open menu menú
Advocacia Barcelona
Àrea personal

×Àrea personal

Número de col·legiat/ada o usuari ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
cercador de professionals

Inscripció al Servei de Defensa d'Ofici

Comissió del Torn d'Ofici i Assistència a la Persona Detinguda

Inscripció al Servei de Defensa d'Ofici

Descripció del servei

Els col·legiats i col·legiades a l'ICAB en qualitat d'exercents podran inscriure’s al servei de defensa del Torn d'Ofici sempre que compleixin els requisits i no es trobin en situació d'incompatibilitat.

Requisits

 • Tenir despatx obert a la zona geogràfica on es pretén actuar, facilitant al servei el número de telèfon, fax i adreça electrònica per efectuar les comunicacions.
 • Acreditar haver exercit durant un mínim de tres anys abans de la inscripció en la matèria en la que es vol inscriure i haver superat els cursos de l'Escola de Pràctica Jurídica (EPJ) degudament homologada pel Consell de Col·legis de Catalunya o curs especialitzat equivalent.
 • No incórrer en causa d'incompatibilitat
 • Trobar-se al corrent de pagament de les quotes col·legials
 • No estar subjecte a sanció disciplinària o mesura cautelar

Excepcionalment, la Junta de Govern de l’ICAB, mitjançant proposta d’acord de la Comissió del Torn d’Ofici,  podrà dispensar motivadament el requisit de superació dels cursos de l’Escola de Pràctica Jurídica o curs equivalent, si concorren en el sol·licitant o la sol·licitant mèrits o circumstàncies que acrediten la seva capacitat per a la prestació del servei, prèvia valoració exhaustiva dels mèrits i circumstància al·legats.

El Reglament del Torn d’ofici de l’ICAB publicat  al DOGC amb data 26.4.2011 preveu determinades situacions en les seves disposicions transitòries:

 • Manteniment de les condicions d’accés segons reglament anterior als alumnes que en el moment d’entrada en vigor del nou reglament el 16 de maig de 2011, estiguin  matriculats en l’Escola de Pràctica Jurídica o cursos similars homologats per poder causar alta al Torn d’Ofici.
 • Manteniment de la situació de permanència en el Torn d’Ofici  dels Advocats inscrits en el moment d’entrada en vigor del nou reglament
 • Aplicació de la normativa anterior a les sol·licituds d’accés en curs en el moment d’entrada en vigor del nou reglament, el 16 de maig de 2011

Incompatibilitats

Segons s'estableix a la normativa del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya (Acord del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya de 3 de juliol de 1998) i al Reglament del Servei de Defensa d’Ofici de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (aprovat per Juntes de Govern de dates 10 de març de 2010 i 31 de maig de 2010):

 • No podran prestar el servei del torn d’ofici i assistència al detingut els lletrats que estiguin al servei de l'Administració Pública, que treballin a empreses o entitats privades sotmesos a un horari que impedeixi desenvolupar correctament les seves obligacions al torn d'ofici, i els advocats que desenvolupin els seus serveis o activitats a entitats públiques o privades que puguin ser incompatibles amb la dedicació o la independència en l’atenció al justiciable.

En aquests supòsits, per poder declarar la compatibilitat, s'exigirà certificació de les empreses, entitats i corporacions o administracions afectades en la qual consti que l'advocat o l’advocada gaudirà de disponibilitat preferent en el seu horari laboral per desenvolupar correctament i amb independència les seves obligacions al Torn d’Ofici i Assistència a la Persona Detinguda.

 • Les advocades i els advocats inscrits a diferents Col·legis de Catalunya no podran estar adscrits al servei del Torn d’Ofici i assistència a la Persona Detinguda de més d’un Col·legi.
 • Tanmateix, no podran integrar-se al Servei aquells o aquelles que hagin estat exclosos del Torn d’Ofici per Resolució ferma de la Junta de Govern en expedient sancionador fins passat el temps contemplat en la Resolució que imposa la sanció.

