open menu menú
Advocacia Barcelona
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Administratiu | Curs | Secció de Dret Administratiu

Curs de Dret Urbanístic 2024

Inici 18/01/24. Organitzat per la Secció de Dret Administratiu de l'ICAB i l'AEDUR

PROGRAMA

18/01/2024 Sessió Inaugural. 
Està adaptat l’urbanisme a la nova realitat de les ciutats?
Rosa Fornas Prat. Advocada 
Pablo Feu Fontaiña. Advocat

Moderador: José Alberto Navarro Manich. Vicepresident de la Secció de dret Administratiu de l’ICAB

Mòdul I. PRINCIPIS GENERALS I RÈGIM JURÍDIC DEL SÒL

23/01/2024 Règim general. El marc legal estatal i autonòmic. Els principis generals de l’actuació urbanística i la funció social de la propietat.
L’organització administrativa de la funció urbanística a  Catalunya.
Joan Manuel Trayter Jiménez. Catedràtic Dret Administratiu, Universitat de Girona.

25/01/2024 Règim urbanístic de sòl (I). La determinació del règim urbanístic del sòl: les situacions del sòl, la classificació i la qualificació urbanístiques. Els sistemes i les zones. L’aprofitament urbanístic.
Enric Acero Casas. Advocat.

30/01/2024 Règim urbanístic  del sòl (II). Facultats dels propietaris del sòl: el dret a promoure i participar en la transformació de sòl urbanitzable
Pablo Molina Alegre. Advocat

06/02/2024 Règim urbanístic del sòl (III). El règim del sòl no urbanitzable. Usos i construccions admirables en sòl no urbanitzable. Procediments d’autorització.
Carlos Alonso Santamaría. Advocat

Mòdul II: PLANEJAMENT URBANÍSTIC

08/02/2024 Planejament urbanístic (I). El sistema de planejament urbanístic.
Els plans d’ordenació del territori i els plans urbanístics. Les directrius de planejament. La naturalesa jurídica dels plans urbanístics. Instruments de planejament general: els plans directors urbanístics, els plans d’ordenació urbanística municipal i els programes d’actuació urbanística municipal. Els plans urbanístics derivats: els plans parcials urbanístics, els plans de millora urbana, els plans especials urbanístics. Els catàlegs i els projectes d’urbanització.
Inés Canadell Torras. Advocada

13/02/2024
Ordenació urbanística i Medi Ambient. Avaluació ambiental del planejament Urbanístic.
Silvia Mañá Badia. Advocada

15/02/2024 Planejament  urbanístic. (II). La formulació i tramitació del planejament urbanístic. Planejament i participació ciutadana. La publicitat dels plans. Modificació i revisió del planejament urbanístic. Els convenis urbanístics. 
Aleix Canals Compan. Advocat

Mòdul: GESTIÓ URBANÍSTICA I EXECUCIÓ DEL PLANEJAMENT 

20/02/2024 Execució del planejament urbanístic (I). Concepte. Gestió urbanística integrada i gestió urbanística aïllada. Els polígons d’actuació urbanística. El sistema de reparcel·lació: la distribució equitativa de beneficis i càrregues. Les modalitats del sistema de reparcel·lació: Compensació bàsica, compensació per concertació, cooperació. Les juntes de compensació.
Gloria Bardají Pascual. Advocada

22/02/2024 L’execució del planejament urbanístic (II). El projecte de reparcel·lació. Anàlisi d’un supòsit pràctic
Francesc Vila i Rodríguez. Advocat

27/02/2024 L’execució del planejament urbanístic (III). Les expropiacions urbanístiques. Supòsits legitimadors: expropiació com a sistema d’execució del planejament, com a instrument per a l’execució dels sistemes urbanístics. Altres supòsits. La tramitació de l’expropiació urbanística: actuacions aïllades, el procediment de taxació conjunta, expropiacions, per ministeri de la llei. L’ocupació directa.
Marta Fort Pujol. Advocada 

