open menu menú
Advocacia Barcelona
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Biblioteca | Novetats Jurídiques / Jurisprudència | Premis, Beques i Subvencions

Subvencions, premis i beques del 8 al 14 de juny del 2024

La Biblioteca de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) recopila cada setmana els premis, beques i subvencions que poden resultar d'interès per a les persones col·legiades. 

14/06/2024

Extracto de la Resolución del Instituto de Estudios Fiscales, por la que se convocan becas para la preparación de pruebas selectivas de ingreso en cuerpos adscritos al Ministerio de Hacienda, con funciones de administración y gestión de la Hacienda Pública.

https://www.boe.es/boe/dias/2024/06/14/pdfs/BOE-B-2024-21957.pdf

Publicat al BOE de 14-06-2024

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación del extracto de esta resolución en el Boletín Oficial de Estado.

 

Extracto de la Resolución de 7 de junio de 2024 de la Dirección General del Instituto de la Juventud por la que se convoca las ayudas del Certamen Nacional de Jóvenes Emprendedores.

https://www.boe.es/boe/dias/2024/06/14/pdfs/BOE-B-2024-21986.pdf

Publicat al BOE de 14-06-2024

Plazo de presentación de solicitudes: Veinte días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto en el BOE.

 

RESOLUCIÓ ACC/2130/2024, de 7 de juny, per la qual es convoquen els ajuts a les comunitats de regants que hagin subscrit convenis durant els anys 2023 i 2024 amb la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, SA (SEIASA), per executar obres declarades d'interès general per a la millora de l'eficiència i sostenibilitat en els regadius a fi de contribuir a pagar part dels costos que han d'assumir aquestes comunitats de regants en virtut dels convenis esmentats (ref. BDNS 766722).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9184/2033293.pdf

Publicat al DOGC de 14-06-2024

El termini de presentació de sol·licituds és de dos mesos, que computen des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

 

Extracto de la Resolución de 10 de junio de 2024, de la Dirección General de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la que se convoca las ayudas destinadas a la contratación de Servicios de Asesoramiento para la Transformación Digital de las pequeñas y medianas empresas del segmento A, B y C en el marco de la Agenda España Digital 2026, el Plan de Digitalización de PYMEs 2021-2025 y el PRTR -Financiado por la Unión Europea- Next Generation EU (Programa Agentes del Cambio-Kit Consulting)

https://www.boe.es/boe/dias/2024/06/13/pdfs/BOE-B-2024-21892.pdf

Publicat al BOE de 13-06-2024

El plazo de presentación de solicitudes será desde el 18 de junio de 2024 a las 11:00 horas hasta el 31 de diciembre de 2024 a las 11:00 horas, de conformidad con el artículo 23.2.g) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en relación con el artículo 26.1 de las Bases Reguladoras. Este plazo concluirá antes si se agotase el crédito presupuestario establecido en el apartado tercero de la Convocatoria.

 

FUNDACION ADECCO. Fundación Adecco lanza su VII Convocatoria de Becas de FP, Grado y Máster, así como la III Convocatoria de Ayudas Complementarias a estudiantes de PF, Grado y Master.

https://www.boe.es/boe/dias/2024/06/13/pdfs/BOE-B-2024-21927.pdf

Publicat al BOE de 13-06-2024

Las solicitudes deberán ser registradas a través de la web de Fundación Adecco a partir del 14 de junio 2024 hasta el 30 de septiembre de 2024 a las 18h.

 

AGÈNCIA DE GESTIÓ D'AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA

RESOLUCIÓ REU/2108/2024, de 7 de juny, per la qual s'obre la convocatòria d'ajuts al pràcticum Odisseu per al curs 2023-2024 (ref. BDNS 766718).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9183/2032998.pdf

Publicat al DOGC de 13-06-2024

El termini de presentació de sol·licituds és des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC fins al dia 25 de juny a les 14:00:00 hores (hora local de Barcelona).

 

RESOLUCIÓ ACC/2109/2024, de 7 de juny, per la qual es convoquen els ajuts corresponents als anys 2025, 2026 i 2027 destinats a les comunitats de regants per a la millora i modernització de les xarxes de regadius (ref. BDNS 767010).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9183/2033090.pdf

Publicat al DOGC de 13-06-2024

El termini de presentació de sol·licituds serà de quatre mesos, que computen des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL

RESOLUCIÓ CLT/2084/2024, de 6 de juny, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de beques, en règim de concurrència competitiva, per fer pràctiques al Departament de Cultura o a les seves entitats adscrites per al període 2024-2025 (ref. BDNS 766576).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9183/2033080.pdf

Publicat al DOGC de 13-06-2024

El període per presentar les sol·licituds és del 14 al 26 de juny de 2024. El dia 26 de juny de 2024 es poden presentar les sol·licituds fins a les 14:00:00 hores.

