menú
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals
Comissió d'Estrangeria | Comissió de Cultura / Seccions | Estrangeria | Curs

Curs online General d'Estrangeria (accés al Torn d'Ofici-Prova final de Capacitació obligatòria)

Comissió de Cultura i Comissió d'Estrangeria

 IMPORTANT

En finalitzar el curs es lliurarà un certificat d’aprofitament als alumnes que hagin assistit a un 80% de les hores lectives i hagin superat un examen de capacitació.

  • Aquesta PROVA serà tipus test i caldrà tenir l’assistència exigida per poder realitzar-la
  • LA PROVA està previst que es realitzi ON-LINE, el dimarts 6 de juliol de 2021
  • L’ICAB es reserva el dret de modificar el format i la data de la prova final en el cas que la situació sanitària ho requereixi

PROGRAMA DEL CURS

PART GENERAL 

06/04/21
Els drets i llibertats dels estrangers a Espanya
• La Constitució Espanyola i el desenvolupament normatiu del règim jurídic d'estrangeria espanyol.
• Garanties jurídiques i tutela judicial efectiva dels drets i llibertats dels estrangers a Espanya.
• La protecció internacional dels drets i llibertats dels estrangers; especial referència a la doctrina del Tribunal Europeu de Drets Humans.

Eduard Llorens Rodríguez. Advocat

MÒDUL I. EL RÈGIM D'ENTRADA, PERMANÈNCIA I TREBALL A ESPANYA

08/04/21
Marc general de l'entrada, l'estada i de la residència
• Fronteres exteriors i interiors.
• Entrada per llocs no habilitats.
• Requisits i documentació per a l'entrada.
• El concepte d'estada i la seva pròrroga.
• El concepte de la residència i les seves modalitats: temporal i permanent/llarga durada.

Concha Par López-Pinto. Advocada.

13/04/21
El règim jurídic de les residències no laborals
• Els estudiants.
• La residència temporal no lucrativa.
• La residència temporal per reagrupament familiar.
• La residència del fill de resident legal.

Jorge Graupera Expósito. Advocat. Vocal de la Comissió d’Estrangeria

15/04/21
El règim jurídic de les residències no laborals II
• La residència temporal per circumstàncies excepcionals.

Carles Martín García. Cap de Secció d’Informació de l’Oficina d’Estrangeria

20/04/21
El règim jurídic de les residències laborals
• La residència temporal i treball per compte d'altri.
• La residència temporal i treball de professionals altament qualificats.
• La residència temporal i treball per compte d'altri de durada determinada.
• La residència temporal i treball per compte propi.
• Residència temporal amb excepció de l'autorització de treball.
• Les renovacions de les autoritzacions de residència i treball.
• La modificació de les autoritzacions de treball.
• La modificació de la situació de residència a la de residència i treball.

Verónica Bolívar Rojas. Advocada

22/04/21
Règim comunitari
• Règim Comunitari. Els drets i llibertats dels comunitaris i els seus familiars a Espanya.

Carles Martín García. Cap de Secció d’Informació de l’Oficina d’Estrangeria.

27/04/21
El control a la frontera
• La denegació d'entrada i el retorn.
• La devolució.

Pilar Barja Lavandeira. Advocada

29/04/21
Menors no acompanyats
• Legislació aplicable.
• El menor no acompanyat en el circuit de protecció: reclamació de desemparament i tutela.
• Procediment de repatriació: condicions objectives.
• Actuació de les diferents Administracions implicades.
• Garanties i drets dels menors no acompanyats.

Albert Parés Casanova. Advocat Social. President de l'Associació NOVES VIES

MÒDUL II. RÈGIM SANCIONADOR

04/05/21
El règim jurídic sancionador en matèria d'estrangeria
• La potestat sancionadora de l'Administració.
• Les infraccions i sancions.
• Prescripció i caducitat.
• Procediments sancionadors. Modalitats.
• Notificacions

Olga Hernández de Paz. Advocada.

