamente para reconocer a un CHISTE,CARICATURA O DIBUJO PUBLICADO EN 2020 EN PAPEL Y/O EN SOPORTEDIGITAL.

https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/11/pdfs/BOE-B-2021-6312.pdf

Publicat al BOE d’11-02-2021

RESOLUCIÓ TES/290/2021, de 26 de gener, de convocatòria de subvencions per a l'execució de projectes en l'àmbit de residus que comportin una millora en processos de prevenció, de preparació per a la reutilització, de reciclatge o d'incorporació de materials reciclats i projectes de recerca i desenvolupament experimental aplicats en plantes de tractament de residus de tercers (ref. BDNS 548023).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8339/1835465.pdf

Publicat al DOGC d’11-02-2021

El termini per presentar sol·licituds en aquesta convocatòria és d'un mes des de la publicació d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Extracto de la Orden por la que se convoca la concesión de ayudas destinadas a asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea la representación y defensa de los intereses de las víctimas del terrorismo.

https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/10/pdfs/BOE-B-2021-6108.pdf

Publicat al BOE de 10-02-2021

Plazo de presentación de las solicitudes. Un mes desde la publicación de este extracto en el BOE.

RESOLUCIÓ SLT/253/2021, de 28 de gener, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021, per a la concessió de subvencions per al finançament a entitats privades sense afany de lucre que desenvolupin actuacions en l'àmbit de la salut per al foment de la salut i el suport als pacients i a les famílies (ref. BDNS 547757).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8337/1835048.pdf

Publicat al DOGC de 09-02-2021

El termini de presentació de sol·licituds és de quinze dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

RESOLUCIÓ EMC/254/2021, d'1 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria d'ajuts per a la incorporació de personal investigador postdoctoral al sistema català de ciència i tecnologia dins del programa Beatriu de Pinós (BP) (ref. BDNS 547433).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8337/1835134.pdf

Publicat al DOGC de 09-02-2021

El termini de presentació de sol·licituds provisionals per a les persones investigadores responsables s'inicia el 10 de febrer de 2021 i finalitza al dia 11 de març de 2021 a les 14:00:00h hora local de Barcelona.

RESOLUCIÓ TSF/279/2021, de 5 de febrer, per la qual s'aprova la convocatòria de l'ajut extraordinari d'emergència de caràcter econòmic en el sector de les instal·lacions juvenils afectades pel confinament perimetral de les comarques de la Cerdanya i del Ripollès arran de la COVID-19 (ref. BDNS 548044).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8337/1835024.pdf

Publicat al DOGC de 09-02-2021

10.1 Les sol·licituds es poden presentar a partir de les 9.00 hores del primer dia hàbil següent a la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El termini estarà obert fins a les 15.00 hores del cinquè dia hàbil a comptar de l'inici del termini.

RESOLUCIÓ ARP/261/2021, de 3 de febrer, per la qual es convoca la VIII edició del premi Ruralapps, corresponent a l'any 2021 (ref. BDNS 547655).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8337/1835118.pdf

Publicat al DOGC de 09-02-2021

El termini de presentació de les sol·licituds s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza el 15 d'abril de 2021, inclòs.

RESOLUCIÓ ARP/262/2021, de 4 de febrer, per la qual es convoca la XX edició del Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària corresponent a l'any 2021 (ref. BDNS 547762).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8337/1835082.pdf

Publicat al DOGC de 09-02-2021

El termini de presentació de les sol·licituds s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza el 15 d'abril de 2021, inclòs.

ORDRE TSF/32/2021, de 5 de febrer, per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l'activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d'una microempresa.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8336/1834944.pdf

Publicat al DOGC de 08-02-2021

El formulari d'inscripció prèvia es pot presentar des de les 9.00 hores del dia 19 de febrer de 2021 fins al dia 26 de febrer de 2021 a les 15.00 hores.

ORDRE TSF/33/2021, de 5 de febrer, per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia de l'ajut extraordinari dirigit a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8336/1834912.pdf

Publicat al DOGC de 08-02-2021

El formulari d'inscripció prèvia es pot presentar des de les 9.00 hores del dia 15 de febrer de 2021 i fins a les 15.00 hores del dia 25 de febrer de 2021.

RESOLUCIÓ per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió dels Premis Nacionals d'Artesania de la Generalitat de Catalunya (ref. BDNS 547100).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8336/1834886.pdf

Publicat al DOGC de 08-02-2021

El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació corresponent, s'inicia a l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza el dia 31 de març de 2021.

FUNDACIÓN SGAE.- XVIII Premio SGAE de la Música Iberoamericana «Tomás Luis de Victoria»

La Fundación SGAE convoca la décimo octava edición del Premio SGAE de la Música Iberoamericana «Tomás Luis de Victoria» con el propósito de otorgar el más alto reconocimiento público a un compositor iberoamericano vivo de la música clásica en todas sus manifestaciones con una destacada trayectoria nacional e internacional.

https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/08/pdfs/BOE-B-2021-5714.pdf

Publicat al BOE de 08-02-2021

Las instituciones culturales de todo el mundo y en especial de España, Portugal y América Latina, interesadas en proponer candidaturas sobre los compositores antes referidos, podrán solicitar información sobre las bases y enviar sus propuestas hasta el día 5 de octubre de 2021 al domicilio del Premio, calle Bárbara de Braganza, 7, 28004, Madrid. Más información eninformacion@fundacionsgae.org y www.fundacionsgae.org

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×