 

OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL

RESOLUCIÓ CLT/2085/2024, de 6 de juny, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'elaboració de plans directors, d'ús i manteniment o especials de protecció de béns culturals d'interès nacional i per a l'elaboració de catàlegs de béns protegits per al període 2024-2026 (ref. BDNS 766575).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9183/2032913.pdf

Publicat al DOGC de 13-06-2024

El període per presentar les sol·licituds és del 14 de juny al 2 de juliol de 2024. El dia 2 de juliol de 2024 es poden presentar sol·licituds fins a les 14:00:00 hores.

 

INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS

RESOLUCIÓ CLT/1986/2024, de 4 de juny, de convocatòria per a la concessió de beques, en règim de concurrència competitiva, per fer pràctiques a la Filmoteca de Catalunya (ref. BDNS 765822).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9183/2033074.pdf

Publicat al DOGC de 13-06-2024

El període per presentar les sol·licituds és del 13 de juny a l'1 de juliol de 2024, tots dos inclosos.

 

INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS

RESOLUCIÓ CLT/2114/2024, de 4 de juny, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a obres de millora o adquisició d'equipament per al sector de les arts escèniques (teatre, circ i dansa), sales d'exhibició cinematogràfica, galeries d'art i sales de concert (ref. BDNS 767023).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9183/2033044.pdf

Publicat al DOGC de 13-06-2024

El període per presentar les sol·licituds és del 13 de juny a l'1 de juliol de l'any 2024, ambdós inclosos.

 

Extracto de la Resolución de 08 de junio de 2024, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se convocan los II Premios de bienestar emocional en el ámbito educativo.

https://www.boe.es/boe/dias/2024/06/12/pdfs/BOE-B-2024-21747.pdf

Publicat al BOE de 12-06-2024

El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente al de publicación del extracto de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, y finalizará a las 14:00 horas del día 15 de julio de 2024.

 

Extracto de la Resolución de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, de 10 de junio de 2024, por la que se convocan ayudas para la protección social en el fútbol femenino y aficionado en 2024.

https://www.boe.es/boe/dias/2024/06/12/pdfs/BOE-B-2024-21748.pdf

Publicat al BOE de 12-06-2024

Existirán dos plazos de presentación de solicitudes para los jugadores, jugadoras, técnicos, técnicas y clubes; El primero plazo será de 15 días hábiles a partir del día siguiente al de publicación del extracto de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado. El segundo plazo, comenzará el 19 de agosto y finalizará el 31 de agosto del 2024.

 

Extracto de la Orden de 7 de junio de 2024, del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, por la que se convocan subvenciones para el fomento de actividades de las Juntas Arbitrales de Consumo para el ejercicio 2024,

https://www.boe.es/boe/dias/2024/06/12/pdfs/BOE-B-2024-21778.pdf

Publicat al BOE de 12-06-2024

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

 

RESOLUCIÓ ACC/2081/2024, de 5 de juny, per la qual es convoquen els ajuts de minimis en espècie al sector agrícola en la modalitat d'assessorament i suport tècnic en matèria de fertilització sostenible, corresponents a l'any 2024 (ref. BDNS 766572).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9182/2032851.pdf

Publicat al BOE de 12-06-2024

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia l'1 d'octubre de 2024 i finalitza el 31 d'octubre de 2024, ambdós inclosos.

 

INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS

RESOLUCIÓ CLT/1659/2024, de 10 de maig, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la promoció de llibres en llengua catalana o occitana (ref. BDNS 760389)

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9182/2032846.pdf

Publicat al DOGC de 12-06-2024

El període per presentar sol·licitud és del 13 de juny al 4 de juliol de 2024, tots dos inclosos.

 

INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS

RESOLUCIÓ CLT/1660/2024, de 9 de maig, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a l'edició d'audiollibres en llengua catalana o occitana (ref. BDNS 760238).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9182/2032610.pdf

Publicat al DOGC de 12-06-2024

Els períodes per presentar sol·licituds són els següents: Per a audiollibres publicats entre l'1 de novembre de 2023 i el 31 de maig de 2024, el període de presentació de sol·licituds és del 13 de juny al 4 de juliol de 2024, tots dos inclosos. Per a audiollibres publicats entre l'1 de juny i el 31 d'octubre de 2024, el període de presentació de sol·licituds és del 26 de setembre al 5 de novembre de 2024, tots dos inclosos.