06/05/21 
El procediment d'expulsió I
• Els supòsits en els quals procedeix aplicar l'expulsió.
• Les modalitats procedimentals.
• Especial referència al procediment preferent.
• La tramitació de l'expedient de l'expulsió.

José Antonio Anton Morales. Advocat. Vocal de la Comissió d'Estrangeria.

11/05/21
El control jurisdiccional de l'activitat administrativa
• Les garanties en el procediment sancionador.
• El procediment de l'Habeas corpus, i la interposició del recurs contenciós administratiu contra la decisió sancionadora.
• L'expulsió dels estrangers en el procediment penal.
• L'expulsió com a substitutiu penal.

Eduard Llorens Rodríguez. Advocat.

13/05/21
El procediment d'expulsió II.
• Les mesures cautelars. Especial referència a l'internament.
• L'execució de la resolució d'expulsió.
• La impugnació de la resolució d'expulsió.
• Els centres d'internament.

Olga Hernández de Paz. Advocada. Vocal de la Comissió del Torn d'Ofici.

19/05/21 (EXCEPCIONALMENT DIMECRES)
El recurs contenciós administratiu
• Els diversos procediments i accions.
• Mesures cautelars i cautelaríssimes.
• La prova.
• El recurs d'empara constitucional.

Eila Soteras Garrell. Jutgessa substituta dels jutjats contenciosos administratius. Vocal de la Comissió d'Estrangeria.

20/05/21

Matrimonis mixtes
• El règim aplicable en la celebració de matrimonis mixts i parelles de fet.
• Documentació necessària.
• Règim aplicable en la separació i dissolució de matrimonis mixts i parelles de fet.
• Cas pràctic.

Carme Oriol Vinaixa. Advocada.

MÒDUL III. NACIONALITAT I MATRIMONI MIXTES

25/05/21 
L'adquisició de la nacionalitat espanyola
• L'atribució de la nacionalitat espanyola per naixement: Iure sanguine i Iure soli.
• L'opció a adquirir la nacionalitat espanyola. Àmbit subjectiu, terminis, formes d'executar el Dret.
• L'adquisició per residència.
• Cas pràctic.

Antonio Segura Garcia-Consuegra. Advocat. Vocal de la Comissió d'Estrangeria.

27/05/21

Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització. Novetats d’aquesta Llei i el seu impacte en els procediments d’estrangeria 
• Inversors. 
• Professional altament qualificat. 
• Emprenedors. 
• Trasllat Inter empresarial dels treballadors. 

Verónica Bolívar Rojas. Advocada

MÒDUL IV. ASIL I PROTECCIÓ INTERNACIONAL

01/06/21
La protecció internacional
• Normativa internacional i nacional. 
• Definicions: asil, protecció subsidiària i raons humanitàries. 
• Dades estadístiques. 
• Anàlisi de les diferents causes de persecució i la seva conceptualització. Especial referència a la persecució per motius de gènere i orientació sexual.
• Grups vulnerables. 
• Causes d’exclusió i causes de denegació.
• Agents de persecució i agents de protecció.
• Asil en delegacions diplomàtiques. Asil sur place.

Marina Galles. Advocada. CEAR-Catalunya.

03/06/21
Procediment d’asil en territori
• Drets i deures del sol·licitant.
• Paper de l’advocat i de l’intèrpret.
• L’entrevista.
• Informació de país d’origen. 
• La prova i la seva dificultat.  
• Informes de recolzament. 
• Instrucció del procediment.
• Procediment en la primera fase.  
• Causes d’admissió i  d’inadmissió a tràmit de la sol·licitud i els seus efectes.
• Instrucció del procediment. 
• Denegació de la sol·licitud. 
• Recursos administratius. 