Mòdul: RÈGIM D’INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA

29/02/2024 Llicències Urbanístiques. El control preventiu de l’activitat d’edificació i ús del sòl. Tècniques d’intervenció: llicència urbanística municipal: naturalesa jurídica i classes. El procediment de concessió de les llicències i els supòsits de  silenci negatiu i positiu. La caducitat de les llicències. La renovació i anul·lació de les llicències.
Joan Anton Font Monclús. Secretari General de l’Ajuntament de Tarragona

EXCEPCIONALMENT DILLUNS - 04/03/2024 Les activitats i l’urbanisme: obres vinculades a la implantació d'activitats. Incidència de la normativa sectorial sobre les llicències i comunicacions.
Carme Briera Dalmau. Advocada

05/03/2024 Protecció de la legalitat urbanística. Les mesures de restauració de la realitat física alterada i de l’ordre jurídic vulnerat. Procediment de restauració. Caducitat i prescripció de l’acció. La responsabilitat pels danys i perjudicis derivats de les infraccions urbanístiques. Les infraccions urbanístiques. Les persones responsables. Les sancions. La competència sancionadora. La prescripció de les infraccions i de les sancions.
Alfred Lacasa i Tribó. Secretari d’Administració Local.

07/03/2024 El deure de conservació i de rehabilitació dels immobles. Les actuacions de conservació, millora i regeneració urbana. L’ordre d’execució d’obres de conservació i rehabilitació. La declaració de ruïna.
Trinitat Capdevila Fígols. Advocada

Mòdul: URBANISME I HABITATGE

12/03/2024 Urbanisme i habitatge. La legislació catalana i la llei estatal 12/2023, de 24 de maig, pel dret a l’habitatge. El dret a l’habitatge i la seva interconnexió amb altres drets, l’exemple del dret a la igualtat. Les reserves d’habitatge de protecció pública: en especial en sòl urbà consolidat. El sistema d’habitatge dotacional públic. Els patrimonis municipals de sòl i d’habitatge. Drets de tanteig i retracte.
Instruments per al compliment de l’obligació d’edificar. Altres mesures previstes a la legislació: l’exemple de l’habitatge buit. El dret de reallotjament de les persones afectades per actuacions urbanístiques.
Julio Ponce Solé. Catedràtic Dret Administratiu a la Universitat de Barcelona i codirector de la Càtedra Barcelona Estudis d’habitatge.

14/03/2024 Responsabilitat patrimonial en l’àmbit urbanístic. Supòsits indemnitzatoris. Responsabilitat per alteració del planejament. Les vinculacions singulars. Responsabilitat per anul·lació de llicències urbanístiques.
Gabriel Capilla Vidal. Advocat. Professor Doctor de Dret urbanístic i media ambient

Mòdul: RESPONSABILITAT PATRIMONIAL EN L’ÀMBIT URBANÍSTIC

19/03/2024 Urbanisme i Flex-living. Alternatives a l’habitatge tradicional: Residències d’estudiants, Senior Living, Co-housing i Co-living. Limitacions i instruments urbanístics per a la seva implantació. 
Noemi Blázquez Alonso. Advocada

21/03/2024 – Sessió Clausura: Urbanisme i jurisdicció contenciosa-administrativa
Hector García Morago. Magistrat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Presentació: Alejandro Jiménez Marconi. Advocat i president de la Secció de Dret Administratiu de l’ICAB.

Preus

DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des menys de 3 anys 136,00€ 102,00€
Persones Associades 136,00€ 102,00€
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des menys de 5 anys 204,00€ 153,00€
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des mes de 5 anys 340,00€ 255,00€
No Col·legiats/des ICAB 510,00€ 510,00€

(*) Els col·legiats/des que tinguin contractat el Servei de formació i documentació tindran un descompte del 25% sobre el preu que s'aplicarà automàticament en el moment de formalitzar-se la reserva.

Inscriu-te
Administratiu | Curs | Secció de Dret Administratiu

Curs de Dret Urbanístic 2024

Informació general

  • 18/01/2024 - 21/03/2024
  • Aula 61, 6ª planta ICAB (C/Mallorca, 283)
  • Dimarts i dijous, de 18 a 20h.
  • De pagament

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×