 

INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS RESOLUCIÓ CLT/1670/2024, de 21 de maig, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a la producció editorial en català i en occità (ref. BDNS 760771).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9182/2032601.pdf     

Publicat al DOGC de 12-06-2024

Els períodes per presentar les sol·licituds són els següents: Per a llibres publicats entre l'1 de novembre de 2023 i el 31 de maig de 2024, el període de presentació de les sol·licituds és del 13 de juny al 4 de juliol de 2024, tots dos inclosos. Per a llibres publicats entre l'1 de juny i el 31 d'octubre de 2024, el període de presentació de les sol·licituds és del 26 de setembre al 5 de novembre de 2024, tots dos inclosos.

 

Extracto de la Resolución de 4 de junio de 2024, de la Secretaría de Estado de Sanidad, por la que se convoca la concesión de ayudas económicas para el desarrollo de proyectos de investigación sobre adicciones en el año 2024

https://www.boe.es/boe/dias/2024/06/11/pdfs/BOE-B-2024-21662.pdf

Publicat al BOE d’11-06-2024

Plazo de presentación de solicitudes Un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de este extracto en el BOE.

 

OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL

RESOLUCIÓ CLT/2060/2024, de 4 de juny, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a commemoracions d'esdeveniments, personalitats o entitats de l'àmbit de la cultura catalana per al període 2024-2025 (ref. BDNS 765708).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9181/2032486.pdf

Publicat al BOE d’11-06-2024

El període per presentar les sol·licituds és del 12 al 27 de juny de 2024. El dia 27 de juny de 2024 es poden presentar sol·licituds fins a les 14:00:00 hores.

 

OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL

RESOLUCIÓ CLT/2061/2024, de 3 de juny, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per al suport a l'organització i celebració de premis i concursos culturals per al període 2024-2025 (ref. BDNS 765488).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9181/2032434.pdf

Publicat al BOE d’11-06-2024

El període per presentar les sol·licituds és del 12 al 27 de juny de 2024. El dia 27 de juny de 2024 es poden presentar sol·licituds fins a les 14:00:00 hores.

 

OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL

RESOLUCIÓ CLT/1985/2024, de 30 de maig, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a la millora de les infraestructures dels equipaments culturals per al període 2024-2025 (ref. BDNS 765154).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9180/2032165.pdf

Publicat al DOGC de 10-06-2024

El període per presentar les sol·licituds és de l'11 al 26 de juny de 2024. El dia 26 de juny de 2024 es poden presentar sol·licituds fins a les 14:00:00 hores.

 

FUNDACIÓ DE MÚSICA FERRER-SALAT

ANUNCI sobre convocatòria del XLII Premi Reina Sofia de Composició Musical 2024

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9180/2032268.pdf

Publicat al DOGC de 10-06-2024

Les obres hauran d'ésser lliurades abans del 31 de desembre de 2024, al domicili social de la Fundació de Música Ferrer-Salat, Diagonal 549, 5a planta, Barcelona.

 

Extracto de la Resolución de 5 de junio de 2024, del Organismo Autónomo Parques Nacionales, por la que se convoca la concesión de subvenciones para la realización de programas de voluntariado en el marco del plan de sensibilización y voluntariado en la red de Parques Nacionales, y centros y fincas adscritos al Organismo Autónomo de Parques Nacionales para el año 2024

https://www.boe.es/boe/dias/2024/06/08/pdfs/BOE-B-2024-21296.pdf

Publicat al BOE de 08-06-2024

Plazo de presentación de solicitudes. Quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de publicación de este extracto en el Boletín Oficial del Estado.

 

Extracto de la Orden por la que se convocan los Premios Nacionales de Innovación y de Diseño 2024

https://www.boe.es/boe/dias/2024/06/08/pdfs/BOE-B-2024-21297.pdf

Publicat al BOE de 08-06-2024

El plazo de presentación de las candidaturas y documentación anexa comenzará a las 00:00 horas (hora peninsular) del día siguiente al de la publicación del presente extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» y finalizará a las 15:00 horas del día 4 de julio de 2024 (hora peninsular). 

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×