Matèries a les quals es poden inscriure dins del Torn d'Ofici

En virtut del que disposen els articles 7 i  següents i concordants del Reglament del Servei de Defensa d’Ofici aprovat per Junta de Govern de dates 10 de març de 2010 i 31 de maig de 2010 i publicat al DOGC núm. 5865 de 26 d’abril de 2011, l’advocat  o l’advocada que s’inscrigui podrà donar-se d’alta a una de les àrees jurídiques generals:

Àrea Penal
•    Penal General
•    VIDO (Defensa d’ Imputats)
•    Procediment de Jurat

Àrea Civil
•    Civil - Mercantil
•    Família
•    Canònic
•    Hipotecari
•    Segona oportunitat

Àrea Laboral - Administrativa
•    Laboral
•    Administratiu

Àrees Especials
•    Estrangeria
•    Menors
•    Penitenciari
•    Violència sobre la Dona (defensa de víctimes)
•    Menors no Acompanyats

La disposició final segona del Reglament del Torn d’ofici de l’ICAB publicat al DOGC amb data 26.4.2011 i vigent des del 16 de maig de 2.011 preveu que els torns de Mercantil, Jurat i Menors No Acompanyats hauran de ser posats en funcionament en el termini de dotze mesos des de la publicació.

Tanmateix, l’advocat o l’advocada només podrà donar-se d’alta simultàniament a dues de les àrees geogràfiques següents:

 • Àrea Metropolitana de Barcelona (podent escollir, en aquest cas, una o vàries de les zones: Barcelona, Llobregat o Besòs)
 • Àrea Partit Judicial d’Arenys de Mar
 • Àrea Partit Judicial de Berga
 • Àrea Partit Judicial d’Igualada
 • Àrea Partit Judicial de Vilafranca del Penedès
 • Àrea Partit Judicial de Vilanova i la Geltrú.

Per poder inscriure’s a qualsevol de les zones esmentades és imprescindible tenir despatx professional efectiu obert a cadascuna de les àrees.

Tramitació

Les sol·licituds d'inscripció, ampliació i/o modificació s'hauran de formalitzar mitjançant la presentació, al registre d'entrada del Col·legi, de l’imprès de sol·licitud d’inscripció degudament complimentat i signat pel sol·licitant, aportant, en el seu cas, còpia de la documentació requerida:

Més de 3 anys d’exercici

No es necessita adjuntar documentació. Una vegada comprovat pel Servei que es compleixen tots els requisits establerts per a l’accés al Torn d’Ofici, i sense comunicació prèvia, es procedirà automàticament a donar d’alta al lletrat o la lletrada en les matèries sol·licitades.

Haver superat els cursos de l'Escola de Pràctica Jurídica degudament homologada pel Consell de Col·legis de Catalunya o curs especialitzat substitut.

Còpia del Diploma que certifiqui la realització de l’esmentat curs.

Accés per mèrits

Còpia de la documentació acreditativa dels mèrits i circumstàncies que acreditin la seva capacitat per a la prestació del Servei.

Departament / Comissió responsable

Servei de defensa del Torn d'Ofici

Normativa professional

Podeu consultar tota la Normativa professional aquí.

Documents

Contacte

Comparteix

TU POTS CONTROLAR L'ÚS DE LES COOKIES.

A l’ICAB utilitzem cookies a la nostra pàgina. Algunes són estrictament necessàries per al funcionament de la pàgina, i d'altres són opcionals i s'utilitzen per:

 • Mesurar com s'utilitza la pàgina web.
 • Habilitar la personalització de la pàgina web.
 • Per a funcions de publicitat, màrqueting i xarxes socials.

En fer clic a 'Acceptar totes', acceptes la instal·lació de totes les cookies. Si prefereixes configurar-les tu mateix/a o rebutjar-les, fes clic a 'Configuració de cookies'.

Per obtenir més informació, visita la nostra política de cookies.

×