Gerard Català i Calderón. Assessor jurídic del Programa de Refugiats de Creu Roja Barcelona

08/06/21
Procediment d’asil en frontera
• Sol·licituds presentades en frontera.
• Drets i deures del sol·licitant. 
• Paper de l’advocat i de l’intèrpret.  
• L’entrevista.
• Informació del país d’origen. 
• La prova i la seva dificultat. 
• Paper de l’ACNUR. 
• Procediment en la primera fase. 
• Causes d’admissió i  d’inadmissió a tràmit de la sol·licitud i els seus efectes.
• Polissonatge: instrucció de la policia i la Guardia Civil. CIE. 
• Reexamen i altres recursos administratius. 

José Luis Nvumba Mañana. Responsable Jurídic d’ACSAR de Barcelona

10/06/21
Condicions d’acolliment dels sol·licitants i els efectes de la concessió de la protecció internacional. 
• Condicions d’acolliment. 
• Concessió de la protecció internacional i els seus efectes. 
• L’extensió de l’asil. 
• La reagrupació familiar. 
• Nacionalitat. 
• Cessament i revocació. 
• Expulsió. 
• Menors i menors no acompanyats. 
• Denegació e Inadmissió: Control jurisdiccional. Tribunal d’Estrasburg: La regla 39.

José Luis Nvumba Mañana. Responsable Jurídic d’ACSAR de Barcelona

15/06/21
Apatrídia
• Règim jurídic regulador. 
• Concepte jurídic. 
• Causes que poden produir l’apatrídia. 
• Causes d’exclusió.
• Sol·licitud: legitimació, llocs de presentació. 
• Formularis i documentació. 
• Tramitació i instrucció. 
• Concessió, denegació: efectes i documentació.
• Comptabilitat amb l’asil: elements comuns i diferenciadors.  
• Revocació i expulsió. 
• La realitat derivada de la praxis. Jurisprudència.  

Gerard Català i Calderón. Assessor jurídic del Programa de Refugiats de Creu Roja Barcelona

17/06/21
Pràcticum: protecció internacional en frontera, en territori i apatrídia.

Marina Galles. Abogada.  CEAR-Cataluña

22/06/21
Nou règim del Recurs de Cassació Contenciós Administratiu davant del Tribunal Suprem.
• Resolucions recurribles. 
• Preparació del Recurs: interès cassacional objectiu. 
• Criteris i tràmits d’admissió. 
• Interposició del Recurs.
• Primeres sentències del TS en matèria d’estrangeria després de la reforma.

Meritxell Recolons Saurí. Advocada. Vocal de la Comissió d’Estrangeria

24/06/21 NO HI HA CLASSE

29/06/21
Pràcticum Mòdul I

David Querol Sánchez. Advocat

01/07/21
Pràcticum. Mòdul II

Olga Hernández de Paz. Advocada. Vocal de la Comissió del Torn d'Ofici.

Preus

DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB Edat mes de 65 anysGratuït 0,00€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des menys de 3 anys 185,00€ 138,75€
DescripcióImportImport amb descompte*
Persones Associades 185,00€ 138,75€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des menys de 5 anys 275,00€ 206,25€
DescripcióImportImport amb descompte*
Col·legiats/des ICAB col·legiats/des mes de 5 anys 455,00€ 341,25€
DescripcióImport
No Col·legiats/des ICAB 682,50€

(*) Els col·legiats/des que tinguin contractat el Servei de formació i documentació tindran un descompte del 25% sobre el preu que s'aplicarà automàticament en el moment de formalitzar-se la reserva.

Inscriu-te
Comissió d'Estrangeria | Comissió de Cultura / Seccions | Estrangeria | Curs

Curs online General d'Estrangeria (accés al Torn d'Ofici-Prova final de Capacitació obligatòria)

Informació general

  • 06/04/2021 - 01/07/2021
  • De 13.00 a 15.00 hores
  • De pagament

Comparteix

També et pot interessar

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

  • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
  • Habilitar la personalització de la pàgina web.
  • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×